Je li moguća promjena suglasnosti o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem ako je već donešena?

ODGOVOR

Program raspolaganja na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost može se mijenjati i dopunjavati na način koji je propisan za donošenje Programa, odnosno sukladno važećem Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske NN 98/2022. Odluku o potrebi izmjene programa donosi nadležna lokalna samouprava.