Moje pitanje vezano je uz sredstva koja smo primili iz programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda u 2023., a koja pokrivaju manje od 50 % nastalih šteta i kao što naziv kaže služe za ublažavanje, a ne potpuno uklanjanje posljedica. Mogu li se ta sredstva knjižiti kao neoporezivi prihodi? Isto pitanje vezano je uz sredstva za kompenzaciju rasta troškova u proizvodnji voća i povrća.

ODGOVOR Vezano za vaše pitanje naglašavamo da je ono u nadležnosti Ministarstva financija, Porezne uprave te u nastavku dajemo općenit odgovor temeljen na odredbama poreznih propisa. Člankom 29. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (NN br.  115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 10.685,00 eura. 

Zakon u članku 9. stavku 1. propisuje primitke na koje se ne plaća porez na dohodak (porez na dohodak ne plaća se na: točka 10. primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona i drugih djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za samostalnu djelatnost, do propisanih iznosa). Članak 31. stavak 1. Zakona propisuje da su primici po osnovi samostalnih djelatnosti sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju. Stavak 9. istoga članka propisuje iznimku, a to je da se poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak.

Člankom 107.a Općeg poreznog zakona (NN, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20. i 114/22.) propisuje se plaćanje poreza u posebnim okolnostima koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Slijedom naprijed navedenoga smatramo da se na sredstava koja ste primili iz programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda u 2023. godini ne treba obračunavati porez. Radi detaljnijih informacija o istome, upućujemo vas na mjesno nadležnu Poreznu upravu, odnosno odgovor možete dobiti i od odabranog knjigovođe.