""Navedeni Pravilnik donesen je sukladno odredbi članka 10. Zakona o poljoprivredi (NN 30/15.), te je istim propisana provedba mjere M17 »Upravljanje rizicima «, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, na način da se potencijalnim korisnicima dodjeljuje bespovratna novčana potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka u 2016. godini. Također napominjemo da je sastavni dio Pravilnika: a) Prilog I – koji sadrži popis bolesti životinja i zoonoza i b) Prilog II – koja sadrži Izjavu korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora.

Osnovni pojmovi

1) polica osiguranja je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja
2) osiguravatelj odnosno društvo za osiguranje je pravna osoba koja je registrirana i bavi se djelatnošću osiguranja u smislu Zakona o osiguranju (NN br. 30/15.), te posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti osiguranja na teritoriju Republike Hrvatske
3) osiguravateljsko razdoblje je razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja, odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka, do datuma isteka osiguranja
4) premija je novčani iznos koji osiguranik plaća po sklopljenoj polici osiguranja
5) iznos osiguranja je ugovorena vrijednost predmeta osiguranja
6) nepovoljne klimatske prilike u poljoprivredi su nepovoljni vremenski uvjeti, kao što su: mraz, udar groma, oluja, tuča, led, duža razdoblja visokih temperatura, te jaka kiša, koji se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, kao i njihove posljedice u obliku: poplava, suša i/ili požara
7) relevantna poljoprivredna proizvodnja je određena vrsta proizvodnje na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva – JIBG
8) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i proračuna Europske unije

Predmet i korisnici potpore

Predmet potpore obuhvaća biljnu i stočarsku proizvodnju koja je evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciji uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav), odnosno sustava za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama, što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi. Međutim, što se tiče definiranja korisnika potpore, on obuhvaća poljoprivrednike prema odredbi članka 2. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (NN br. 30/15.), te članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/08 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/09), čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava i koji plaća premiju osiguranja u svojstvu osiguranika.

Napominjemo da proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za dodjelu bespovratne potpore radi osiguranja usjeva, životinja i biljaka u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Polica osiguranja

Obzirom da svaki korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za dodjelu potpore, ista pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to: a) nepovoljne klimatske prilike, b) životinjske i biljne bolesti, c) najezdu nametnika, d) okolišne incidenti i/ili e) mjere protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Europske unije sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (NN br. 75/05. 25/09. i 55/11.).

Također napominjemo da polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Nadležna tijela

Radi stjecanja prava korisnika na nadoknadu štete po polici osiguranja od strane osiguravatelja, nepovoljnu klimatsku priliku, izbijanje bolesti životinja ili biljaka, najezdu nametnika ili okolišni incident mora službeno proglasiti nadležno tijelo. Nadležno tijelo za nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom predstavlja župan i/ili Vlada Republike Hrvatske, prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97. i 174/04.). Međutim, kada navedeno nadležno tijelo ne proglasi elementarnu nepogodu, osiguravatelj je, prije isplate nadoknade štete po predmetnoj polici osiguranja, dužan zatražiti potvrdu Državnog hidrometeorološkog zavoda o evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na pogođenom području. Nastavno na navedeno, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva nadležno je tijelo za: a) pojavu životinjskih bolesti sukladno Zakonu o veterinarstvu (NN br. 82/13. i 148/13.), b) pojavu biljnih bolesti i najezdu nametnika sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (NN br. 75/05., 25/09. i 55/11.) i Zakonu o poljoprivredi (NN br. 30/15.), dok je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nadležno za okolišne incidente sukladno Zakonu o zaštiti okoliša NN br. 80/13., 78/15.).

Elementi osiguranja

Polica osiguranja može pokrivati isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje koja se odvija na poljoprivrednom gospodarstvu evidentiranom u Upisnik poljoprivrednika, s biljnom proizvodnjom na poljoprivrednom zemljištu evidentiranom u ARKOD sustavu i domaćim životinjama evidentiranim u JRDŽ-u, odnosno odgovarajućem registru sukladno posebnim propisima. Prosječna vrijednost relevantne poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

U slučaju kada korisnik ne može dokazati prosječnu vrijednost relevantne poljoprivredne proizvodnje, ista se utvrđuje sukladno važećim vrijednostima prosječne proizvodnje koje se koriste u verifikaciji šteta prema Metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97. i 174/04.).

Predmet osiguranja nije nadoknada izgubljene dugotrajne imovine, odnosno vrijednost poljoprivrednog potencijala (višegodišnji nasadi, osnovno stado, zemljišni pokrov) već vrijednost proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod).

Sredstva potpore

Sredstva potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – EPFRR-a i iz državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega EPFRR sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, time da maksimalni intenzitet javne potpore iznosi 65 % plaćene premije osiguranja. Maksimalni iznos potpore po korisniku u tijeku jedne kalendarske godine po pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi iznosi 75.000 eura u protuvrijednosti u kunama, obračunatoj prema mjesečnom tečaju eura za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za potporu (http://ec.europa.eu/ budget/inforeuro).

Podnošenje zahtjeva za potporu

Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja tekuće godine. Naime, uz navedeni zahtjev korisnik je dužan priložiti:
a) police osiguranja u originalu ili preslici
b) pravovaljani dokaz o visini ukupno plaćene premije osiguranja i
c) vlastoručno potpisanu izjavu korisnika.
Navedena polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane osiguravatelja i korisnika, te osim općih uvjeta trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:
• broj police
• naziv, adresa i osobni identifikacijski broj osiguravatelja
• ime i prezime nositelja poljoprivrednog gospodarstva, adresa, OIB i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva u slučaju kada je korisnik fizička osoba
• naziv, adresa, OIB i MIBPG, u slučaju kada je korisnik pravna osoba
• osiguravateljsko razdoblje na koje je sklopljena polica osiguranja
• predmet osiguranja • osigurana površina, odnosno kilogram, broj grla ili kljunova
• broj ARKOD parcele za sve osigurane površine, odnosno broj osigurane životinje za sve domaće životinje registrirane u JRDŽ-a i JIBG na kojem se odvija stočarska proizvodnja, ako je primjenjivo
• ugovorena prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje
• iznos osiguranja
• iznos premije osiguranja i
• datum zaključivanja police.
U slučaju kada je osiguranik svoju proizvodnju osigurao putem skupne police osiguranja, uz zahtjev se prilaže preslika skupne police osiguranja. Postupak obrade podnesenih zahtjeva korisnika i donošenje odluka Nakon provjere udovoljavanja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi donosi korisniku odluku o ostvarivanju prava na potporu. Međutim, ako je zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku izdati zahtjev za dopunu/ obrazloženje/ispravak, time da je korisnik dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od deset dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu. Korisniku čiji zahtjev ne udovoljava propisanim uvjetima Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva, time da korisnik ima pravo podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore, putem Agencije za plaćanja u roku od osam dana od zaprimanja odluke.

Isplata sredstava

Temeljem odluke o ostvarivanju prava na potporu Agencija za plaćanje u poljoprivredi provodi isplatu korisniku na žiro-račun koji je evidentiran u registru bankovnih žiro-računa korisnika koji vodi Agencija za plaćanja za poljoprivredi. Navedena potpora se isplaćuje jednokratno, time da rok za isplatu iznosi 60 dana od dana izdavanja odluke o ostvarivanju prava na potporu.

Prethodni članakDonacija neprodane hrane dobrotvornim organizacijama
Sljedeći članakKako mehanički zaštititi voćke od zečeva?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.