Jesu li i d.o.o. u obvezi pohađanja tečaja uzimanja uzoraka tla za analizu ili to moraju samo OPG-ovi?

ODGOVOR

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), Zakona o izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 115/18), Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN 47/19) u  cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta obveza je svih fizičkih i pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta koje je evidentirano u ARKOD sustav. Analize tla potrebno je provesti na poljoprivrednom zemljištu (ARKOD parceli) koje je veće ili jednako 1 ha, a koristi se kao oranica, livada, pašnjak, kraški pašnjak, vinograd, voćnjak, kulture kratkih ophodnji ili mješoviti višegodišnji nasad. Uzorke tla uzimaju ovlašteni laboratoriji i druge pravne osobe te korisnici (posjednici) poljoprivrednog zemljišta koji su obvezni završiti izobrazbu za uzorkovanje tla. Analizu tla potrebno je napraviti prilikom stupanja u posjed i periodički svake četiri godine. Slijedom navedenog ako će vam uzorkovanje obaviti ovlašteni laboratorij ili druga pravna osoba koja za to ima ovlaštenje, tada ne treba završiti izobrazbu, dok u slučaju da se uzorkovanje obavlja samostalno, potrebno je završiti izobrazbu. Izobrazba je besplatna za korisnike edukacije i održava se na čitavom području Republike Hrvatske. Tečajevi se najavljuju na mrežnoj stranici www.savjetodavna.hr