Posebne nedoumice izazvale su i odredbe koje se odnose na plaćanje poreza (u osnovnom tekstu Zakona propisana je stopa od 25% ), kao i neke druge odredbe koje su se odnosile na status poslodavca.

Brojne reakcije naišle su na sluh i  razumijevanje kod nadležnih tijela, prije svega u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, koje je vrlo brzo pokrenulo postupak za izmjene i dopune Zakona (treba napomenuti da se unutar ovog propisa nisu mijenjale samo odredbe vezane za sezonsko zapošljavanje).

Rezultat ovog postupka bilo je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 120/12 od 31. listopada 2012., a sam je Zakon stupio na snagu i primjenjuje se od 8. studenog 2012. godine. U ovom članku prikazat ćemo izmjene i dopune ovog Zakona koje se odnose na sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi.

Nova definicija sezonskog posla u poljoprivredi

Prva izmjena ovog propisa odnosi se na definiranje povremenih i privremenih, odnosno sezonskih poslova u poljoprivredi, a sadržana je u članku 2., stavku 1. podstavku 5. koji sada glasi: „Privremeni, odnosno povremeni sezonski posao u poljoprivredi, posao u području:
● bilinogojstva koji obuhvaća pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu, sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu, preradu i pakiranje, utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda ili repromaterijala,
● stočarstva koji obuhvaća striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda, sakupljanje i sortiranje jaja, prikupljanje i utovar peradi, čišćenje objekata između proizvodnih ciklusa, utovar i istovar stoke ili hrane za životinje,
● ribarstva koje obuhvaća gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, uzgoj slatkovodne i morske ribe i školjkaša te preradu ribe i drugih vodenih organizama.“
Izmijenjenom odredbom proširen je broj privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u bilinogojstvu i stočarstvu, a posebnu novost predstavlja činjenica da je ukinuto ograničenje koje se odnosilo na primjenu samo dva ribolovna alata u ribarstvu.

Tko sve može zapošljavati na sezonskim poslovima u poljoprivredi

Slijedeća izmjena sadržana je u odredbama članka 2. stavka 1. podstavka 7. koji se odnosi na definiciju poslodavca koji može zapošljavati na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi: poslodavac koji može zapošljavati na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi:
● fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu poljoprivrednu djelatnost,
● fizička osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku,
● fizička osoba,
Novost predstavlja činjenica da se kao poslodavci sada mogu pojaviti i fizičke osobe koje se ne bave registriranom poljoprivrednom proizvodnjom, ali posjeduju i obrađuju poljoprivredno zemljište. Budući je raspon takvih osoba u stvarnom životu vrlo širok i pokriva mnogo životnih situacija, te da iste imaju potrebu za povremenim angažiranjem sezonske radne snage, očita je intencija zakonodavca da i njima omogući iste uvjete za zapošljavanje sezonske radne snage kao i ostalim pravnim subjektima koji se bave registriranom poljoprivrednom djelatnošću i na taj način dodatno smanji „sivu zonu“ ilegalnog zapošljavanja u domeni sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi.

""Članovi obitelji koji mogu pomagati poslodavcu fizičkoj osobi

U članak 2., stavak 1., dodan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja Podstavak 10. koji sadrži novu odredbu koja se odnosi na članove obitelji koji mogu pomagati poslodavcu fizičkoj osobi koja glasi: „Član obitelji poslodavca fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona: supružnik, srodnici po krvi u ravnoj lozi i njihovi supružnici (djedovi i bake, roditelji, djeca, unuci i praunuci), srodnici po krvi u pobočnoj lozi i njihovi supružnici (braća i sestre te njihovi potomci, braća i sestre oca i majke te njihovi potomci), srodnici po tazbini i njihovi supružnici (roditelji supružnika, braća i sestre supružnika te njihovi potomci), pastorčad i posvojenici i njihovi supružnici, korisnik udomiteljstva kojem ta fizička osoba pruža uslugu udomiteljske skrbi, osoba koju je ta fizička osoba dužna uzdržavati te osoba s kojom je ta fizička osoba u izvanbračnoj zajednici.“ Za napomenuti je da se iz ovako sastavljene odredbe ne vidi da li se ista odnosi i na fizičke osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost (misli se na obrte). Mišljenja smo da se u ovom slučaju mogu primijeniti odredbe o pomoći članova obitelji opisane u Zakonu o obrtu („Narodne novine“ broj 77/93., 90/96., 102/98.,64/01., 71/01., 49/03, 68/07 i 79/07), ali ipak savjetujemo da u slučaju nedoumice u svezi ove odredbe kontaktirate Državni inspektorat, Inspekciju rada za podrobno tumačenje. Na prethodno prikazane odredbe nadovezuju se odredbe članka 11. Zakona, koji je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja dobio dva nova stavka koji glase:
„(3) Članovi obitelji poslodavca fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona, mogu toj fizičkoj osobi pomagati u obavljanju privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.
(4) Fizičkoj osobi iz članka 2. stavka 1. podstavka 7. alineje 3. ovoga Zakona, koja kao poslodavac zapošljava na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, u obavljanju tih poslova mogu pomagati prijatelji i susjedi, bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, ako taj rad obavljaju bez plaćanja i druge materijalne koristi.“ Odredba novog stavka 3. propisuje da članovi obitelji poslodavca fizičke osobe mogu istoj pomagati bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi. Drugim riječima, poslodavci nositelji OPG-a više neće morati ispunjavati Ugovore o sezonskom radu, niti pribavljati vrijednosne kupone za članove obitelji koji se angažiraju ne sezonskim poslovima u poljoprivredi, a koji su taksativno navedeni u odredbi članka 2. stavka 1. podstavka 10. Zakona.

U ovom slučaju namjera zakonodavca jasna je i prepoznatljiva: navevši članove obitelji jasno je definirano koji članovi obitelji i pod kojim uvjetima mogu pomagati nositeljima OPG-a u obavljanju sezonskih poslova u poljoprivredi.

Susjedska i prijateljska pomoć

Odredbom novog stavka 4. u sklopu članka 11. Zakona propisano je da poslodavcu fizičkoj osobi (dakle, fizičkoj osobi koja se ne bavi registriranom djelatnošću poljoprivrede kao nositelj OPG-a, ili eventualno obrtom) mogu pomagati prijatelji i susjedi, pod uvjetom da rade besplatno i bez stjecanja druge materijalne koristi (pretpostavljamo da je zakonodavac pod stjecanjem druge materijalne koristi u ovom slučaju podrazumijevao davanje npr. određene količine plodova ili drugih proizvoda). I u ovom slučaju namjera zakonodavca jasna je i prepoznatljiva: fizičkoj osobi koja se ne bavi registriranom djelatnošću poljoprivredne proizvodnje omogućena je susjedska i prijateljska pomoć, ali isključivo kao besplatna.

Porezne obaveze koje terete poslodavca

Izmijenjenom odredbom članka 13. stavka 5. Zakona o poticanju zapošljavanja propisano je da predujam poreza na dohodak na primitke (dnevna plaća, eventualna naturalna davanja) obračunava i uplaćuje poslodavac po stopi za obračun predujma poreza na dohodak od drugog dohotka, prema propisima koji uređuju oporezivanje dohotka i bez priznavanja osobnog odbitka, do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvršena isplata ili davanje. Ovom odredbom zakonodavac je uklonio nedoumice u svezi nadležnosti za normativno uređenje propisa koji se odnose na oporezivanje i visinu poreznih stopa, pozvavši se na propise koji uređuju oporezivanje dohotka, a koji su u nadležnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Budući propisom nije speci fcirana visina porezne stope, otvara se mogućnost da poslodavci putem interesnih udruga pokušaju kod Ministarstva financija u propisanom postupku isposlovati primjenu povoljnije porezne stope za oporezivanje drugog dohotka, a koja bi stimulativno djelovala na ovaj segment tržišta rada, kako iz aspekta poslodavaca (smanjenje poreznog opterećenja), tako i iz očišta osoba koje se zapošljavaju na povremenim i privremenim sezonskim poslovima (lakše pronalaženje posla, viši iznosi dnevne plaće). 

Ostale odredbe Zakona o poticanju zapošljavanja nisu se mijenjale i ostaju na snazi, kao što ostaju na snazi i važeći Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i Odluka o najnižem iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. (objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 64/12).

Kvaliteta propisa i jednostavnija primjena

Brza, ali nipošto ishitrena reakcija Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao predlagatelja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja ukazuje na činjenicu da je već prva inkarnacija Zakona o poticanju zapošljavanja, naročito u segmentu koji se odnosi na povremeno i privremeno, odnosno sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi bila pun pogodak, te da je novi pristup koji je težio za tim da ovaj specifičan oblik radnog odnosa izvuče iz „sive“ zone i pretvori u legalan oblik zapošljavanja naišao na prihvaćanje i odobravanje kako kod poslodavaca, tako i kod posloprimaca koji se koriste ovim oblikom zapošljavanja, te se može očekivati daljnja primjena propisa u ovom, do sada nedovoljno reguliranom, ali u stvarnosti vrlo prisutnom dijelu tržišta rada. Izmjene i dopune Zakona o poticanju zapošljavanja, oblikovane u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja kvalitetnom definicijom skupa osoba koje se smatraju članovima obitelji koji mogu pomagati u sezonskim poslovima bez zaključivanja ugovora o radu za sezonske poslove, te jasnim određenjem osoba koje mogu angažirati susjedsku i prijateljsku pomoć, kao i naravi te pomoći (mora biti nenaplatna) podigle su kvalitetu propisa i pojednostavile primjenu istog u svakodnevnoj praksi. Posljednje preostalo pitanje na koje se zakonodavac u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja nije izravno očitovao je pitanje eventualne susjedske i prijateljske pomoći koje se odnosi na pomoć između fizičkih osoba nositelja OPG-a. Budući su mogućnosti zlouporabe u ovoj vrsti pomoći prisutne, pretpostavka je da je zakonodavac odlučio pričekati na razvoj primjene propisa, te kroz pravnu praksu nadležnih tijela utvrditi modalitete za eventualno buduće normiranje ove vrste pomoći. U svakom slučaju, stvarni rezultati primjene propisa moći će se procijeniti tek u tijeku njegove primjene.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakČokoladna torta s kestenom
Sljedeći članakMedovik torta
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.