Molim informaciju vezanu uz proizvodnju klica odnosno klijanaca za daljnju distribuciju. Je li moguće registrirati navedenu djelatnost na OPG-u? Koji minimalni tehnički uvjeti moraju biti ispunjeni za proizvodnju?

ODGOVOR Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.; dalje u tekstu: Zakon o OPG-u) definira obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG) kao organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Zakonom o OPG-u propisana je mogućnost upisa dopunskih djelatnosti na OPG-u uz obavljanje poljoprivrede kao primarne djelatnosti. Dopunske djelatnosti na OPG-u predstavljaju proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 80/23.) u Prilogu 6. daje detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u. Proizvodnja klica na OPG-u može se obavljati upisom dopunske djelatnost iz oznake 1.2. proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u; u konkretnom slučaju djelatnost oznake 1.2.21. proizvodnji klica.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te se upis dopunskih djelatnosti obavlja u podružnici Agencije za plaćanja (kontakti su na https://www.apprrr.hr/kontakt/). Za upis dopunskih djelatnosti u Upisnik OPG-ova potrebni su sljedeći dokumenti: popunjeni zahtjev za upis, dokaz o upisu u registar poreznih obveznika u skladu s poreznim propisima te dokazi o udovoljavanju uvjetima za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti, ako su takvi uvjeti propisani posebnim propisom koji regulira tu djelatnost.

Na navedenu proizvodnju odnose se odredbe Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN, broj 52/21.) i Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (NN, br. 123/19. i 3/21.). Više o proizvodnji klica i postupku odobravanja objekata možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede poveznica 

https://poljoprivreda.gov.hr/poljoprivreda-173/poljoprivreda-175/povrcarstvo/upisnici-i-registri/proizvodnja-klica/270 .