Otpad od hrane je globalni problem. Nastaje iz različitih razloga kroz cijeli lanac opskrbe hranom. Od primarne proizvodnje, prerade i proizvodnje, distribucije, skladištenja i prodaje, ugostiteljskih objekata i institucionalnih kuhinja do kućanstava.

Poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane jedna je od mjera Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. (Narodne novine, br. 61/19) On predstavlja doprinos cilju 12.3 održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Tj. postizanju smanjenja globalnog otpada od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini za 50% i smanjenju gubitaka hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine. Cilj je podizanje svijesti vezano uz problem prekomjernog bacanja hrane i promicanja odgovornosti svih dionika lanca opskrbe hranom. Potrebno je provesti niz aktivnosti u svrhu promjene navika i ponašanja ljudi prilikom rukovanja hranom.

-Prema hijerarhiji gospodarenja otpadom od hrane, prednost se daje upravo sprječavanju nastajanja otpada od hrane. To znači učinkovitu proizvodnju, preradu, skladištenje, prodaju i ostalu distribuciju hrane uz minimalno stvaranje viškova. S obzirom na specifičnosti te različite razloge gubitaka hrane i nastajanja otpada od hrane, svaka faza od proizvodnje, prerade, distribucije do konzumacije hrane zahtijeva različite pristupe u prepoznavanju uzroka i načina rješavanja problema prekomjernog bacanja hrane. Stoga je Ministarstvo poljoprivrede izradilo sektorske vodiče. U njima se naglasak stavlja na preduvjete i dobre prakse. Njima se može spriječiti nepotrebno bacanje hrane po pojedinim fazama lanca opskrbe hranom. Budite informirani, odgovorni i solidarni – hrana nije otpad!, izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Vodič za smanjenje otpada od hrane u primarnoj proizvodnji namijenjen je proizvođačima hrane u prvoj fazi lanca opskrbe. Služi kao pomoć u razumijevanju razloga nastajanja otpada od hrane. To uključuje i gubitke koji nastaju na polju te nudi rješenja za unaprjeđenje poslovanja i smanjenje gubitaka i otpada od hrane. To će smanjiti troškove i pozitivno utjecati na okoliš.

Vodič za smanjenje otpada od hrane u proizvodnji i preradi hrane namijenjen je prehrambenoj industriji. Služi kao pomoć u prepoznavanju i razumijevanju razloga nastanka otpada od hrane po pojedinim fazama tehnološkog procesa kao i preporuke za njegovo smanjenje.

Namjera je da sektorski vodiči postignu svoj cilj i omoguće stvarno mijenjanje stavova u vrednovanju i rukovanju hranom. Osim spomenuta dva vodiča već su objavljeni sektorski vodiči za smanjenje otpada namijenjeni sektorima trgovine te ugostiteljstvu i institucionalnim kuhinjama.