Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo državne uprave za područje poljoprivrede provelo je od 16. do 26. prosinca 2022. godine javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Navedenim Pravilnikom propisana je provedba vrsta intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine, s time da prema novim pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU određenim Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013, pčelarski sektor postaje zasebna sektorska intervencija u okviru Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Nadležnost za provedbu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je tijelo nadležno za provedbu intervencija iz Strateškog plana i pravila što uključuje:

– objavu i provedbu javnih natječaja

– osnivanje povjerenstva za utvrđivanje uvjeta i provedbu javnih natječaja

– zaprimanje i administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu

– isplatu potpora korisnicima i

– pred nadležnim sudovima pokretanje postupaka u svezi sa svojim odlukama i ugovorima.

Agencija za plaćanja donosi: Odluku o odabiru i/ili odbijanju projekta, Odluku o isplati, Odluku o povratu sredstava i Odluku o odbijanju zahtjeva uz napomenu da su sredstva namijenjena provedbi vrsta intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana namjenska i bespovratna.

Podnošenje zahtjeva za isplatu

Podnositelj zahtjeva podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za isplatu potpore na obrascima koji se nalaze na službenim mrežnim stranicama Agencije, s time da podnositelj mora u zahtjevu potvrditi sljedeće:

–  da su podaci navedeni u zahtjevu istiniti

–  da je upoznat s odredbama provedbe intervencija iz sektora pčelarstva unutar Strateškog plana i ovoga Pravilnika

– da će se odazvati pozivu Agencije za plaćanja u slučaju potrebe dopune zahtjeva i dokumentacije u roku 10 dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni

–  da će omogućiti kontrolu na terenu i inspekcijski nadzor

–  da će čuvati preslike zahtjeva i dokazne dokumentacije pet godina od dana podnošenja zahtjeva

–  da nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja i

–  da nije s dobavljačima povezan vlasničkim odnosima.

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu intervenciju, odnosno podintervenciju smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati. Radi maksimalnog iskorištenja raspoloživih sredstava, a imajući u vidu interese pčelara u Republici Hrvatskoj, nakon administrativne kontrole svih zahtjeva, a iz kojih je razvidno da predviđena sredstva za pojedinu intervenciju, odnosno podintervenciju nisu iskorištena, neiskorištena sredstava mogu se preraspodijeliti među intervencijama o čemu odluku donosi ministrica poljoprivrede.

Neprihvatljivi troškovi

– opći troškovi proizvodnje i, posebno, troškovi prikupljanja ili prijevoza (unutarnjeg ili vanjskog); troškovi skladištenja; troškovi ambalaže (uključujući upotrebu ambalaže i upravljanje njome), čak i u okviru novih postupaka; operativni troškovi (posebno za struju, gorivo i održavanje)

– ulaganja u prijevozna sredstva kojima se koristi korisnik u sektoru pčelarstva ili organizacija proizvođača za stavljanje na tržište ili distribuciju

– operativni troškovi za unajmljenu robu

– kooperantski ugovori ili ugovori o eksternalizaciji koji se odnose na operacije ili rashode koji su na ovom popisu navedeni kao neprihvatljivi

– nacionalni ili regionalni porezi ili pristojbe

– obračunska plaćanja (kompenzacije/prijeboj, cesija, asignacija i dr.)

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– troškovi za rabljenu opremu

– troškovi transporta

– troškovi tečajnih razlika

– plaćanja u naturi i

– troškovi održavanja, amortizacije.

Obveze Hrvatskog pčelarskog saveza i Ministarstva poljoprivrede

Hrvatski pčelarski savez je za potrebe ovoga Pravilnika dužan do 31. siječnja tekuće intervencijske godine Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku podatke iz Evidencije, za pčelare čiji je broj košnica ažuriran u skladu s člankom 37. Delegirane uredbe (EU) 2021/126. Ministarstvo poljoprivrede je za potrebe ovoga Pravilnika dužno do 31. siječnja tekuće intervencijske godine Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku podatke o godišnjoj dojavi o proizvodnji iz Priloga III. ovoga Pravilnika, s time da dostava podataka započinje za intervencijsku 2024. godinu.

Popis vrsta intervencija

55.1.a.01. – Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije:

a) edukacije, stručna predavanja i radionice organizirane od strane udruga i saveza pčelara te troškovi prikupljanja informacija o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja

b) izrada i tisak informativnog materijala, izrada i održavanje mrežnih stranica organizacija pčelara, tisak i dostava stručnih časopisa, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima.

55.1.b. – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kao i druga djelovanja

55.1.b.01. – Nabava novih pomagala, pribora i opreme

55.1.b.02. – Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze

55.1.b.03. – Racionalizacija selećeg pčelarstva

55.1.c.01. – Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele

55.1.d.01. – Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela

55.1.e.01. – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda

55.1.f.01. – Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda

Provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu

Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu, u skladu s odredbom člankom 140. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18., 42/20., 127/20., 52/21., 152/22.) koji propisuje obvezu provedbe za sve mjere i pravila za koje je nadležna, s time da kontrolom na terenu mora biti obuhvaćeno najmanje 5 % prihvatljivih zahtjeva za svaku od intervencija iz ovoga Pravilnika u skladu sa Strateškim planom.

Nadalje, nakon isplate u svakoj kalendarskoj godini provode se ex-post kontrole na terenu, u obuhvatu najmanje 1 % od ukupno isplaćenog iznosa potpore i najmanje 1 % korisnika za pojedinu kalendarsku godinu, gdje se uzorak za provedbu kontrola na terenu i ex-post kontrola odabire na podlozi slučajnog odabira i analize rizika. Naime, kako bi izvršili kontrole na terenu u skladu s člankom 141. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi kontrolori mogu:

a) pregledati pčelinjake, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju podnositelja/korisnika

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba

d) provjeravati podatke u računalima

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti i

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

Povrat dodijeljenih sredstava

Agencija za plaćanja može Odlukom o povratu sredstava koju donosi ravnatelj Agencije za plaćanja od korisnika zahtijevati povrat neopravdano isplaćenih bespovratnih sredstava ako se utvrdi administrativna pogreška, kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi intervencije i ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava. Tada je korisnik dužan isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od dostave odluke o povratu sredstava. Sam povrat sredstava i poravnanje računa provode se u skladu s člancima 144. i 145. Zakona o poljoprivredi.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakUloženo više od 3,3 milijuna EUR sredstava OKFŠ-a u održavanje šumskih cesta
Sljedeći članake/m-Potpis i e/m-Pečat – još jedan korak u digitalnoj transformaciji Hrvatske
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.