Uslijed iznenadnih zdravstvenih okolnosti i proizvođači u sektoru poljoprivrede osjetili su negativne financijske efekte na svoje poslovanje i održivost proizvodnje. Kako bi lakše prebrodili takve okolnosti i sačuvali radna mjesta, a napose domaću proizvodnju, potrebno im je bilo omogućiti određene financijske poticaje. Stoga je temeljem zajedničke suradnje Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske banke za obnovu i razvitak uveden novi financijski instrument ,,Obrtna sredstva za ruralni razvoj” putem kojeg su osigurana povoljna sredstva za kreditiranje likvidnosti poljoprivrednika i prerađivača poljoprivrednih proizvoda te subjekata koji djeluju u sektoru šumarstva čije je poslovanje pogođeno pandemijom Covid – 19. Ukupan iznos sredstava namijenjen za te kredite iznosi 130 milijuna kuna.

Zahtjevi za kredit zaprimaju se do 31. prosinca 2020.g. ili do iskorištenja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava. Shodno tome, u nastavku teksta bit će više riječi o najznačajnijim uvjetima i mogućnostima korištenja novog financijskog instrumenta.

Korisnici kredita

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
 • zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).

Korisnici kredita trebat će dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Prihvatljivi korisnici su korisnici čije se poslovanje odvija u okviru sljedećih mjera, podmjera i tipova operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020:

Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu

Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Namjena kredita

Namjena kredita je financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).
Refinanciranje postojećih kredita nije moguće, a Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR) će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najduže 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit.

Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita odobrava se u iznosu od 190.000 do 1.520.000 kn, na rok korištenja do 6 mjeseci, uz kamatnu stopu od 0,5 % godišnje fiksno. Sredstva se isplaćuju na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja u roku od 30 dana od isplate sredstava na račun korisnika kredita. Za ostvarivanje prava na kredit neće biti potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita. Instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita i ovisno o procjeni rizika zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba.

Rokovi otplate kredita su do 5 godina, uključujući poček od 12 mjeseci neovisno o zatraženom iznosu kredita. Kredit se, u pravilu, otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Prednosti korištenja obrtnih sredstava za obrtni razvoj

Prednosti korištenja ovog financijskog instrumenta su sljedeće:

 • niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita;
 • financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita;
 • smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.

Dokumentacija za odobravanje kredita

Standardizirani obrazac zahtjeva za kredit i drugi obrasci HBOR-a objavljeni su na mrežnim stranicama HBOR-a www.hbor.hr. Zahtjev za kredit zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom treba se dostaviti elektronski na adresu: msp-poljoprivreda@hbor.hr. Dokumenti i obrasci koji se potpisuju dostavljaju se potpisani i skenirani.

Za obiteljska gospodarstva/obrte potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju uz zahtjev za kredit:

 • izvadak iz Upisnika Poljoprivrednika;
 • potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva;
 • izvadak iz registra životinja ili Izjava podnositelja da nije obveznik upisa u registar životinja;
 • upitnik za fizičke osobe i upitnik za politički izložene osobe;
 • dokaz o pravnoj osobnosti/ registraciji djelatnosti – ako dokument nije dostupan u javnim registrima;
 • identifikacijski dokument ovlaštene osobe/osoba – preslika osobne iskaznice ili putovnice (s vidljivim OIB-om ili potvrda o OIB-u ako nije iskazan u identifikacijskom dokumentu) za podnositelja zahtjeva za kredit i za sve sudionike u kreditu: jamac platac, sudužnik;
 • godišnje financijske izvještaje za prethodne dvije godine poslovanja:

Za obveznike poreza na dobit: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, Izvještaj o novčanim tokovima, Bilješke uz financijska izvješća, Bruto bilanca, uključujući financijske izvještaje povezanih osoba podnositelja zahtjeva za kredit;

Za obveznike poreza na dohodak: Prijava/Rješenje poreza na dohodak s prilozima (Knjiga primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine), Evidencija o tražbinama i obvezama ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), iznos ukupne glavnice po svim kreditnim zaduženjima u 2019. godini, iznos ukupne kamate po svim kreditnim zaduženjima u 2019. godini;

 • kvartalne financijske izvještaje na dan prethodnog kvartala s prikazom usporednih podataka za isto razdoblje prethodne godine;
 • podatke o solventnosti – BON2/SOL2 ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate;
 • potvrdu Porezne uprave o stanju obveza prema državi – ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako postoji regulirani dug podnositelja zahtjeva prema državi, tada je potrebna i potvrda Porezne uprave o obročnoj otplati poreznog duga.

Za trgovačka društva/zadruge/proizvođačke organizacije potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • izvadak iz Upisnika Poljoprivrednika;
 • potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva;
 • izvadak iz registra životinja ili izjava podnositelja da nije obveznik upisa u registar životinja;
 • rješenje o potvrđivanju proizvođačke organizacije (za proizvođačke organizacije);
 • upitnik za pravne osobe, podaci o stvarnim vlasnicima stranke s Prilozima, Upitnik za politički izložene osobe;
 • identifikacijski dokument ovlaštene osobe/osoba – preslika osobne iskaznice ili putovnice s vidljivim OIB-om ili potvrda o OIB-u ako nije iskazan u identifikacijskom dokumentu) za podnositelja zahtjeva za kredit i za sve sudionike u kreditu: jamac platac
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD;
 • godišnje financijske izvještaje za prethodne dvije godine poslovanja: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, te izvještaj o novčanim tokovima (za podnositelje zahtjeva koji su obveznici sastavljanja ovog izvještaja (srednji poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu),, Bilješke uz financijska izvješća, Bruto bilanca (za obveznike konsolidacije i konsolidirani izvještaji, za obveznike revizije i revidirani izvještaji uz revizorsko izvješće), uključujući financijske izvještaje povezanih osoba podnositelja zahtjeva za kredit;
 • kvartalne financijske izvještaje na dan prethodnog kvartala s prikazom usporednih podataka za isto razdoblje prethodne godine;
 • podatke o solventnosti – BON2/SOL2 ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) – ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, za podnositelja zahtjeva za kredit i za sudionike u kreditu ako su pravne osobe (jamac platac, sudužnik), a za zaduženja podnositelja zahtjeva za kredit koja nisu vidljiva u HROK-u: Očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate;
 • potvrdu Porezne uprave o stanju obveza prema državi – ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako postoji regulirani dug podnositelja zahtjeva prema državi, tada je potrebna i potvrda Porezne uprave o obročnoj otplati poreznog duga.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje