Redoviti sam student, mogu li prema zakonu otvoriti OPG, te aplicirati na EU fondove? Gubim li studentska prava?

ODGOVOR

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju(“Narodne novine”, br. 123/03, 198/03, 105/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) razlikuje studente koji imaju status redovnog studenta od studenata koji imaju status izvanrednog studenta. Odredba članka 86. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trebala bi se tumačiti na način da studij u punom radnom vremenu nije kompatibilan s radom u punom radnom vremenu.

Međutim, u navedenom Zakonu ne postoji regulirana izričita zabrana takve situacije. Stoga se ovakva situacija ne može tretirati kao protupravna, odnosno kao protuzakonita. U prilog navedenoj situaciji je i sama činjenica da ne postoji sustav koji bi to kontrolirao. Odnosno koji bi kontrolirao je li redovni student istovremeno u radnom odnosu ili je li osoba koja je stalno zaposlena u međuvremenu postala redovni student. Student u statusu redovnog studenta ima pravo na mirovanje obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta. Također ima pravo na mirovanje obveza za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija.

Redoviti studenti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, prava na subvencionirano stanovanje i prehranu te druga prava sukladno Zakonu. Redovnim studentima trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje da redoviti studenti imaju pravo na zapošljavanje posredstvom pravnih osoba čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visokog obrazovanja (studentski centri).

Prema odredbama navedenog Zakona, izvanredni studenti sami sebi plaćaju trošak studija, zdravstveno obrazovanje, prehranu i stanovanje. Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) ne ograničava studente (redovne i izvanredne) da pri nadležnom uredu registriraju OPG. Međutim, sama činjenica registracije OPG-a za redovnog studenta mogla bi dovesti do djelomičnog gubitka njegovih studentskih prava. Međutim to nije slučaj sa studentom koji je u statusu izvanrednog studenta (npr. gubitak prava na besplatnu prehranu, stipendiju i slično).

Za prijelaz iz statusa redovitog u status izvanrednog studenta, (npr. zbog zapošljavanja), i obrnuto, nadležno je visoko učilište na kojem je student upisan. Upućujemo vas na odredbu članka 28. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Ona propisuje da član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Osoba mora biti član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji, te obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje. Ta osoba se obvezno upisuje u Upisnik OPG-a.

Može se biti redovni student i nositelj OPG-a

Iznimno od prethodno navedenog, član obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine, redoviti učenik ili student, ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi obvezno se upisuje u Upisnik OPG-ova samo ako se upisuje kao nositelj dopunske djelatnosti. Nositelj OPG-a može biti nositelj u samo jednom OPG-u. S time da istovremeno ne može biti član OPG-a u drugom OPG-u. Odnosno osoba koja ima registrirani obrt za djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

Osoba može imati status redovnog studenta i istovremeno biti nositelj OPG-a te podnositi zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora. Kako onih koje se sufinanciraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, tako onih koji se financiraju iz fondova Europske unije. Nositelj i članovi OPG-a koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, upisom obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik postaju obveznici mirovinskog osiguranja. Na kraju, biti nositelj OPG-a ne znači da nositelj mora u razdoblju od 8 do 16h biti na radnom mjestu. Baš suprotno, nositelj OPG-a sam definira svoje radno vrijeme. 

Prethodni članakNatječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala
Sljedeći članakTečaj za gospodarski ribolov
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.