Proizvodim biljne pastile kao dodatke prehrani i htio bih znati je li nutritivna deklaracija za dodatke prehrani obavezna za navesti?

ODGOVOR

Sukladno članku 29. stavku 1. podstavku (a) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011 o informiranju potrošača o hrani, pravila označavanja nutritivne deklaracije propisana istom Uredbom se ne primjenjuju na dodatke prehrani. Na dodatke prehrani, u pogledu informiranja o hranjivim tvarima, primjenjuje se Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani koja je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena Pravilnikom o dodacima prehrani (Narodne novine, broj 126/13.).

Vezano uz tumačenje navedene Direktive i Pravilnika, kao i Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (Narodne novine, br. 39/13. i 114/18.), koji propisuje uvjete koje moraju ispunjavati dodaci prehrani i obveze subjekata u poslovanju s dodacima prehrani prilikom stavljanja dodataka prehrani na tržište Republike Hrvatske, upućujemo vas na nadležno Ministarstvo zdravstva.