Zanimaju me zakonske odredbe o korištenju prehrambenog aditiva E171. Kupio sam prehrambeni proizvod (suplement beta glukana) koji sadrži E171, otvorio sam ga i uzeo jednu tabletu. Pa me sada zanima ako je E171 zabranjen mogu li tražiti povrat novca od strane trgovca ili proizvođača?

ODGOVOR

Sukladno odredbama članka 3. Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 39/13., 114/18.), nadležno tijelo za vođenje politike u području prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, dodavanja vitamina, minerala i drugih tvari hrani i dodataka prehrani je ministarstvo nadležno za zdravstvo, dok je nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola prema odredbama navedenog Zakona Državni inspektorat. Budući da navodite da se radi o „suplementu beta glukana“, a što zapravo predstavlja dodatak prehrani, Ministarstvo poljoprivrede slijedom gore navedenoga nije nadležno tijelo. Državnom inspektoratu možete se obratiti na https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83, prijavu predati osobni i javiti se na mail pisarnica.dirh@dirh.hr