Donesen je Pravilnik o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN broj  62/19). Resorno ministarstvo donijelo je pravilnik na temelju odredbi Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 29/18 i 32/19) te se primjenjuje od 1. srpnja 2019. godine.

Istim se propisuje: obrazac zahtjeva i potrebni prilozi i dokazi koji se prilažu uz zahtjev za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, oblik i način vođenja Upisnika OPG-ova, sadržaj podataka iz Upisnika OPG-ova koji se javno objavljuju te sadržaj podataka čije se korištenje u personaliziranom i depersonaliziranom obliku omogućuje za službeno korištenje drugim javnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili lokalnim akcijskim grupama za potrebe lokalnih i regionalnih strategija i planiranje projekata, obrazac popisa proizvodnih resursa koji se moraju upisati u Upisnik OPG-ova i dokazi o njihovu raspolaganju koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova, detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina potrebnih za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti te dokazi o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova, način vođenja evidencija o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a te način i rokovi izvještavanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a te način provedbe upisa podataka i evidentiranja promjena podataka u Upisniku OPG-ova.

Obveza vođenja Upisnika OPG-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obvezna je voditi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan odredbama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Nastavno na navedeno, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi Upisnik OPG-a koji sadrži slijedeće podatke o:

– OIB broj nositelja OPG-a

– matični identifikacijski broj OPG-a

– ime i prezime nositelja

– naziv OPG-a

– sjedište OPG-a (adresa prebivališta)

– status OPG-a

– dopunske djelatnosti na OPG-u

– izdvojeni pogoni/proizvodne jedinice

– žiro račun nositelja

– članovima OPG-a (ime, prezime, adresa prebivališta i OIB)

– kontaktima (fiksni i mobilni telefon i e-mail adresa) i

– proizvodnim resursima OPG-a.

Međutim, ako fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske konfederacije ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske i osniva OPG radi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a, pored navedenih podataka u Upisniku OPG-ova se dodatno evidentira adresa boravišta nositelja OPG-a u Republici Hrvatskoj.

Upis, odjava i promjena podataka u Upisniku OPG-ova

Provedba upisa, odjave i promjene podataka u Upisniku OPG-ova u Upisnik poljoprivrednika predstavlja upravni postupak, osim u dijelu upisa/promjena koje se odnose na žiro račun, kontakte i proizvodne resurse, time da se obrazac navedenog zahtjeva nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, te je njegov sastavni dio.

Kod podnošenja zahtjeva za upis, odjavu i promjenu podataka u Upisniku OPG-ova plaća se upravna pristojba uz napomenu da se i kod podnošenja jednog zahtjeva radi promjene više podataka u Upisniku OPG-ova, za zahtjev plaća samo jedna pristojba.

Obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem u AGRONET sustavu te se dostavlja neposredno ili poštom nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja, time da se po završetku postupka upisa u Upisnik, nositelju OPG-a i članovima koje je nositelj ovlastio izdaje poljoprivredna iskaznica.

Obveznici upisa u Upisnik OPG-ova

Agencija za plaćanja prema izračunu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva koja se iskazuje u kunskoj protuvrijednosti u odnosu na stranu valutu EUR, određuje obveznike upisa u Upisnik OPG-ova i to na temelju podataka o poljoprivrednim resursima sadržanim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu i Jedinstvenom registru domaćih životinja u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Proizvodni resursi kojima raspolaže OPG

Proizvodni resursi kojima OPG raspolaže i koristi ih za upisane djelatnosti moraju se navesti u Obrascu zahtjeva te se za njih treba:

– priložiti dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta

– priložiti dokaze i navesti podatke o posjedovanju domaćih životinja ukoliko taj podatak nije predmet dnevne razmjene Agencije za plaćanja s nadležnim tijelom/institucijom za vođenje registra domaćih životinja.

– priložiti dokaze i navesti podatke o nepoljoprivrednom zemljištu koje se koristi za osnovne i dopunske djelatnosti, lokaciji zgrada za domaće životinje, pomoćnih zgrada, skladišta, objekata za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekata s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekata za prodaju, objekata za boravak i usluge

– priložiti dokaze i navesti podatke o poljoprivrednoj mehanizaciji

– priložiti dokaze i navesti podatke važne za upis dopunskih djelatnosti vezano uz posjedovanje stručnih znanja i/ili vještina nositelja OPG-a ili članova OPG-a ako su vezane uz upis pojedine dopunske djelatnosti.

Promjene podataka u Upisniku OPG-ova

Nastale promjene u odnosu na podatke u Upisniku OPG-ova nositelj OPG-a prijavljuje putem AGRONET sustava, odnosno elektronički popunjava Obrazac zahtjeva radi promjene podataka kojem prilaže i dokaz o nastaloj promjeni, time da navedeno dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja.

Ujedno napominjemo da pomoć OPG-u pri upisu u Upisnik OPG-ova, prijavi promjene podataka iz Upisnika OPG-ova i kod popunjavanja odgovarajućih evidencija iz ovoga Pravilnika, u okviru svojih nadležnosti pružaju Agencija za plaćanja, Ministarstvo poljoprivrede te druga nadležna tijela povezana s resornim Ministarstvom.

Privremeni nositelj OPG-a

Ako nositelj OPG-a koji nema članove obiteljskog kućanstva te je ujedno jedini član OPG-a ima mogućnost da odredi privremenog nositelja OPG-a za kojeg navodi ime i prezime, OIB i adresu prebivališta/boravišta.

Administrativna kontrola zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova

Agencija za plaćanja obavlja neposrednu administrativnu kontrolu zahtjeva za upis i priloženih dokaza, odnosno kontrolu unesenih podataka o OPG-u u jedinstveni računalni program, time da sve zaprimljene zahtjeve s priloženim dokazima čuva trajno.

Što se tiče rješenja koja donosi Agencija za plaćanja, ista se dostavljaju u skladu s propisom kojim se uređuje opći upravni postupak, time da datum upisa, promjene ili odjave u Upisniku OPG-ova predstavlja datum donošenja rješenja o upisu, promjenama ili odjavi. Međutim, od navedenog postoji iznimka i to kod donošenja rješenja o odjavi na temelju zahtjeva podnositelja, te se tada datum odjave iz Upisnika smatra datum podnošenja zahtjeva.

Dopunske djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u

Detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u, s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina potrebnih za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti, naveden je u Prilogu 6. ovoga Pravilnika. Ujedno ističemo, da kao nositelj dopunske djelatnosti u Upisniku OPG-ova može biti upisan nositelj OPG-a i/ili član/članovi OPG-a. Nastavno na navedeno, za obavljanje jedne dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan jedan nositelj dopunske djelatnosti, dok za obavljanje više dopunskih djelatnosti na OPG-u može biti upisan jedan ili više nositelja dopunske djelatnosti, ovisno o tome koji od njih ispunjava potrebne uvjete za koju djelatnost.

Ujedno se uz pojedinu dopunsku djelatnost OPG-a može upisati zanimanje tradicijskog obrta i/ili tradicijska vještina koju nositelj ili pojedini član OPG-a posjeduju, time da potrebne uvjete za upis pojedine dopunske djelatnosti i/ili zanimanja u Upisnik OPG-ova može ispunjavati nositelj i/ili pojedini član OPG-a.

Međutim, dokazi o ispunjavanju potrebnih uvjeta za upis pojedine dopunske djelatnosti i/ili zanimanja u Upisnik OPG-ova koje ispunjava nositelj i/ili pojedini član OPG-a podnose se prilikom upisa u Upisnik OPG-ova ili prilikom naknadnog upisa u Upisnik OPG-ova jedne ili više dopunskih djelatnosti radi proširenja obuhvata dopunskih djelatnosti na OPG-u.

Za upis dopunskih djelatnosti u Upisnik OPG-ova prilažu se dokazi o udovoljavanju uvjeta za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti ukoliko je takav uvjet propisan posebnim propisom koji regulira tu djelatnost ovisno o vrsti djelatnosti i/ili zanimanja, i to:

a) dokaz o upisu u registar poreznih obveznika,

b) dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika,

c) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom i/ili predmetima opće uporabe,

d) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,

e) rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga,

f) dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta i

g) izjava o poznavanju tradicijskih vještina.

Vlastita poljoprivredna proizvodnja OPG-a

Vlastita poljoprivredna proizvodnja OPG-a i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda mora biti evidentirana u Evidenciji o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koju vodi nositelj OPG-a, time da je podatak o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda podatak o svim prodajama vlastitih poljoprivrednih proizvoda u prethodnoj godini koje je nositelj OPG-a dužan voditi za svaki dan tijekom kojeg je imao prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u pisanom ili elektroničkom obliku.

Stoga, nositelj OPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini, s tim da se podaci unose u Evidenciju, ovisno o naravi proizvoda, izražavaju se u kilogramima, litrama ili u komadima.

Cijeli pravilnik pročitajte OVDJE

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakUtvrđivanje gravidnosti u ovaca suvremenim metodama
Sljedeći članakMeđimurski kalamper je robna marka koja jamči izvorni hrvatski proizvod!
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.