Posjedujem suvlasnički udio na parceli i to 1046 m2 (pašnjak), na otoku Prvić Šepurine u Šibensko-kninskoj županiji. Zanima me kako mogu ponuditi državi parcelu na prodaju, uz napomenu da drugi suvlasnik ne želi prodati svoj dio?

ODGOVOR

Sukladno članku 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/2018. i 98/19.): Ministarstvo u ime i za račun Republike Hrvatske može radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta otkupiti privatno poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar proizvodno-tehnološke cjeline ili graniči s poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države po tržišnoj cijeni koju utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina na trošak predlagatelja. Budući da navodite da je predmetna čestica u suvlasništvu fizičkih osoba ne postoji mogućnost otkupa pojedinog suvlasničkog udjela za korist Republike Hrvatske.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje