Pravilnikom o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN br. 76/11, 42/13) propisani su način i uvjeti upisa i promjena u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (Upisnik).

Kako se upisati u Upisnik?

Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti. Upis u Upisnik obavlja se tijekom cijele godine u regionalnim uredima APPRRR. Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke i pravne osobe s prebivalištem/ sjedištem na teritoriju Europske unije, čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritoriju Republike Hrvatske. Poljoprivredna gospodarstva upisuju se u regionalnim uredima APPRRR kojima pripadaju obzirom na sjedište obrta, trgovačkog društva, zadruge ili drugog organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstva, odnosno prebivalište nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Popis regionalnih ureda s kontakt brojevima nalazi se na internetskim stranicama APPRRR: www.apprrr.hr/kontakt-441.aspx

Zahtjev za upis u Upisnik ili zahtjev za prijavu promjena u Upisniku podnosi nositelj/ odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstava na obrascu (koji se kože naći na internetskoj stranici http://www.apprrr.hr/obrasci-229.aspx ) Uz obrasce za upis u Upisnik, poljoprivrednik je obvezan dostaviti i obveznu dokumentaciju, koja obuhvaća:
• Kopiju osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe
• Izvadak iz sudskog registra (u slučaju trgovačkog društva)
• Izvadak iz obrtnog registra (u slučaju obrta)
• Dokumente kojima se dokazuje posjed poljoprivrednog zemljišta
• Kopiju Ugovora o žiro računu
Detaljan pregled obvezne dokumentacije po tipovima poljoprivrednih gospodarstava nalazi se u Dodatku II. Pravilnika o upisniku poljoprivrednih gospodarstava. U skladu s propisima o mirovinskom osiguranju, nositelj i članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, upisom OPG-a u Upisnik postaju obveznici mirovinskog osiguranja. O mirovinskom osiguranju sve dodatne informacije nalaze se na stranicama HZMO-a – http://www.mirovinsko.hr/


""

Tko može ostvariti izravna plaćanja?

Ukratko, da bi ostvario izravna plaćanja, poljoprivrednik mora obavljati poljoprivrednu djelatnost i biti upisan u Upisnik, kao što je opisano gore. Zemlja koju obrađuje mora biti u ARKOD sustavu, a sva stoka evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ). Poljoprivrednik pri obavljanju poljoprivredne djelatnosti na svojem gospodarstvu mora poštivati niz obveznih zahtjeva i uvjeta u propisanih Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti. To su dobri poljoprivredni i okolišni, te standardi upravljanja, uvjeti su kojih se poljoprivrednik treba pridržavati na svim poljoprivrednim površinama u svom korištenju.
Osnovni uvjeti za ostvarivanje potpore su:
• Upis poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
• Upis zemljišta u ARKOD sustav za sve vrste potpora po poljoprivrednoj površini;
• Stoka za koju se podnosi zahtjev za izravna plaćanja u stočarstvu i za potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane upisnike te propisno označena;
• Obavljanje poljoprivredne djelatnosti što podrazumijeva proizvodnju, žetvu i berbu poljoprivrednih kultura, držanje i uzgoj domaćih životinja u svrhu poljoprivredne proizvodnje ili održavanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju;
• Ispunjavanje minimalno poticanih količina;
• Održavanje poljoprivredne površine za koju se podnosi zahtjev za potporu u uvjetima višestruke sukladnosti (o tome poljoprivrednike informira Savjetodavna služba).
Pravodobno podnošenje godišnjeg zahtjeva za potporu i potrebne popratne dokumentacije (elektronički popunjen putem AGRONET-a, a „papirnato“ ispisan, potpisan i podnesen zahtjev regionalnom uredu Agencije), od 1.ožujka do 15. svibnja.
Pravna osnova
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Narodne novine“ 80/13, 41/14);
Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (“Narodne novine” br. 27/14);
Pravilnik o višestrukoj sukladnosti („Narodne novine“ br.27/14);
● Financijsku strukturu omotnice za mjere iz programa izravne potpore za 2014. godinu propisuje Vlada Republike Hrvatske (za 2014. još nije propisana). Trenutačno važeća je ona za 2013. godinu: Uredba Vlade o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz programa izravne potpore za 2013. godinu (Narodne novine br.141/13).

""

Kako poljoprivrednici mogu zatražiti potporu?

Jedinstveni zahtjev za potporu popunjava se elektronski, pomoću internetske aplikacije AGRONET, a podnosi se i ispisan u papirnatoj formi, te potpisan. Predaje se osobno ili poštom u regionalne urede Agencije za plaćanja u 21 županiji. Pri popunjavanju zahtjeva poljoprivrednicima će prema potrebi pomoći djelatnici regionalnih ureda Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije, na više od 60 lokacija u zemlji.

Razdoblje za podnošenje zahtjeva za potporu traje od 1. ožujka do 15. svibnja 2014. godine. Iznimno za stočare, zahtjev za krave dojilje mliječne krave i za specifičnu potporu podnosi se od 1. travnja do 15. svibnja, a za ovce i koze od 3. ožujka do 30. travnja 2014. godine.

Izmjene i dopune podnesenog zahtjeva za poljoprivredne parcele i/ili prava na plaćanja moguće su do 31. svibnja 2014. godine bez smanjenja visine plaćanja za zakašnjenje, te naknadno do 9. lipnja 2014. uz smanjenje iznosa potpore zbog kašnjenja. Zahtjev se može se podnijeti i nakon 15. svibnja 2015. godine, i to najkasnije do 9. lipnja 2014. godine. Pri tom će se korisniku umanjiti iznos potpore za svaki dan kašnjenja (nakon osnovnog roka). Zahtjevi pristigli 10. lipnja i kasnije neće se razmatrati. Vrlo je važno da svi poljoprivrednici, bez obzira popunjavaju li zahtjev samostalno ili uz nečiju pomoć, prije potpisivanja i podnošenja zahtjeva pažljivo pročitaju zahtjev, jer svojim potpisom jamče da su svi podaci u zahtjevu istiniti.

APPRRR je pripremila Priručnik za poljoprivredna gospodarstva koji poljoprivrednicima nastoji približiti uvjete i obveze za ostvarenje izravnih plaćanja i pojedinih mjera nacionalne državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Priručnik se može preuzeti sa web stranice pod rubrikom „Brošure“: www.apprrr.hr

Kako poljoprivrednici ostvaruju prava na plaćanja?

APPRRR je 2013. godine poljoprivrednicima dodijelila prava na plaćanja na temelju prijavljenih površina (i proizvodnje mlijeka, tova goveda, držanja ovaca i koza, te proizvodnje duhana u referentnoj godini). Iz posebne omotnice dodijeljena su prava za razminirano zemljište koje je stavljeno u funkciju. Za prava na plaćanja bili su prihvatljivi i poljoprivrednici koji su u navedenim sektorima u 2012. godini povećali proizvodnju za 20% u odnosu na referentnu godinu. U 2014. godini APPRRR poljoprivrednicima ne dodjeljuje nova prava na plaćanja već dodijeljena prava iz 2013. godine poljoprivrednici trebaju aktivirati (prijaviti korištenje) na zahtjevu za 2014.godinu. Iznimno, prava na plaćanja iz nacionalne rezerve dodjeljuju se novim korisnicima koji su nakon 1. siječnja 2013. godine započeli obavljati poljoprivrednu aktivnost i koji nisu ostvarili izravna plaćanja za tu godinu, i koji udovoljavaju ostalim propisanim uvjetima. Prava na plaćanja iz nacionalne rezerve također se dodjeljuju i korisnicima koji za poljoprivrednu aktivnost koriste najmanje 50% površina na područjima propisanim posebnim propisima s težim uvjetima gospodarenja. Korisnicima kojima je u 2013. godini dodijeljeno pravo na plaćanje iz posebne rezerve za razminirano zemljište na zahtjevu u 2014. godini, ta se prava prikazuju kao regionalna prava, te ih je kao i ostala prava na plaćanje potrebno aktivirati.

Poljoprivrednici koji su imali promjenu posjeda (ako su smanjili ili povećali površinu zemljišta koje obrađ uju) imaju mogućnost prijenosa tih prava do 28. travnja, kako bi i za to zemljište mogli zatražiti izravna plaćanja.

Prijenos prava na regionalno plaćanje može se učiniti prodajom, davanjem u zakup i nasljeđivanjem ili ostalim vrstama konačnog prijenosa. To je važno za poljoprivrednike koji su zakupili dodatnu zemlju, jer bez prava na plaćanja za dodatnu zemlju neće moći ostvariti potporu.

""

Koliki je iznos potpore po hektaru?

Kad poljoprivrednik podnese godišnji zahtjev za izravna plaćanja, a nakon administrativne i kontrole na terenu, Agencija mu dodjeljuje prava na plaćanja – na osnovu prihvatljivih hektara.

Prava na plaćanja nisu ista za sve poljoprivrednike, tako da u principu ne možemo govoriti o jedinstvenoj potpori po hektaru/grlu, jer ista ovisi o proizvodnji koju je određ eni poljoprivrednik imao proteklih godina.

Slijedi primjer poljoprivrednika (koji je podnio zahtjev 2013. godine) obrađuje oranicu od 7 hektara, ali ima i neko „povijesno pravo“ u referentnoj godini (isporuka mlijeka, tov goveda, uzgoj duhana, držanje ovaca i koza) on će ostvariti uvećano pravo na plaćanja. Tako mu se jedno pravo na plaćanje za oranicu (čija je početna vrijednost 351 euro – protuvrijednost u kunama) uvećava za dodatnu vrijednost tova goveda na 940 Eura. Prema tome, njegovo jedno pravo na plaćanje iznosi 940 eura, a ima ih 7 (7 x 940 eura= 6.580 eura). Međutim, točan iznos isplate također ovisi o tome jeli korisnik imao umanjenja utvrđena kontrolom (prijavljenih količina, prijavljenih površina, nepoštivanja višestruke sukladnosti) te financijske discipline (umanjenje potpore sukladno nedostatnim proračunskim sredstvima svim korisnicima određene potpore).

""

Kako i kad se isplaćuju potpore?

Prema podnesenom Jedinstvenom zahtjevu u 2014. godini, isplate se obavljaju u najviše dva obroka u razdoblju od 1. prosinca 2014. do 30. lipnja 2015. godine, nakon provedenih svih kontrola ispunjavanja propisanih uvjeta. Odobreni iznos potpore isplaćuje se isključivo na žiro racun koji je prijavljen u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Financijska omotnica za mjere iz programa izravne potpore predstavlja gornju godišnju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna Republike Hrvatske. Ako su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske manja od navedene omotnice, vrijednost plaćanja iz programa izravne potpore proporcionalno se umanjuje. Financijsku strukturu omotnice, uredbom za svaku godinu propisuje Vlada Republike Hrvatske. Uredba za 2014. godinu još nije donesena.

""

Prethodni članakSijaćice za okopavine
Sljedeći članakPOD proizvodnja opruga Dežanovac poziva Vas na demonstraciju rada Pottinger strojeva
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.