Koje su nove mjere unutar jedinstvenog zahtjeva za potporu. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (Narodne novine, broj 23/21.), koji je stupio na snagu 13. ožujka 2021. godine donio je niz promjena.

Pravilnikom se propisuje nadzor površina, podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe mjera iz programa izravnih plaćanja, mjera državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna te IAKS mjera ruralnog razvoja predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Sustav za nadzor površina (monitoring)

Sustav za nadzor površina predstavlja postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus. Osnovna namjena Monitoringa su rana upozorenja vezana uz ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i obveza u okviru mjera propisanih ovim Pravilnikom, komunikacijom s korisnicima putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET, e-pošte i mobilnih tekstualnih poruka (SMS). Monitoring kao element IAKS-a identificira i bilježi specifične poljoprivredne aktivnosti i/ili karakteristike usjeva na poljoprivrednoj površini tijekom proizvodne godine.

Agencija za plaćanja u slučaju nedostatku navedenih podataka, može zatražiti od korisnika dostavu geotagiranih fotografija kao dokaz poljoprivredne aktivnosti. Geotagirana fotografija predstavlja fotografiju koja sadrži geografsku lokaciju.

Jedinstveni zahtjev

Što se tiče obrasca jedinstvenog zahtjeva za potporu on obuhvaća zahtjeve za:

1. osnovno plaćanje

2. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

3. preraspodijeljeno plaćanje

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike

5. program za male poljoprivrednike

6. proizvodno vezanu potporu (za krave u proizvodnji mlijeka, tov junadi, krave dojilje, ovce i koze, povrće, voće, šećernu repu i krmne proteinske usjeve).

7. mjeru državne potpore za iznimno osjetljive sektore za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače, očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja

Mjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Mjeru 11 Ekološki uzgoj

Mjeru 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Mjeru 14 Dobrobit životinja

Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev od 8. ožujka do 17. svibnja 2021. godine. Elektronički popunjen i ispisan zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika. Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja. To mora obaviti najkasnije do 31. svibnja 2021. g. i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.

Iznimno od navedenog, ako se provode kontrole Monitoringom, a Agencija za plaćanja je obavijestila korisnika putem AGRONET-a o privremenim rezultatima na razini parcele i nisu pronađene nepravilnosti na terenu, korisnici mogu izmijeniti jedinstveni zahtjev u pogledu upotrebe pojedinačnih poljoprivrednih parcela do 1. listopada 2021. g.

Dodjela prava na plaćanje iz nacionalne rezerve

Prioritet za dodjelu prava na plaćanje u okviru nacionalne rezerve imaju:

– mladi poljoprivrednici iz članka 30. stavku 11. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013

– novi poljoprivrednici iz članka 30. stavku 11. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013 koji započinju obavljati svoju poljoprivrednu aktivnost

– poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom 2020. godine

– poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješcu, brdsko-planinskim područjima, kao i poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima prema posebnom propisu za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja

–poljoprivrednici kojima zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja.

mjera

Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici mogu samo jednom ostvariti prava na plaćanja iz nacionalne rezerve prema kriteriju za mlade ili nove poljoprivrednike. S tim da mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici koji za 2021. godinu podnose zahtjev za osnovno plaćanje, a koji uključuje zahtjev za dodjelu prava iz nacionalne rezerve, ako ne žele dobiti prava iz nacionalne rezerve u 2021. godini, trebaju nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2021. godine dostaviti Izjavu o odustajanju od zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve u 2021. g.

U slučaju da nasljednici nisu aktivni poljoprivrednici i ne posjeduju poljoprivredno gospodarstvo na kojem bi mogli aktivirati prava na plaćanja, mogu naslijeđena prava na plaćanja prenijeti na druga aktivna poljoprivredna gospodarstva.

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se temeljem uvjeta koje zadovoljava nositelj, a to su:

– nositelj nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje

– nositelj prvi puta osniva poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje

– nositelju je gospodarstvo koje podnosi zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike prvo u kojem je nositelj.

Plaćanje za mlade poljoprivrednike odobrava se korisniku za razdoblje od pet godina. Ono započinje od prvog podnošenja zahtjeva za plaćanje za mlade poljoprivrednike, pod uvjetom da je zahtjev podnesen unutar razdoblja od pet godina nakon što je nositelj osnovao poljoprivredno gospodarstvo. Korisnik koji je podnio zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika po prvi puta u 2021. g. dužan je do 31. prosinca 2021. g. dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju. To ima za posljedicu obvezu povrata isplaćenih sredstava za plaćanje za mladog poljoprivrednika.

Nove operacije i podmjera

Unutar mjere Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene uvedena je operacija 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK), dok je u sklopu mjere Mjera 11 Ekološki uzgoj uvedena operacija 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda. Također je uvedena i nova podmjera a to je 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.

a) Operacija 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK)

Naime za navedenu operaciju uvjeti prihvatljivosti su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore na listu A i prijavljuje površine na listu B1

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

b) Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda

Navedena potpora se dodjeljuje korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama, s time da su korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Potpora se može ostvariti za usjeve unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a to su:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO).

c) Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima

Potpora se dodjeljuje korisnicima pravnim i fizičkim osobama koje provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje s posebnim ograničenjima kako bi se omogućio nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

Naime, potpore se može ostvariti za:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje s posebnim ograničenjima

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za PPO na listu A i prijavljuje površine na listu B

mjere

Obračun i isplata potpore

Nakon obračuna visine potpore Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev. U slučaju promijenjenih okolnosti Agencija za plaćanja može donijeti novu odluku o ostvarivanju prava na potporu.

Prethodni članakMreža sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za 2021.
Sljedeći članakEkološka proizvodnja je način života!
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.