Nositelj sam OPG-a 16 god. Moje gospodarstvo je mikro ekonomske veličine 3000 eura. U starosnoj sam mirovini, a imam 69 god. Sam obavljam  poljoprivrednu  djelatnost. Molim da mi objasnite moj status u svezi  plaćanja  poreza i  doprinosa nakon  usklađivanja naših zakona  s  propisima  EU. Jesam  li obveznik, a ako jesam, od kad?

ODGOVOR

Odredbama važećih propisa s područja mirovinskog osiguranja poput Zakona o mirovinskom osiguranju, odnosno Zakona o doprinosima, propisano je da se korisniku mirovine isplata mirovine obustavlja, ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje. Međutim, ako ste korisnik starosne mirovine ostvarene prema općem propisu, Zakonu o mirovinskom osiguranju i korisnik starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, te nastavite raditi ili se zaposlite do polovice punog radnog vremena, ne obustavlja vam se isplata navedene vrste mirovine.

Također se ne obustavlja isplata mirovine ni korisniku prijevremene starosne mirovine. Isto tako ni korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena. Kad se korisnik prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, nakon što je stekao pravo na mirovinu zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje i navrši najmanje jednu godinu staža osiguranje, stječe pravo na ponovno određivanje mirovine ako su ispunjeni uvjeti godina života i mirovinskog staža za stjecanje prava. Pravo na ponovno određivanje mirovine ima i korisnik starosne mirovine koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena. S time da trebate s povećanom pažnjom provjeriti da li će vam ponovni izračun mirovine biti povoljniji od postojeće starosne mirovine.

Dakle, iznimno, mirovina se ne obustavlja kako je već navedeno:

1. Korisniku starosne mirovine;

a) koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. ZOMO-a i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu;


b) koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. ZOMO-a i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu ZOMO-a, koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena;

c) korisniku koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema članku 35. ZOMO-a i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu;

d) korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.


2. Korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

3. Korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

4. Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (ostvarene prema prijašnjim propisima).


5. Korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti.


6. Korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno kojima je  izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine.

7. Korisniku koji ostvaruje drugi dohodak; odnosno obavlja drugu djelatnost (npr. primici prema ugovoru o djelu, primici za rad u skupštinama i nadzornim odborima, sudskog tumača, konzultanta i slično).

Također, svim korisnicima mirovine (osim korisnika obiteljske mirovine – djeci koja su na redovitom školovanju…) koji su upisani u registar poreznih obveznika – RPO po osnovi obavljanja: domaće radinosti i sporednog zanimanja; djelatnosti poljoprivrede i šumarstva; ostale samostalne djelatnost. Njima se za vrijeme obavljanja tih djelatnosti ne obustavlja se isplata mirovine.

Ističemo da se navedeno odnosi samo na samostalne djelatnosti upisane u registar poreznih obveznika u Poreznoj upravi, ali ne i na umirovljenike koji obavljaju djelatnost obrta, trgovca pojedinca i djelatnost slobodnog zanimanja (npr. odvjetnik, liječnik i drugi) i koji su, da bi obavljali tu djelatnost, odnosno zanimanje, upisani u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar itd.). Za te umirovljenike postoji obveza na mirovinsko osiguranje te stječu svojstvo osiguranika, a isplata mirovine im se obustavlja i miruje. Stoga vam sugeriramo da se obratite pismenim putem ili osobno nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave za autentično tumačenje naprijed navedenog.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakU e-savjetovanju Program potpore proizvođačima šećerne repe
Sljedeći članakKako prodati trupce iz šume?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.