Susjed je kod diobe katastarske čestice bio dužan postaviti ogradu iza kuće u dužini oko 12 m, no to sam učinio ja, nakon što sam ga pitao je li suglasan. No, ubrzo je posadio razne biljke uz samu ogradu čije korijenje dolazi do moje kuće, lišće pada i grane prelaze na moju stranu zemljišta. Čak mi rade i štetu na fasadi od kuće. Postoji li neki zakon prema kojem jasno stoji koliko se mora saditi drveće udaljeno od ograde i susjeda? Što mogu učiniti u ovoj situaciji. Kad sam spomenuo da sve grane koje prelaze u moj zračni prostor ukloni, on se oglušio?

ODGOVOR Ne postoji zakon koji uređuje udaljenost od ograde na kojoj je potrebno saditi drveće. Dapače, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u članku 104. čak uređuje slučaj u kojem je stablo zasađeno na samoj međi između dvije katastarske čestice. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ovlašćuje vas da uklonite grane koje prelaze u zračni prostor koji se nalazi u vašem vlasništvu. Članak 105. spomenutog zakona uređuje sljedeće:

(1) Vlasnik smije iz svojega zemljišta istrgnuti žile i korijenje tuđega drveća i ostaloga raslinja kao i odsjeći grane tuđega drveta i dio debla koje se nalaze u zračnom prostoru iznad njegove nekretnine i zadržati ih za sebe, ili se pak služiti tim dijelovima tuđega drveta.

(2) Za štetu koju su njegovoj nekretnini prouzročile žile, korijenje ili grane tuđega drveća, a što se ne bi dogodilo da je njihov vlasnik postupao dovoljno obzirno, vlasnik susjednoga zemljišta ima pravo tražiti naknadu.

(3) Ako je vlasniku posebnim propisom zabranjeno postupanje iz stavka 1. ovoga članka, ostaje mu pravo na naknadu štete iz stavka 2. ovoga članka.