Na koji način se može ishodovati dozvola za sakupljanje samoniklog ljekovitog bilja? Postoji Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta NN 114/2017., ali ostaje nejasno kome fizička osoba treba poslati zahtjev za izdavanje dozvole i vrijedi li ona samo za fizičke osobe ili se bilje može sakupljati i u komercijalne svrhe?

ODGOVOR

Sakupljanje, odnosno uzimanje iz prirode u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (komercijalne svrhe) zavičajnih divljih vrsta regulirano je člancima 64. – 66. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.),  Pravilnikom o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17.) i Stručnom podlogom za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta 2021. – 2023. Pravilnik sadrži popis zavičajnih divljih vrsta za koje se regulira sakupljanje i za koje je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva. Pravilnik je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_11_114_2663.html

Stručna podloga propisuje posebne mjere i uvjete sakupljanja (vremenska razdoblja sakupljanja, kvote i sl.), a dostupna je na poveznici

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20ZA%C5%A0TITU%20PRIRODE/Divlje%20vrste/Strucna_podloga-Pravilnik_o_odr%C5%BEivom_kori%C5%A1tenju_divljih_vrsta-2022-06-2.pdf

Sukladno članku 64. Zakona, zahtjev za sakupljanje podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Ministarstva:  https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-zastitu-prirode-1180/divlje-vrste-i-njihovo-koristenje/uzimanje-sakupljanje-iz-prirode-i-odrzivo-koristenje-zavicajnih-divljih-vrsta/1253

Ispunjeni obrazac zahtjeva može se poslati e-poštom na pisarnica@mingor.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb. Dopuštenje za sakupljanje u komercijalne svrhe mora imati svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi takvim sakupljanjem, osim fizičke osobe koja obavlja sakupljanje za nositelja dopuštenja, a vezana je s njim ugovornim odnosom sukladno posebnim propisima o radu ili obveznim odnosima. Također, dopuštenje nije potrebno ishoditi za sakupljanje kad je ono u svrhu korištenja za osobne potrebe i potrebe vlastitog domaćinstva, gdje se primjercima, dijelovima ili proizvodima dobivenim od njih ne trguje ili prometuje.