Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11) propisuju se način i uvjeti upisa i promjena u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, način usklađivanja sa svim upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ili ustanove u poljoprivredi te oblik i sadržaj obrasca prijave za upis i promjene.

Upisnik sadrži podatke o:
● poljoprivrednom gospodarstvu
● nositelju/odgovornoj osobi na poljoprivrednom gospodarstvu i članovima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
● sjedištu poljoprivrednog gospodarstva
● gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta
● posjedu poljoprivrednog zemljišta
● korištenju poljoprivrednog zemljišta
● prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i
● stoci.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi postupak upisa i izdaje rješenje o upisu u Upisnik. Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). Jednom dodijeljeni MIBPG ne smije se dodijeliti drugom poljoprivrednom gospodarstvu. Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti. Upis u Upisnik je obvezan za poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, za poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi te za OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u.

Pravo na upis
Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Nositelj i članovi OPG-a su punoljetne osobe koje stalno i/ili povremeno rade na gospodarstvu, članovi su istog kućanstva i imaju prebivalište na istoj adresi. Članovi OPG-a između sebe biraju nositelja koji je odgovoran
za njegovo poslovanje te popunjavaju obrazac izjave članova OPG-a o odabiru nositelja gospodarstva koji se nalazi na listu 7. obrasca Upisnika. U slučaju smrti nositelja OPG-a, član OPG-a ili fizičke osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu s prebivalištem na istoj adresi kao i nositelj, ako nisu ranije bile upisane u Upisniku kao članovi OPG-a, mogu u roku od 30 dana od smrti nositelja OPG-a podnijeti zahtjev za prijavu promjena u Upisniku. Uz zahtjev se prilažu izvod iz knjige umrlih i, ukoliko postoje članovi, popunjeni obrazac izjave članova OPG-a o odabiru nositelja gospodarstva koji se nalazi na listu 7. obrasca Upisnika. Novi nositelj je obvezan u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka prethodnog nositelja prijaviti promjene u Upisniku.
U skladu s propisima o mirovinskom osiguranju, nositelj i članovi OPG-a koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, upisom OPG-a u Upisnik postaju
obveznici mirovinskog osiguranja.

Gdje se upisuje
Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik obavlja se u regionalnim uredima/podružnicama Agencije. Poljoprivredna gospodarstva upisuju se u Uredima kojima pripadaju s obzirom na sjedište obrta, trgovačkog društva, zadruge ili drugog organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstva, odnosno prebivalište nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti. U OPG se upisuju nositelj ili nositelj i članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Naziv OPG-a je prezime i ime nositelja gospodarstva. Nositelj ili član OPG-a može biti upisan u samo jedan OPG. Upis u Upisnik je upravni postupak, osim u dijelu upisa/promjena posjeda i korištenja poljoprivrednog zemljišta te žiro-računa poljoprivrednog gospodarstva. Upisnik se vodi u elektronskom obliku. Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima uneseni u Uredima objedinjavaju se u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim
gospodarstvima u Agenciji koja ih koristi u svrhu provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava. Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstava podnosi Uredu zahtjev za upis u Upisnik ili zahtjev za prijavu promjena u Upisniku na propisanom obrascu.
Iznimno, član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva može podnijeti zahtjev za prijavu promjena koje se odnose na određene podatke o njegovom članstvu u Upisniku. Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik, zahtjeva za prijavu promjena u Upisniku i zahtjeva za ispis iz Upisnika plaća se upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama. Datum upisa/prijave promjena u Upisniku je datum donošenja Rješenja o upisu/promjenama u Upisniku. Datum ispisa iz Upisnika je datum donošenja Rješenja o ispisu iz Upisnika.

Prijava promjena
Upisana poljoprivredna gospodarstva obvezna su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijaviti sljedeće:
1. promjenu koja je dovela do prestanka uvjeta za upis u Upisnik
2. promjenu nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva
3. promjenu broja stalno uposlenih radnika na poljoprivrednom gospodarstvu
4. promjenu prebivališta nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
5. smrt nositelja/odgovorne osobe i člana
6. upis ili ispis članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
7. promjene podataka u obrtnom registru
8. promjene podataka u sudskom registru
9. promjene žiro-računa nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili žiro-računa obrta, trgovačkog društva i zadruga
10. promjenu podataka o gospodarskim objektima unutar i izvan sjedišta poljoprivrednog
gospodarstva i
11. promjenu posjeda poljoprivrednog zemljišta.

Posjed i/ili vlasništvo poljoprivrednog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, prodaji, plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. Uz dokaze o posjedu poljoprivrednog zemljišta obavezno se prilaže izvadak iz katastra.
Promjena posjeda moguća je tijekom cijele godine i prijavljuje se na listu 5. obrasca Upisnika I. Podaci o korištenju poljoprivrednog zemljišta preuzimaju se iz ARKOD sustava u alfanumeričkom obliku. Podaci o stoci razmjenjuju se elektronskim putem sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, te se automatski pridružuju poljoprivrednom gospodarstvu. Ključ za razmjenu podataka je MIBPG. U slučaju neprijavljivanja promjene od strane nositelja, Agencija će izvršiti
promjenu po službenoj dužnosti ukoliko Ured sazna za nove činjenice.

Ispis iz OPG-a
Zahtjev za ispis člana gospodarstva može, na propisanom obrascu, podnijeti član gospodarstva, ukoliko su član podnositelj zahtjeva i član koji se ispisuje ista osoba. Agencija će brisati OPG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava po službenoj dužnosti ukoliko od nadležnih institucija
dobije informaciju o nastupanju sljedećih okolnosti:

1. smrt nositelja, a nije se nastavilo obavljanje djelatnosti na OPG-u
2. prestanak ispunjavanja uvjeta za upis poljoprivrednog gospodarstva.

Ispisano poljoprivredno gospodarstvo moguće je ponovno upisati ako su ispunjeni uvjeti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o poljoprivredi. Ukoliko u propisanom roku nositelj ne prijavi ispis poljoprivrednog gospodarstva koje više nema uvjete za upis u Upisnik, Agencija će po službenoj dužnosti ispisati poljoprivredno gospodarstvo iz Upisnika. Nositelj i član OPG-a, koji je obveznik poreza na dohodak, može podnijeti Uredu zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika na propisanom obrascu. Uz Zahtjev obvezno se prilaže potvrda Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak. Agencija izdaje Iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelju i članovima OPG-a, koja vrijedi uz osobnu iskaznicu. Agencija izdaje Iskaznicu periodično, sukladno količini zaprimljenih zahtjeva za tiskanje. Ista prestaje vrijediti prestankom statusa nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Nakon prestanka valjanosti Iskaznice, korisnik ju je obvezan dostaviti Uredu na poništenje. U slučaju oštećenja ili gubitka Iskaznice, nositelj ili član dužan je prijaviti oštećenje ili gubitak Iskaznice Uredu kojem pripada s obzirom na mjesto prebivališta te o vlastitom trošku oglasiti oštećenje ili gubitak Iskaznice u »Narodnim novinama«. Nakon navedenog postupka, Ured će izdati i naplatiti novu Iskaznicu. Od 1. siječnja 2012. godine Agencija će izdavati Iskaznice s magnetnom trakom. Do izdavanja Iskaznice važeće je rješenje o upisu u Upisnik koje se predočuje uz osobnu iskaznicu.

Prethodni članakOstali članci u ovom broju
Sljedeći članakLegalizacija poljoprivrednih objekata
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.