Redoviti sam student, mogu li prema zakonu otvoriti OPG, te aplicirati na EU fondove? Gubim li studentska prava?

ODGOVOR

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju(“Narodne novine”, br. 123/03, 198/03, 105/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) razlikuje studente koji imaju status redovnog studenta od studenata koji imaju status izvanrednog studenta. Odredba članka 86. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trebala bi se tumačiti na način da studij u punom radnom vremenu nije kompatibilan s radom u punom radnom vremenu.

Međutim, u navedenom Zakonu ne postoji regulirana izričita zabrana takve situacije. Stoga se ovakva situacija ne može tretirati kao protupravna, odnosno kao protuzakonita. U prilog navedenoj situaciji je i sama činjenica da ne postoji sustav koji bi to kontrolirao. Odnosno koji bi kontrolirao je li redovni student istovremeno u radnom odnosu ili je li osoba koja je stalno zaposlena u međuvremenu postala redovni student. Student u statusu redovnog studenta ima pravo na mirovanje obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta. Također ima pravo na mirovanje obveza za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija.

Redoviti studenti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, prava na subvencionirano stanovanje i prehranu te druga prava sukladno Zakonu. Redovnim studentima trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje da redoviti studenti imaju pravo na zapošljavanje posredstvom pravnih osoba čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visokog obrazovanja (studentski centri).

Prema odredbama navedenog Zakona, izvanredni studenti sami sebi plaćaju trošak studija, zdravstveno obrazovanje, prehranu i stanovanje. Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) ne ograničava studente (redovne i izvanredne) da pri nadležnom uredu registriraju OPG. Međutim, sama činjenica registracije OPG-a za redovnog studenta mogla bi dovesti do djelomičnog gubitka njegovih studentskih prava. Međutim to nije slučaj sa studentom koji je u statusu izvanrednog studenta (npr. gubitak prava na besplatnu prehranu, stipendiju i slično).

Za prijelaz iz statusa redovitog u status izvanrednog studenta, (npr. zbog zapošljavanja), i obrnuto, nadležno je visoko učilište na kojem je student upisan. Upućujemo vas na odredbu članka 28. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Ona propisuje da član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Osoba mora biti član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji, te obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje. Ta osoba se obvezno upisuje u Upisnik OPG-a.

Može se biti redovni student i nositelj OPG-a

Iznimno od prethodno navedenog, član obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine, redoviti učenik ili student, ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi obvezno se upisuje u Upisnik OPG-ova samo ako se upisuje kao nositelj dopunske djelatnosti. Nositelj OPG-a može biti nositelj u samo jednom OPG-u. S time da istovremeno ne može biti član OPG-a u drugom OPG-u. Odnosno osoba koja ima registrirani obrt za djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

Osoba može imati status redovnog studenta i istovremeno biti nositelj OPG-a te podnositi zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora. Kako onih koje se sufinanciraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, tako onih koji se financiraju iz fondova Europske unije. Nositelj i članovi OPG-a koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, upisom obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik postaju obveznici mirovinskog osiguranja. Na kraju, biti nositelj OPG-a ne znači da nositelj mora u razdoblju od 8 do 16h biti na radnom mjestu. Baš suprotno, nositelj OPG-a sam definira svoje radno vrijeme. 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNatječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala
Sljedeći članakTečaj za gospodarski ribolov
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.