U namjeri da sagradimo skladišni i prodajni prostor na građevinskom području u Delnicama, kupovali smo parcelu po parcelu sa željom da okrupnimo zemljište. Ponudili smo veću cijenu od početne, ali na natječaj se javila i druga tvrtka koja je (očito da bi nas onemogućila u nastojanju okrupnjavanja) ponudila veću cijenu samo za spomenute parcele koje smo mi željeli još kupiti. Nakon odluke i natječaja gradonačelniku Delnica dali smo usmeni i pisani prigovor i ukazali da nam time nanose veliku štetu. Spomenuli smo da ćemo dati i 10 % veću cijenu od najveće ponuđene od naših konkurenata, ali nam je gradonačelnik spomenuo da se dogovorimo s tvrtkom koja je prošla na natječaju i da od njih otkupimo barem jednu parcelu. Na pokušaj dogovora s drugom tvrtkom dobili smo odgovor da ne žele i što se guramo tamo? Možemo li nešto učiniti jer nismo dobili pisani odgovor na naše prigovore?

ODGOVOR

Odlukom o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica predviđeno je da javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja kao i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada. Povjerenstvo donosi zaključak većinom glasova članova, a Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva. Odlukom je nadalje propisano da se o postupku javnog natječaja vodi zapisnik u koji se unose podaci o vlasniku, zemljištu, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, nazočnim članovima Povjerenstva, početnom iznosu cijene zemljišta ovisno o vrsti raspolaganja, podnesenim ponudama, obavijesti o povlačenju odnosno odustajanju, primjedbe natjecatelja, konačnoj postignutoj cijeni zemljišta te odabranom najpovoljnijem ponuditelju. Nakon provedenog natječaja zainteresiranim ponuditeljima na njihov se zahtjev uručuje preslika zapisnika.  Iz sadržaja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja vidljivo je da Odluka ne sadrži pouku o pravnom lijeku te da ista stupa na snagu danom donošenja. Iz dokumentacije koju ste dostavili vidljivo je da je javni natječaj objavljen 2019. godine, a da je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donesena u siječnju 2020. godine. Javni natječaj trebao je biti proveden u skladu s odredbama Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica te je natječaj trebalo provesti Povjerenstvo u skladu s odredbama Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (kriterij je najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene).

Jedinice lokalne samouprave bi trebale u postupanju primjenjivati Zakon o općem upravnom postupku (,,Narodne novine“, broj 47/19) kojim se uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti (u daljnjem tekstu: javnopravna tijela), u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. O upravnoj stvari odlučuje se rješenjem, a sukladno zakonu, akt kojim se odlučuje o upravnoj stvari može imati i drugi naziv. Propisan je sadržaj akta kojim se odlučuje o upravnoj stvari (rješenja, odluke i sl.), koji između ostaloga sadrži i uputu o pravnom lijeku. Uputom o pravnom lijeku se stranka obavješćuje može li protiv rješenja izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor, kojem tijelu, u kojem roku i na koji način. Kad je u rješenju dana pogrešna uputa o pravnom lijeku, stranka može postupiti po važećim propisima ili po uputi. Stranka koja postupi po pogrešnoj uputi ne može zbog toga imati štetnih posljedica. Kad u rješenju nije dana nikakva uputa o pravnom lijeku ili je ta uputa nepotpuna, stranka može postupiti po važećim propisima, a može u roku od 30 dana zatražiti od javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo dopunu rješenja u tom dijelu. U takvom slučaju rok za žalbu teče od dana dostave dopunjenog rješenja. U skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, jedno od prava koje bi javnopravna tijela trebala primjenjivati u svom postupanju je pravo stranke na pravni lijek. Tako je člankom 12. predmetnog zakona propisano da protiv prvostupanjske odluke, stranka ima pravo žalbe, ako zakonom nije drukčije propisano. Protiv drugostupanjske odluke, odnosno protiv prvostupanjske odluke protiv koje nije dopuštena žalba može se pokrenuti upravni spor. Protiv upravnog ugovora ili drugog postupanja javnopravnog tijela ili pružatelja javnih usluga stranka ima pravo na prigovor. Na postupanje gradova primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji u člancima 76. do 82.a propisuje postupanje jedinica lokalne samouprave kad donose pojedinačne akte kao i nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave, odnosno pokretanje upravnog nadzora putem Ministarstva pravosuđa i uprave. Javite se nekom od odvjetnika za daljnja postupanja i savjet.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakObitelj Blažeković ne odustaje od zelja: “Problem su nakupci koji varaju na vagi”
Sljedeći članakOzakonjenje postojećeg objekta
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.