Zanima me ima li u novom programskom razdoblju proizvođač boba kao povrtne kulture uz proizvodno vezane potpore za povrće pravo i na dodatno plaćanje za uzgoj biljaka koje fiksiraju dušik?

ODGOVOR

Potpore za poljoprivrednu biljnu proizvodnju, unutar kojih je proizvodnja boba (Vicia faba), mogu biti proizvodno nevezane (potpore po površini) te proizvodno vezane potpore (PVP): za povrće, voće, šećernu repu i krmne proteinske usjeve. Uvjeti za ostvarenje izravnih plaćanja uključuju: status aktivnog poljoprivrednika i upis najmanje 1 ha poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav, dodjelu prava na plaćanja, pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale propisane popratne dokumentacije. Aktivnim poljoprivrednikom smatraju se svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 eura. 

Na prihvatljivim poljoprivrednim površinama mogu se ostvariti sljedeće proizvodno nevezane potpore (potpore po površini): osnovna potpora dohotku za održivost, dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost, dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike i eko sheme. Korisnicima koji ostvaruju osnovnu potporu dohotku za održivost, za prvih trideset prihvatljivih hektara poljoprivrednog gospodarstva dodjeljuje se i dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost.

Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost dodjeljuje se korisnicima automatski uz prava na plaćanja, temeljem jedinstvenog zahtjeva za plaćanje. Bob (Vicia faba) je prihvatljiva kultura za potporu u eko shemi 31.05. – Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina. Opis obveza za eko shemu 31.05. – Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina: Uzgoj leguminoza kao glavnih usjeva i/ili postrnih usjeva u udjelu od minimalno 20 % oranične površine uključene u intervenciju.

Podaci o predkulturi/ kulturama i planiranoj kulturi/kulturama na oraničnoj površini uključenoj u intervenciju unutar evidencije o provedbi intervencije. Podaci o uzgoju kultura na preostalom dijelu oraničnih površina u godini preuzete obveze unutar evidencije o provedbi intervencije. Zabrana uporabe mineralnih gnojiva i dozvola uporabe samo organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla odobrenih u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenih u Prilog II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165. Ako korisnik uključen u ekološku proizvodnju uzgaja leguminoze za pčelinju pašu, košnju istih obvezan je provoditi najranije 1. kolovoza.

Korisnik je u tekućoj godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu Minimalni udio leguminoza od 20 % na poljoprivrednim površinama s obveznom tematikom integrirane zaštite bilja (Osnovne informacije o uvjetovanosti; Mjesto i uloga eko sheme Minimalni udio leguminoza od 20 % na poljoprivrednim površinama među ostalim eko shemama, Integrirana zaštita bilja u uzgoju leguminoza, Organska gnojiva, Gnojiva i poboljšivači tla koji se koriste u ekološkoj proizvodnji).

Korisnik je obvezan voditi evidenciju o provedbi svih obveza intervencije prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva. Poljoprivredne površine na kojima se uzgaja bob (Vicia faba), koje bi se uključile u eko shemu 31.05. – Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina, moguće je kombinirati s proizvodno vezanom potporom dohotku. Bob (Vicia faba) je prihvatljiva kultura za potporu u intervencijama proizvodno vezane potpore dohotku i to u intervenciji 32.05. – povrće, intervenciji 32.08. – krmno proteinski usjevi i intervenciji 32.09. – sjeme. Kako bi potpora bila isplaćena korisnik mora biti aktivni poljoprivrednik te moraju biti ispunjeni, ovisno o intervenciji, svi kriteriji prihvatljivosti.

Međutim, potrebno je naglasiti kako je ista površina u okviru proizvodno vezane potpore dohotku, zasijana kulturom bob, prihvatljiva samo za jednu intervenciju, odnosno, korisnik potpore za intervenciju 32.05. za istu površinu ne može dobiti potporu i u sklopu intervencije 32.08. i 32.09. Također, prihvatljiva površina se smatra prihvatljivim hektarom ako odgovara definiciji prihvatljivog hektara tijekom cijele proizvodne godine u biljnoj proizvodnji koja započinje 15. kolovoza prethodne godine i završava 1. listopada tekuće godine, osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje