Zanima me prstenovanje voćaka. Da li je prsten oko cijelog stabla, ili samo djelomično. U slučaju kad voćka jako raste, a slabo rodi?


Prstenovanje voćaka obavlja se kada one, unatoč pravilnoj rezidbi i njegi, slabo cvatu i prebujno rastu. Najbolji učinak se postiže ako se prstenovanje obavi 40-ak dana poslije pune cvatnje. Poželjno ga je obaviti u obliku serpentine i o tako da se ne zatvori puni krug oko debla nego da ostane oko 25-30% opsega nezarezano. Širina zarezivanja ovisi o starosti voćke, ali u pravilu ne bi trebala biti veća od oko 5 – 8 mm. Treba paziti da se ne zareže preduboko u drvo jer je tada zarastanje rane slabo i u nju se lako može uvući trulež. Nakon zarezivanja dobro je zarezano mjesto omotati izolacijskom trakom kako u njega ne bi ulazila vlaga. Traku nakon zarastanja rane treba skinuti, posebno na mlađim voćkama kako se ne bi urezala u drvo.

Prethodni članakKoji su rokovi za pretok vina?
Sljedeći članakOpasne ukrasne vrste koje ne biste smjeli saditi u vrtu
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Rođen je 1971. godine u Zagrebu. Na Fakultetu poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1993. godine. Magristrirao je 2000. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju obranio 2004. godine. Od 1995. godine radi na Zavodu za voćarstvo Agronomskog fakulteta. Rođen je 11. siječnja 1971. godine u Zagrebu. Na Fakultetu poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1993. godine na VVV smjeru. Magristrirao je 2000. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju je obranio 2004. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. godine radi na Zavodu za voćarstvo Agronomskog fakulteta. U znanstveno-nastavno zvanje mlađeg asistenta izabran je 1995. godine, u zvanje asistenta 2000. godine, u zvanje višeg asistenta 2004. godine, u zvanje 2005. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2009. godine, a redoviti je profesor od 2013. godine. Voditelj je preko 80 diplomskih ili završnih radova i jedne doktorske disertacije. Bio je mentor 1 studentskog rada koji je dobio dekanovu nagradu. Znanstveno se usavršavao u Izraelu kao korisnik stipendije Izraelske vlade. Član je jednog međunarodnog i jednog domaćeg znanstvenog društva. Autor je 9 knjiga i priručnika, od toga dva znanstvena priručnika i dvije međunarodne monografije. Član je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Scientia Horticulturae citiranog u skupini A1 časopisa i član uredništva časopisa Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra). Dobitnik je priznanja časopisa Scientia Horticulturae za izvrsnost u recenziranju znanstvenih radova. Sudjelovao je na četrdesetak stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te objavio više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Voditelj je jednog nacionalnog znanstvenog projekta, a do sada je surađivao na pet nacionalnih znanstvenih projekata. Bio je voditelj jednog VIP projekta i jednog tehnologijskog projekta i suradnik na jednom VIP i jednom tehnologijskom projektu. Također je bio nacionalni koordinator na jednom međunarodnom SEEDNet projektu, voditelj radne skupine na jednom TEMPUS projektu i suradnik na jednom međunarodnom COST projektu. Trenutačno je koordinator međunarodnog LIFE+ projekta „Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production“ vrijednog preko 1.8 milijuna €.