Krajem siječnja objavljen je natječaj za dodjelu sredstava bespovratnih potpora u sklopu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Ovim putem ističemo da se zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora s potrebnom dokumentacijom po navedenom natječaju mogu podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

I. Predmet natječaja

Predmet natječaja obuhvaća dodjelu sredstava bespovratne potpore prema uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere M04 “Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji je objavljen u Narodnim novinama br. 62/16, 101/17 i 111/18.), s tim da je isti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Navedenim natječajem namjerava se povećati poljoprivredne površine koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

II. Nadležna tijela za provedbu natječaja

Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, dok operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Međutim, što se tiče same tehničke potpore u pripremi i provedbi projekata javnog navodnjavanja istu provode Hrvatske vode, što uključuje i komisiono vođenje projekta sukladno ugovoru između korisnika i Hrvatskih voda.

III. Prihvatljivi korisnici potpore

Prihvatljivi korisnici navedene potpore su jedinice područne (regionalne) samouprave, s tim da korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu najkasnije do dana izdavanja Odluke o prihvatljivosti, odnosno mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata za tip operacije 4.3.1 po korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

 class=

IV. Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su: 1) ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično) i 2) radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice, solarna elektrana i slično). Međutim, što se tiče prihvatljivih nematerijalnih troškova za sufinanciranje, oni obuhvaćaju: 1) nabavu ili razvoj računalnog softvera, 2) nabavu patenata, licenci i 3) ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije. Prihvatljivi opći troškovi za sufinanciranje su: 1) izrada projektne dokumentacije, 2) izrada studijske dokumentacije, 3) rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 4) stručni nadzor nad građenjem, 5) kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje, 6) provođenje istražnih arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela, 7) provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela i 8) administrativni troškovi. Opći troškovi prihvatljivi su u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) tima da isti mogu nastati i prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

V. Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:
1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a
2. drugi porezi, naknade, doprinosi
3. kamate
4. rabljena poljoprivredna mehanizacija i oprema, rabljena gospodarska vozila, rabljeni radni strojevi
5. svi troškovi održavanja, jednostavne gradnje/zamjene i amortizacije
6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
7. troškovi vlastitog rada
8. plaćanje u gotovini
9. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.
S obzirom na navedeno, preračun tečaja eura u kune obavlja se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o prihvatljivosti, u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014., time da je isti dostupan putem sljedećeg linka:https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-hrk.en.html.

VI. Način i uvjeti

podnošenja zahtjeva za potporu i isplatu Potencijalni podnositelj dostavlja zahtjev za potporu zajedno s propisanom dokumentacijom u izvorniku neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom i na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Središnji ured, Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb. Naime, na omotnici treba minimalno biti naznačeno:
– vrijeme podnošenja
– naziv i adresa korisnika
– naznaka „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“
„Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

 class=

Iznos i udio bespovratne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava bespovratne potpore po ovom natječaju iznose 332.000.000,00 kuna, s tim da se ista osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Međutim, što se tiče pojedinačnog iznosa potpore najniža vrijednost potpore u kunskoj protuvrijednosti iznosi 150.000,00 eura EUR, dok je najviša vrijednost potpore 15.000.000,00 eura uz napomenu da intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

VII. Postupak provedbe Natječaja i dodjele potpora

Postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na način da isti započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu, a završava izdavanjem Odluke o isplati odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu. Navedena potpora se korisniku isplaćuje na temelju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma koji korisnik podnosi u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i to preporučenom pošiljkom ili neposredno u centralni ured Agencije, s tim da korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u najviše šest rata. Također napominjemo da korisnik prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu mora imati podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, odnosno da iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 10 % odobrenih sredstava potpore, a maksimalni iznos prve rate iznosi do 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje, s tim da isti korisnik može podnijeti u roku 9 mjeseci od izdavanja Obavijesti o provedenom postupku nabave. Predujam može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava potpore uz napomenu da plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi pet rata.

VIII. Provedba kontrole na terenu

Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji provode kontrolu obavljenih usluga i radova, odnosno kod konačne isplate potpore kontroliraju i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni. Kontrolori provode redovne kontrole prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon konačne isplate potpore (ex post kontrola). Osim djelatnika Agencije za plaćanja, kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAFa te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Prethodni članakZa promidžbu vina u zemljama izvan EU po projektu 250 tisuća eura – novi natječaj otvoren do 29.ožujka
Sljedeći članakPoljoprivrednici, od danas možete podnijeti zahtjev za potporu za 2019. godinu
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.