Donesen je Pravilnik o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN broj  62/19). Resorno ministarstvo donijelo je pravilnik na temelju odredbi Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 29/18 i 32/19) te se primjenjuje od 1. srpnja 2019. godine.

Istim se propisuje: obrazac zahtjeva i potrebni prilozi i dokazi koji se prilažu uz zahtjev za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, oblik i način vođenja Upisnika OPG-ova, sadržaj podataka iz Upisnika OPG-ova koji se javno objavljuju te sadržaj podataka čije se korištenje u personaliziranom i depersonaliziranom obliku omogućuje za službeno korištenje drugim javnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili lokalnim akcijskim grupama za potrebe lokalnih i regionalnih strategija i planiranje projekata, obrazac popisa proizvodnih resursa koji se moraju upisati u Upisnik OPG-ova i dokazi o njihovu raspolaganju koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova, detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina potrebnih za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti te dokazi o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova, način vođenja evidencija o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a te način i rokovi izvještavanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a te način provedbe upisa podataka i evidentiranja promjena podataka u Upisniku OPG-ova.

Obveza vođenja Upisnika OPG-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obvezna je voditi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan odredbama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Nastavno na navedeno, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi Upisnik OPG-a koji sadrži slijedeće podatke o:

– OIB broj nositelja OPG-a

– matični identifikacijski broj OPG-a

– ime i prezime nositelja

– naziv OPG-a

– sjedište OPG-a (adresa prebivališta)

– status OPG-a

– dopunske djelatnosti na OPG-u

– izdvojeni pogoni/proizvodne jedinice

– žiro račun nositelja

– članovima OPG-a (ime, prezime, adresa prebivališta i OIB)

– kontaktima (fiksni i mobilni telefon i e-mail adresa) i

– proizvodnim resursima OPG-a.

Međutim, ako fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske konfederacije ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske i osniva OPG radi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a, pored navedenih podataka u Upisniku OPG-ova se dodatno evidentira adresa boravišta nositelja OPG-a u Republici Hrvatskoj.

Upis, odjava i promjena podataka u Upisniku OPG-ova

Provedba upisa, odjave i promjene podataka u Upisniku OPG-ova u Upisnik poljoprivrednika predstavlja upravni postupak, osim u dijelu upisa/promjena koje se odnose na žiro račun, kontakte i proizvodne resurse, time da se obrazac navedenog zahtjeva nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, te je njegov sastavni dio.

Kod podnošenja zahtjeva za upis, odjavu i promjenu podataka u Upisniku OPG-ova plaća se upravna pristojba uz napomenu da se i kod podnošenja jednog zahtjeva radi promjene više podataka u Upisniku OPG-ova, za zahtjev plaća samo jedna pristojba.

Obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem u AGRONET sustavu te se dostavlja neposredno ili poštom nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja, time da se po završetku postupka upisa u Upisnik, nositelju OPG-a i članovima koje je nositelj ovlastio izdaje poljoprivredna iskaznica.

Obveznici upisa u Upisnik OPG-ova

Agencija za plaćanja prema izračunu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva koja se iskazuje u kunskoj protuvrijednosti u odnosu na stranu valutu EUR, određuje obveznike upisa u Upisnik OPG-ova i to na temelju podataka o poljoprivrednim resursima sadržanim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu i Jedinstvenom registru domaćih životinja u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Proizvodni resursi kojima raspolaže OPG

Proizvodni resursi kojima OPG raspolaže i koristi ih za upisane djelatnosti moraju se navesti u Obrascu zahtjeva te se za njih treba:

– priložiti dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta

– priložiti dokaze i navesti podatke o posjedovanju domaćih životinja ukoliko taj podatak nije predmet dnevne razmjene Agencije za plaćanja s nadležnim tijelom/institucijom za vođenje registra domaćih životinja.

– priložiti dokaze i navesti podatke o nepoljoprivrednom zemljištu koje se koristi za osnovne i dopunske djelatnosti, lokaciji zgrada za domaće životinje, pomoćnih zgrada, skladišta, objekata za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekata s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekata za prodaju, objekata za boravak i usluge

– priložiti dokaze i navesti podatke o poljoprivrednoj mehanizaciji

– priložiti dokaze i navesti podatke važne za upis dopunskih djelatnosti vezano uz posjedovanje stručnih znanja i/ili vještina nositelja OPG-a ili članova OPG-a ako su vezane uz upis pojedine dopunske djelatnosti.

Promjene podataka u Upisniku OPG-ova

Nastale promjene u odnosu na podatke u Upisniku OPG-ova nositelj OPG-a prijavljuje putem AGRONET sustava, odnosno elektronički popunjava Obrazac zahtjeva radi promjene podataka kojem prilaže i dokaz o nastaloj promjeni, time da navedeno dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja.

Ujedno napominjemo da pomoć OPG-u pri upisu u Upisnik OPG-ova, prijavi promjene podataka iz Upisnika OPG-ova i kod popunjavanja odgovarajućih evidencija iz ovoga Pravilnika, u okviru svojih nadležnosti pružaju Agencija za plaćanja, Ministarstvo poljoprivrede te druga nadležna tijela povezana s resornim Ministarstvom.

Privremeni nositelj OPG-a

Ako nositelj OPG-a koji nema članove obiteljskog kućanstva te je ujedno jedini član OPG-a ima mogućnost da odredi privremenog nositelja OPG-a za kojeg navodi ime i prezime, OIB i adresu prebivališta/boravišta.

Administrativna kontrola zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova

Agencija za plaćanja obavlja neposrednu administrativnu kontrolu zahtjeva za upis i priloženih dokaza, odnosno kontrolu unesenih podataka o OPG-u u jedinstveni računalni program, time da sve zaprimljene zahtjeve s priloženim dokazima čuva trajno.

Što se tiče rješenja koja donosi Agencija za plaćanja, ista se dostavljaju u skladu s propisom kojim se uređuje opći upravni postupak, time da datum upisa, promjene ili odjave u Upisniku OPG-ova predstavlja datum donošenja rješenja o upisu, promjenama ili odjavi. Međutim, od navedenog postoji iznimka i to kod donošenja rješenja o odjavi na temelju zahtjeva podnositelja, te se tada datum odjave iz Upisnika smatra datum podnošenja zahtjeva.

Dopunske djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u

Detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u, s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina potrebnih za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti, naveden je u Prilogu 6. ovoga Pravilnika. Ujedno ističemo, da kao nositelj dopunske djelatnosti u Upisniku OPG-ova može biti upisan nositelj OPG-a i/ili član/članovi OPG-a. Nastavno na navedeno, za obavljanje jedne dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan jedan nositelj dopunske djelatnosti, dok za obavljanje više dopunskih djelatnosti na OPG-u može biti upisan jedan ili više nositelja dopunske djelatnosti, ovisno o tome koji od njih ispunjava potrebne uvjete za koju djelatnost.

Ujedno se uz pojedinu dopunsku djelatnost OPG-a može upisati zanimanje tradicijskog obrta i/ili tradicijska vještina koju nositelj ili pojedini član OPG-a posjeduju, time da potrebne uvjete za upis pojedine dopunske djelatnosti i/ili zanimanja u Upisnik OPG-ova može ispunjavati nositelj i/ili pojedini član OPG-a.

Međutim, dokazi o ispunjavanju potrebnih uvjeta za upis pojedine dopunske djelatnosti i/ili zanimanja u Upisnik OPG-ova koje ispunjava nositelj i/ili pojedini član OPG-a podnose se prilikom upisa u Upisnik OPG-ova ili prilikom naknadnog upisa u Upisnik OPG-ova jedne ili više dopunskih djelatnosti radi proširenja obuhvata dopunskih djelatnosti na OPG-u.

Za upis dopunskih djelatnosti u Upisnik OPG-ova prilažu se dokazi o udovoljavanju uvjeta za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti ukoliko je takav uvjet propisan posebnim propisom koji regulira tu djelatnost ovisno o vrsti djelatnosti i/ili zanimanja, i to:

a) dokaz o upisu u registar poreznih obveznika,

b) dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika,

c) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom i/ili predmetima opće uporabe,

d) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,

e) rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga,

f) dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta i

g) izjava o poznavanju tradicijskih vještina.

Vlastita poljoprivredna proizvodnja OPG-a

Vlastita poljoprivredna proizvodnja OPG-a i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda mora biti evidentirana u Evidenciji o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koju vodi nositelj OPG-a, time da je podatak o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda podatak o svim prodajama vlastitih poljoprivrednih proizvoda u prethodnoj godini koje je nositelj OPG-a dužan voditi za svaki dan tijekom kojeg je imao prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u pisanom ili elektroničkom obliku.

Stoga, nositelj OPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini, s tim da se podaci unose u Evidenciju, ovisno o naravi proizvoda, izražavaju se u kilogramima, litrama ili u komadima.

Cijeli pravilnik pročitajte OVDJE

Prethodni članakUtvrđivanje gravidnosti u ovaca suvremenim metodama
Sljedeći članakMeđimurski kalamper je robna marka koja jamči izvorni hrvatski proizvod!
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.