Ekološka proizvodnja je sveobuhvatan sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane. Ona ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodne standarde koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača. Mnoge zanima na koji način ostvariti potpre za ekološku proizvodnju?

Cilj je potaknuti nove poljoprivrednike da se uključe u sustav ekološke proizvodnje. Isto tako i one koji već jesu u sustavu ekološke proizvodnje da nastave s aktivnostima. Sve kako bi se povećale površine pod ekološkom proizvodnjom. Na taj način smanjit će se negativan učinak konvencionalne poljoprivrede na okoliš kroz očuvanje kvalitete vode, zraka i tla. To će doprinijeti zdravlju ljudi te dobrobiti životinja.

Podnijeti Jedinstveni zahtjev za tekuću godinu do kraja roka

Poljoprivrednici/korisnici su dužni podnijeti jedinstveni zahtjev za IAKS mjere ruralnog razvoja, odnosno za Mjeru ekološki uzgoj do kraja roka. Iznimno, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije do zadnjeg utvrđenog roka. U tom se slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Elektronički popunjen i ispisan jedinstveni zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje te ga dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u nastavku teksta: Agencija za plaćanja) u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika. Iznimno, korisnik može jedinstveni zahtjev podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

Mjera Ekološki uzgoj

Potpore za ekološku proizvodnju dodjeljuju se korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama. Potpore za ekološku proizvodnju mogu se ostvariti kroz dvije podmjere. To su Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP) i Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO).

Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za ekološku proizvodnju. Njome se utvrđuje obvezna površina koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.

Korisnici koji podnose zahtjev za predmetne podmjere, dužni su za skupinu usjeva trajni travnjaci posjedovati najmanje 0,5 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru trajnog travnjaka. Iznimno, na krškim pašnjacima, dužni su posjedovati najmanje 0,3 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze koje se moraju uzgajati u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, a koje imaju prijelazni ili ekološki status (EKO grla).

Osnovica za izračun uvjetnih grla je prosjek broja EKO grla u Jedinstvenom registru domaćih životinja za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu počevši od siječnja godine u kojoj je podnesen zahtjev, u skladu s Tablicom 6. Konverzije za izračun uvjetnih grla iz Priloga 1. Pravilnika / Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. g., NN, br. 23/21.

U slučaju plaćanja za trajne travnjake korisniku će se obračunati potpora za onoliko hektara trajnih travnjaka iz zahtjeva za koliko je zadovoljena propisana obveza. Pri tomu se obvezna površina ne mijenja.

Treba napomenuti da se potpora ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđen prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, a kojima je tijekom obveznog razdoblja, uključujući i jednogodišnje i dvogodišnje obvezno razdoblje, produženo prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

Također, potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđeno održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a koje su tijekom obveznog razdoblja, uključujući i jednogodišnje i dvogodišnje obvezno razdoblje, vraćene u prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

Gustoća voćaka po hektaru propisana je u Tablici 13. Priloga 1.  Pravilnika uz toleranciju 10 %. Podizanje novih nasada i nadosadnja postojećih, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008, treba biti deklariranim sadnim materijalom. Korisnik to dokazuje prilikom kontrole na terenu računom i certifikatom o sadnom materijalu ili certifikatom proizvođača za sadni materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske te fitocertifikatom i pratećim dokumentom za sadnice podrijetlom iz drugih zemalja.

Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

Republika Hrvatska ima interes povećati površine pod ekološkom proizvodnjom. Navedenom podmjerom nastoji se potaknuti poljoprivrednike da napuste konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju. Ona se negativno reflektira na okoliš i bioraznolikost te nastave proizvodnju na temelju ekoloških praksi i metoda.

Visina potpore

Visina potpore iznosi za:

a) oranične kulture 347,78 €/ha i za povrće: 576,94 €/ha

b) za višegodišnje nasade lijeska 750,74 €/ ha, orah 461,36 €/ ha te ostalo 868,18 €/ha

c)  i trajni travnjaci 309,94 €/ha.

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore?

Uvjeti prihvatljivosti za ostvarenje prava na potporu su sljedeći:

  • korisnik je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva, odnosno tekuće godine do kraj roka
  • korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Ekološki uzgoj na listu A; prijavljuje površine za plaćanje na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva
  • korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja podmjere i korisnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja podmjere potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A
  • površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
  • korisnik je dužan provoditi podmjeru na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za mjeru Ekološki uzgoj na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

potpore za ekološku proizvodnju

potpore za ekološku proizvodnju

Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

Sve veći interes potrošača, svjesnost o značaju očuvanja okoliša i utjecaju zdrave ekološki proizvedene hrane na zdravlje pokazatelji su potrebe da se nastavi trend povećanja broja ekoloških poljoprivrednika. Stoga se navedena podmjera provodi kako bi poljoprivrednici koji su već uključeni u sustav ekološke proizvodnje nastavili sa istim načinom proizvodnje. Ona koristi zahtjevnije metode i prakse nego kod konvencionalnog uzgoja.

 class=

Visina potpore

Visina potpore iznosi:

a) za oranične kulture 289,82  €/ha i za povrće 480, 78 €/ha

b) višegodišnji nasadi orah 384,47 €/ha, lijeska 625,62 €/ha te za ostalo 723,48 €/ha

c) trajni travnjaci 258,28 €/ha.

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore?

Uvjeti za ulazak u sustav potpore su sljedeći:

  • biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva, odnosno tekuće godine do kraja roka
  • korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ekološki uzgoj na listu A i prijavljuje površine za plaćanje za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metode na listu B
  • korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja podmjere i korisnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja podmjere potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A
  • površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela, te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
  • korisnik je dužan provoditi podmjeru na istom broju hektara u skladu s podnesenim jedinstvenim zahtjevom

Godišnje podnošenje zahtjeva

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za mjeru Ekološki uzgoj na listu A. Osim toga, treba prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Više informacija o ostvarenju prava na potporu za ekološku proizvodnju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_23_517.html.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje