Prije 16 mjeseci dali smo punomoć za izuzimanje drvne mase u naše ime iz parcele, obavili svu papirologiju vezano za doznaku, ovjerili punomoć. Nažalost, u punomoći nismo naveli datum do kojeg posao treba biti obavljen, a posao nije obavljen do danas. Zanima me može li se ta punomoć povući s naše strane. Parcela ima više vlasnika, svi su potpisali punomoć, no nisu svi za raskidanje iste?

ODGOVOR

S obzirom da niste naveli o kojoj se konkretnoj vrsti punomoći radi, tj. jeste li dali opću ili specijalnu punomoć, te radi li se o punomoći koju ste napravili na sudu ili putem javnog bilježnika, u nastavku dajem načelan odgovor kako slijedi:  iz odredbi Zakona o obveznim odnosima proizlazi da je punomoć ovlaštenje za zastupanje za poduzimanje određene pravne radnje koju opunomoćitelj (fizička ili pravna osoba) daje opunomoćeniku. Također, za razliku od izdavanja punomoći, opoziv ili sužavanje punomoći može se izdati u bilo kojem obliku. To obuhvaća i situaciju povlačenja punomoći. 

Međutim, kako bi došlo do povlačenja punomoći, istu je potrebno dati u pisanom obliku i poduzeti sve radnje da opunomoćenik potvrdi da je došlo do povlačenja, odnosno opoziva punomoći. Davatelj punomoći može izdati opću ili specijalnu punomoć. Opća punomoć izdaje se za određenu vrstu poslova, dok se specijalnapunomoć odnosi na konkretan posao. Ako je opunomoćeniku dana opća punomoć, isti može poduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovito poslovanje. Za svaki posao van redovitog poslovanja opunomoćeniku je potrebno posebno ovlaštenje.

Osim opozivom, punomoć prestaje: prestankom pravne osobe kao opunomoćenika, smrću opunomoćenika, te smrću osobe ili prestankom pravne osobe koja je punomoć dala. Međutim, ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete za pravne sljednike ili ako punomoć vrijedi i za slučaj smrti davatelja (bilo po njegovoj volji, bilo s obzirom na pravnu narav posla), punomoć ne prestaje. Naime, u konkretnom slučaju predlažem da pismenim putem izvršite opoziv punomoći koju ste dali za izuzimanje drvne mase, te ako je ista bila dana npr. kod javnog bilježnika da na isti način izvršite i opoziv punomoći, te jedan primjerak ovjerenog opoziva punomoći poštanskim putem s povratnicom dostavite osobi kojoj ste dali punomoć.

Prethodni članakMehanizacija kod međuredne kultivacije u trajnim nasadima
Sljedeći članak1,9 milijuna eura za izgradnju nove radionice za šumsku mehanizaciju
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.