Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem prosinca objavila je tri nova natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Natječaji su iz Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1, 4.1.2. i 4.1.3.

Radi se o podmjerama 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja. Zatim 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Treća je podmjera 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije.

Javni pozivi za provedbu navedenih mjera i dodjelu potpora čija je ukupna vrijednost raspoloživih sredstava gotovo 409 milijuna kuna. Otvoreni su od 1. ožujka od 12:00 sati do 27. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

200 milijuna za ulaganja u tov svinja

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva, time da su prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200.000.000,00 HRK od čega:

– 120.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 80.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine s više od 250.000 EUR SO).

Što se tiče visine raspoloživih sredstava javne potpore, napominjemo da najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata). Pri tome vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kad zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

67 milijuna kuna za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i povećanje plodnosti tla

Na natječaju iz podmjere 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš prihvatljivi korisnici su

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva (svinjetine, mlijeka i mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 67.000.000,00 HRK. Najniža visina raspoloživih sredstava javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata). Pri tome vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Nadalje, što se tiče samog intenziteta javne potpore on iznosi do 50 %. Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Također ističemo da intenzitet javne potpore iznosi do 50% iz instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Međurim, intenzitet potpore po projektu iz ove dvije podmjere može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

(1) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

(2) ulaganje se odvija u planinskom području. Zatim u području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) ili

(3) ulaganje se provodi kao zajednički projekt;

i to pod uvjetom da najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Gotovo 142 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, time da su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koji predstavlja  bazu podataka koja sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima i njihovim resursima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 141.865.200,00 HRK. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) 1.000.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR; korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu. Pri tome vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR. Nju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% iz instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI).

Međutim, intenzitet navedene potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005) ili

c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

uz napomenu da najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Uvjeti i način podnošenja zahtjeva za potporu za mjere 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.3.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. S tim da mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Naime, korisnik je u obvezi  podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj uz napomenu da može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Nju je korisnik dužan ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovisno o lokaciji ulaganja korisnika.

Detaljne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakU e-savjetovanju program potpore za restauraciju poljoprivrede na poljoprivrednom zemljištu
Sljedeći članakDigitizacija – što novo rješenje u poljoprivrednoj trgovini znači za vas?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.