Želim u sklopu SOPG-a za pčelarstvo početi brati smokve i legalno ih prodavati. Zanima me moram li imati svoje zemljište (imam smokve na pčelinjaku)? Ne znam kakvi su uvjeti.

ODGOVOR

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) predstavlja organizacijski oblik poljoprivrednika koji se poljoprivredom bave u manjem opsegu, u pravilu dostatnom pretežito za vlastite potrebe, uz mogućnost prodaje viškova proizvoda. Zakon o poljoprivredi definira SOPG kao fizičku osobu poljoprivrednika.

On se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom, odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje. Temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i ekonomska veličina gospodarstva je manja ili jednaka od 3000 eura i upisuju se u Upisnik poljoprivrednika.

SOPG, uz nositelja, nema drugih članova te mu u obavljanju poljoprivredne djelatnosti mogu pomagati i članovi kućanstva. Proizvodni resursi (npr. poljoprivredno zemljište, stoka ili pčelinje zajednice) koje SOPG koristi prilikom obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s Zakonom i Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika.

Proizvodni resursi mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu, odnosno korištenju nositelja SOPG-a. U konkretnom se slučaju, za upis čestica poljoprivrednog zemljišta potrebno javiti u područni ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gdje ste upisani u Upisnik poljoprivrednika.

SOPG se prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda u obvezi pridržavati uvjeta i obveza predviđenih kako propisima iz područja poljoprivrede, tako i Zakona o trgovini (NN, br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.), Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine, br. 66/09., 108/09., 8/10. i 108/14.) te drugim posebnim propisima.

U skladu sa Zakonom o trgovini nositelj i/ili član OPG-a te nositelj SOPG-a smatra se trgovcem kad svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica na načine iz članka 10. stavka 1. ovoga zakona (npr. na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl., prigodnom prodajom kao što su sajmovi, izložbe i sl., pokretnom prodajom, u proizvodnim objektima poljoprivrednog gospodarstva i sl.).

Napominjemo da članak 10. Pravilnika propisuje da nositelj SOPG-a popunjava Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda u skladu s člankom 119. stavkom 2. Zakona te da se popunjavanje Evidencije obavlja putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine. Jednako, SOPG vodi podatke o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za svaki dan tijekom kojeg je imao prodaju istih u pisanom ili elektroničkom obliku u skladu s člankom 16. Zakona o trgovini te mu ti podaci mogu poslužiti kod popunjavanja Evidencije u AGRONET sustavu na godišnjoj razini.

Osim vođenja ovih evidencija, nositelj SOPG-a se prilikom prodaje treba pridržavati i odredbi Zakona o zaštiti potrošača (NN, broj 19/22.) u dijelu označavanja proizvoda. Napominjemo da više informacija o ovim pitanjima možete dobiti i direktno kod poljoprivrednih savjetnika (djelatnici Uprave za stručnu podršku poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede) na području Vaše županije.