Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. a prijave se mogu poslati zaključno s 31.12. 2018.g.

Natječaju je prethodilo donošenje Pravilnika o provedbi Mjere 17 – Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine koji je objavljen u Narodnim novinama br. 29/18.

I. Uvod

S obzirom da je sukladno odredbi članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) donesen navedeni Pravilnik, istim se utvrđuje provođenje mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1 »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« (u daljnjem tekstu: podmjera 17.1) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, a odredbe istog primjenjuju se na police osiguranja koje su ugovorene počevši od 1. siječnja 2018. godine.

II. Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika, time da proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

III. Razlozi za isključenje korisnika

Korisnik može biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele sredstava bespovratne potpore, ako:
a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)
b) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni
c) su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore.

""

IV. Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja

Polica osiguranja usjeva, životinja i biljaka je prihvatljiva ako:
a) je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja
b) se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju proizvoda
c) je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav),
d) je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
e) pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:
– nepovoljnih klimatskih prilika
– bolesti životinja
– zaraze organizmima štetnim za bilje
– okolišnih incidenata i/ili
– mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije
f) gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika
g) pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
h) je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

V. Ostvarivanje prava na osigurninu

Osigurninu po polici osiguranja moguće je ostvariti ako je nadležno tijelo proglasilo nepovoljnu klimatsku priliku, izbijanje bolesti životinja, okolišni incident ili izdalo naredbu o postupanju u slučaju zaraze organizmima štetnim za bilje. Nadležna tijela su:
a) za nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom župan i/ili Vlada Republike Hrvatske
b) za bolesti životinja Ministarstvo poljoprivrede
c) za postupanje u slučaju zaraze organizmima štetnim za bilje Ministarstvo poljoprivrede
d) za okolišne incidente Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
Međutim, ako nadležno tijelo ne proglasi elementarnu nepogodu, društvo za osiguranje prije isplate osigurnine mora zatražiti potvrdu Državnog hidrometeorološkog zavoda o evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na pogođenom području.

VI. Vrijednost poljoprivredne proizvodnje

Prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost. Međutim, ako korisnik ne može dokazati prosječnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje, ista se može utvrditi sukladno važećim vrijednostima prosječne proizvodnje koje se koriste u verifikaciji šteta prema propisima kojima se uređuje područje procjene šteta od elementarnih nepogoda ili vrijednostima navedenim u drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi.

VII. Opći uvjeti prihvatljivosti troška

Opći uvjeti prihvatljivosti troška su:
a) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti
b) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013
c) provedba na području Republike Hrvatske.

""

VIII. Broj zahtjeva za potporu po korisniku

Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja, time da broj zahtjeva za potporu odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Međutim, ako korisnik podnese više istih zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za isplatu potpore, dok će se za ostale zahtjeve za isplatu potpore izdati Odluka o odbijanju zahtjeva.

IX. Visina i intenzitet potpore

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela, time da maksimalni iznos potpore po jednom korisniku iznosi 75.000 EUR godišnje uz napomenu da intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

X. Priprema i objava natječaja

Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, time da se isti može ograničiti po vrsti i/ili veličini korisnika, te visini i intenzitetu potpore. Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo kao Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo. Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www. mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj. hr.

XI. Postupak dodjele potpore

Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore koji započinje zaprimanjem zahtjeva za isplatu potpore u Agenciju za plaćanja i završava izdavanjem Odluke o ostvarivanju prava na potporu ili Odluke o odbijanju. Postupak dodjele potpore obuhvaća:
a) zaprimanje zahtjeva za isplatu potpore
b) administrativnu kontrolu zahtjeva za isplatu potpore
c) izdavanje Odluke o ostvarivanju prava na potporu ili Odluke o odbijanju zahtjeva.

XII. Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore

Zahtjev za isplatu potpore podnosi se putem AGRONET-a, a način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu biti će propisani natječajem, time da korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za isplatu potpore.

XIII. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu potpore

Korisnik dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti police osiguranja i premije osiguranja sukladno uvjetima propisanim natječajem, time da se tijekom iste utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedine police osiguranja. Naime, tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

XIV. Izdavanje akata

Agencija za plaćanja nakon administrativne kontrole zahtjeva u roku od 90 dana od zaprimanja zahtjeva za isplatu potpore izdaje sljedeće akte:
a) Odluku o ostvarivanju prava na potporu
b) Odluku o odbijanju zahtjeva.
Naime, u Odluci o ostvarivanju prava na potporu bit će navedeni:
a) maksimalni odobreni iznos potpore i
b) iznos i razlog umanjenja potpore.

XV. Isplata potpore

Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu potpore, odnosno izdanim Odlukama o ostvarivanju prava na potporu, time da će sam način isplate potpore i rokovi isplate potpore biti propisani natječajem.

Prethodni članakZagrebačka županija ove godine osigurala rekordnih 87,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava
Sljedeći članakKako utvrditi hranjivost voluminozne krme?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.