Uslijed iznenadnih zdravstvenih okolnosti i proizvođači u sektoru poljoprivrede osjetili su negativne financijske efekte na svoje poslovanje i održivost proizvodnje. Kako bi lakše prebrodili takve okolnosti i sačuvali radna mjesta, a napose domaću proizvodnju, potrebno im je bilo omogućiti određene financijske poticaje. Stoga je temeljem zajedničke suradnje Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske banke za obnovu i razvitak uveden novi financijski instrument ,,Obrtna sredstva za ruralni razvoj” putem kojeg su osigurana povoljna sredstva za kreditiranje likvidnosti poljoprivrednika i prerađivača poljoprivrednih proizvoda te subjekata koji djeluju u sektoru šumarstva čije je poslovanje pogođeno pandemijom Covid – 19. Ukupan iznos sredstava namijenjen za te kredite iznosi 130 milijuna kuna.

Zahtjevi za kredit zaprimaju se do 31. prosinca 2020.g. ili do iskorištenja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava. Shodno tome, u nastavku teksta bit će više riječi o najznačajnijim uvjetima i mogućnostima korištenja novog financijskog instrumenta.

Korisnici kredita

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
 • zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).

Korisnici kredita trebat će dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Prihvatljivi korisnici su korisnici čije se poslovanje odvija u okviru sljedećih mjera, podmjera i tipova operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020:

Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu

Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Namjena kredita

Namjena kredita je financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).
Refinanciranje postojećih kredita nije moguće, a Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR) će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najduže 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit.

Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita odobrava se u iznosu od 190.000 do 1.520.000 kn, na rok korištenja do 6 mjeseci, uz kamatnu stopu od 0,5 % godišnje fiksno. Sredstva se isplaćuju na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja u roku od 30 dana od isplate sredstava na račun korisnika kredita. Za ostvarivanje prava na kredit neće biti potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita. Instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita i ovisno o procjeni rizika zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba.

Rokovi otplate kredita su do 5 godina, uključujući poček od 12 mjeseci neovisno o zatraženom iznosu kredita. Kredit se, u pravilu, otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Prednosti korištenja obrtnih sredstava za obrtni razvoj

Prednosti korištenja ovog financijskog instrumenta su sljedeće:

 • niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita;
 • financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita;
 • smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.

Dokumentacija za odobravanje kredita

Standardizirani obrazac zahtjeva za kredit i drugi obrasci HBOR-a objavljeni su na mrežnim stranicama HBOR-a www.hbor.hr. Zahtjev za kredit zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom treba se dostaviti elektronski na adresu: msp-poljoprivreda@hbor.hr. Dokumenti i obrasci koji se potpisuju dostavljaju se potpisani i skenirani.

Za obiteljska gospodarstva/obrte potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju uz zahtjev za kredit:

 • izvadak iz Upisnika Poljoprivrednika;
 • potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva;
 • izvadak iz registra životinja ili Izjava podnositelja da nije obveznik upisa u registar životinja;
 • upitnik za fizičke osobe i upitnik za politički izložene osobe;
 • dokaz o pravnoj osobnosti/ registraciji djelatnosti – ako dokument nije dostupan u javnim registrima;
 • identifikacijski dokument ovlaštene osobe/osoba – preslika osobne iskaznice ili putovnice (s vidljivim OIB-om ili potvrda o OIB-u ako nije iskazan u identifikacijskom dokumentu) za podnositelja zahtjeva za kredit i za sve sudionike u kreditu: jamac platac, sudužnik;
 • godišnje financijske izvještaje za prethodne dvije godine poslovanja:

Za obveznike poreza na dobit: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, Izvještaj o novčanim tokovima, Bilješke uz financijska izvješća, Bruto bilanca, uključujući financijske izvještaje povezanih osoba podnositelja zahtjeva za kredit;

Za obveznike poreza na dohodak: Prijava/Rješenje poreza na dohodak s prilozima (Knjiga primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine), Evidencija o tražbinama i obvezama ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), iznos ukupne glavnice po svim kreditnim zaduženjima u 2019. godini, iznos ukupne kamate po svim kreditnim zaduženjima u 2019. godini;

 • kvartalne financijske izvještaje na dan prethodnog kvartala s prikazom usporednih podataka za isto razdoblje prethodne godine;
 • podatke o solventnosti – BON2/SOL2 ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate;
 • potvrdu Porezne uprave o stanju obveza prema državi – ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako postoji regulirani dug podnositelja zahtjeva prema državi, tada je potrebna i potvrda Porezne uprave o obročnoj otplati poreznog duga.

Za trgovačka društva/zadruge/proizvođačke organizacije potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • izvadak iz Upisnika Poljoprivrednika;
 • potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva;
 • izvadak iz registra životinja ili izjava podnositelja da nije obveznik upisa u registar životinja;
 • rješenje o potvrđivanju proizvođačke organizacije (za proizvođačke organizacije);
 • upitnik za pravne osobe, podaci o stvarnim vlasnicima stranke s Prilozima, Upitnik za politički izložene osobe;
 • identifikacijski dokument ovlaštene osobe/osoba – preslika osobne iskaznice ili putovnice s vidljivim OIB-om ili potvrda o OIB-u ako nije iskazan u identifikacijskom dokumentu) za podnositelja zahtjeva za kredit i za sve sudionike u kreditu: jamac platac
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD;
 • godišnje financijske izvještaje za prethodne dvije godine poslovanja: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, te izvještaj o novčanim tokovima (za podnositelje zahtjeva koji su obveznici sastavljanja ovog izvještaja (srednji poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu),, Bilješke uz financijska izvješća, Bruto bilanca (za obveznike konsolidacije i konsolidirani izvještaji, za obveznike revizije i revidirani izvještaji uz revizorsko izvješće), uključujući financijske izvještaje povezanih osoba podnositelja zahtjeva za kredit;
 • kvartalne financijske izvještaje na dan prethodnog kvartala s prikazom usporednih podataka za isto razdoblje prethodne godine;
 • podatke o solventnosti – BON2/SOL2 ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) – ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, za podnositelja zahtjeva za kredit i za sudionike u kreditu ako su pravne osobe (jamac platac, sudužnik), a za zaduženja podnositelja zahtjeva za kredit koja nisu vidljiva u HROK-u: Očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate;
 • potvrdu Porezne uprave o stanju obveza prema državi – ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako postoji regulirani dug podnositelja zahtjeva prema državi, tada je potrebna i potvrda Porezne uprave o obročnoj otplati poreznog duga.
Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje