Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo državne uprave za područje poljoprivrede provelo je od 16. do 26. prosinca 2022. godine javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Navedenim Pravilnikom propisana je provedba vrsta intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine, s time da prema novim pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU određenim Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013, pčelarski sektor postaje zasebna sektorska intervencija u okviru Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Nadležnost za provedbu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je tijelo nadležno za provedbu intervencija iz Strateškog plana i pravila što uključuje:

– objavu i provedbu javnih natječaja

– osnivanje povjerenstva za utvrđivanje uvjeta i provedbu javnih natječaja

– zaprimanje i administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu

– isplatu potpora korisnicima i

– pred nadležnim sudovima pokretanje postupaka u svezi sa svojim odlukama i ugovorima.

Agencija za plaćanja donosi: Odluku o odabiru i/ili odbijanju projekta, Odluku o isplati, Odluku o povratu sredstava i Odluku o odbijanju zahtjeva uz napomenu da su sredstva namijenjena provedbi vrsta intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana namjenska i bespovratna.

Podnošenje zahtjeva za isplatu

Podnositelj zahtjeva podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za isplatu potpore na obrascima koji se nalaze na službenim mrežnim stranicama Agencije, s time da podnositelj mora u zahtjevu potvrditi sljedeće:

–  da su podaci navedeni u zahtjevu istiniti

–  da je upoznat s odredbama provedbe intervencija iz sektora pčelarstva unutar Strateškog plana i ovoga Pravilnika

– da će se odazvati pozivu Agencije za plaćanja u slučaju potrebe dopune zahtjeva i dokumentacije u roku 10 dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni

–  da će omogućiti kontrolu na terenu i inspekcijski nadzor

–  da će čuvati preslike zahtjeva i dokazne dokumentacije pet godina od dana podnošenja zahtjeva

–  da nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja i

–  da nije s dobavljačima povezan vlasničkim odnosima.

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu intervenciju, odnosno podintervenciju smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati. Radi maksimalnog iskorištenja raspoloživih sredstava, a imajući u vidu interese pčelara u Republici Hrvatskoj, nakon administrativne kontrole svih zahtjeva, a iz kojih je razvidno da predviđena sredstva za pojedinu intervenciju, odnosno podintervenciju nisu iskorištena, neiskorištena sredstava mogu se preraspodijeliti među intervencijama o čemu odluku donosi ministrica poljoprivrede.

Neprihvatljivi troškovi

– opći troškovi proizvodnje i, posebno, troškovi prikupljanja ili prijevoza (unutarnjeg ili vanjskog); troškovi skladištenja; troškovi ambalaže (uključujući upotrebu ambalaže i upravljanje njome), čak i u okviru novih postupaka; operativni troškovi (posebno za struju, gorivo i održavanje)

– ulaganja u prijevozna sredstva kojima se koristi korisnik u sektoru pčelarstva ili organizacija proizvođača za stavljanje na tržište ili distribuciju

– operativni troškovi za unajmljenu robu

– kooperantski ugovori ili ugovori o eksternalizaciji koji se odnose na operacije ili rashode koji su na ovom popisu navedeni kao neprihvatljivi

– nacionalni ili regionalni porezi ili pristojbe

– obračunska plaćanja (kompenzacije/prijeboj, cesija, asignacija i dr.)

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– troškovi za rabljenu opremu

– troškovi transporta

– troškovi tečajnih razlika

– plaćanja u naturi i

– troškovi održavanja, amortizacije.

Obveze Hrvatskog pčelarskog saveza i Ministarstva poljoprivrede

Hrvatski pčelarski savez je za potrebe ovoga Pravilnika dužan do 31. siječnja tekuće intervencijske godine Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku podatke iz Evidencije, za pčelare čiji je broj košnica ažuriran u skladu s člankom 37. Delegirane uredbe (EU) 2021/126. Ministarstvo poljoprivrede je za potrebe ovoga Pravilnika dužno do 31. siječnja tekuće intervencijske godine Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku podatke o godišnjoj dojavi o proizvodnji iz Priloga III. ovoga Pravilnika, s time da dostava podataka započinje za intervencijsku 2024. godinu.

Popis vrsta intervencija

55.1.a.01. – Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije:

a) edukacije, stručna predavanja i radionice organizirane od strane udruga i saveza pčelara te troškovi prikupljanja informacija o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja

b) izrada i tisak informativnog materijala, izrada i održavanje mrežnih stranica organizacija pčelara, tisak i dostava stručnih časopisa, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima.

55.1.b. – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kao i druga djelovanja

55.1.b.01. – Nabava novih pomagala, pribora i opreme

55.1.b.02. – Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze

55.1.b.03. – Racionalizacija selećeg pčelarstva

55.1.c.01. – Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele

55.1.d.01. – Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela

55.1.e.01. – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda

55.1.f.01. – Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda

Provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu

Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu, u skladu s odredbom člankom 140. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18., 42/20., 127/20., 52/21., 152/22.) koji propisuje obvezu provedbe za sve mjere i pravila za koje je nadležna, s time da kontrolom na terenu mora biti obuhvaćeno najmanje 5 % prihvatljivih zahtjeva za svaku od intervencija iz ovoga Pravilnika u skladu sa Strateškim planom.

Nadalje, nakon isplate u svakoj kalendarskoj godini provode se ex-post kontrole na terenu, u obuhvatu najmanje 1 % od ukupno isplaćenog iznosa potpore i najmanje 1 % korisnika za pojedinu kalendarsku godinu, gdje se uzorak za provedbu kontrola na terenu i ex-post kontrola odabire na podlozi slučajnog odabira i analize rizika. Naime, kako bi izvršili kontrole na terenu u skladu s člankom 141. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi kontrolori mogu:

a) pregledati pčelinjake, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju podnositelja/korisnika

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba

d) provjeravati podatke u računalima

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti i

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

Povrat dodijeljenih sredstava

Agencija za plaćanja može Odlukom o povratu sredstava koju donosi ravnatelj Agencije za plaćanja od korisnika zahtijevati povrat neopravdano isplaćenih bespovratnih sredstava ako se utvrdi administrativna pogreška, kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi intervencije i ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava. Tada je korisnik dužan isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od dostave odluke o povratu sredstava. Sam povrat sredstava i poravnanje računa provode se u skladu s člancima 144. i 145. Zakona o poljoprivredi.

Prethodni članakUloženo više od 3,3 milijuna EUR sredstava OKFŠ-a u održavanje šumskih cesta
Sljedeći članake/m-Potpis i e/m-Pečat – još jedan korak u digitalnoj transformaciji Hrvatske
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.