Paunovo oko je najraširenija i najznačajnija bolest masline koju uzrokuje gljivica Spilocaea oleagina Fries. Simptomi su okrugle smeđe, žute i zelene pjege na lišću koje razvojem bolesti postaju crne. Na naličju se pojavljuju tamne nepravilne mrlje. Posljedica zaraze je otpadanje lišća, pa i gubitak kompletne lisne mase što uzrokuje ukupno slabljenje stabla, smanjenje prinosa i moguće propadanje mladih stabala.

Paunovo oko može stvarati velike probleme u maslinicima gdje vladaju povoljni mikroklimatski uvjeti povećane vlage uz odgovarajuću temperaturu koja pogoduje infekciji (10° – 20°C).

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), količine oborina tijekom studenog i prosinca 2022. godine i siječnja 2023. opisane su kategorijama kišno u većini maslinarskih regija. Tijekom studenog 2022. godine vladale su temperaturne kategorije toplo u većini područja uzgoja maslina, a tijekom prosinca 2022. godine vladali su ekstremno topli uvjeti u cijelom području uzgoja. Siječanj 2023. prema temperaturnim prilikama opisan je kategorijom toplo na području cijele Dalmacije do vrlo toplo na području Zadra i zadarskog arhipelaga kao i otoka Lastova. Ovakvi klimatski uvjeti su pogodovali infekciji gljivicom koja je uzročnik bolesti. Rezultati ovakvih klimatskih uvjeta su najvidljiviji u maslinicima gdje se nije provela pravovremena kemijska zaštita i koji svojim položajem pogoduju razvoju infekcije.

Tijekom veljače i ožujka 2023. u Centru za zaštitu bilja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u Solinu provedeno je uzimanje uzoraka s odabranih lokaliteta i analiza prikupljenih uzoraka radi utvrđivanja latentne i vidljive zaraze bolesti paunovo oko. Ukupno su prikupljena i analizirana 83 uzorka iz maslinika s područja Dalmacije da bi se dobila ocjena intenziteta zaraze paunovim okom.

Na karti su prikazani lokaliteti na kojima su uzeti uzorci radi analize na paunovo oko.

Najveći postotak zaraze imao je maslinik na lokalitetu Islam Latinski (100 %) u Zadarskoj županiji, a ostali postoci zaraze u ovoj županiji su se kretali od 4 do 56 %. U Šibenskoj županiji postotci zaraze su iznosili od 8 % do najvećeg postotka od 55%. U Splitsko – dalmatinskoj županiji rezultatima analize utvrđen je najveći postotak zaraze paunovim okom lokalitet Drvenik (53 %), a najmanje postotke su imali lokaliteti: Splitska na otoku Braču, Živogošće i Lokva Rogoznica od 6 %. Postoci zaraze paunovim okom u Dubrovačko – neretvanskoj županiji su se kretali od 17 do čak visokih 87 % na lokalitetu Ston.

Budući da su analizirana 83 uzorka, svi rezultati su radi jednostavnijeg prikaza i očitanja podataka prikazani u dvije tablice (Tablica 1. i Tablica 2.) prikazuju lokalitete i pripadajuće postotke zaraze paunovim okom.

Rezultati dobiveni brzom analizom ukazuju na visoke postotke zaraze u većini maslinarskih uzgojnih područja. Lokaliteti s višim postotkom zaraze paunovim okom se uglavnom odnose na maslinike u kojima su povoljniji uvjeti za razvoj gljivice uslijed lošijeg zdravstvenog stanja maslina, klimatskih uvjeta i samog položaja maslinika u kojima se zadržava vlaga, nije prozračno i nije provedena pravovremena zaštita. Nastavkom povoljnih klimatskih uvjeta (vlage i temperature) stvaraju se mogućnosti za daljnje ostvarenje infekcije u maslinicima stoga je potrebno, ako je moguće, u narednom periodu provesti odgovarajuću zaštitu. 

U maslinicima s visokim postotcima zaraze, kao i u maslinicima u kojima je vidljiva defolijacija potrebno je provesti odgovarajuću rezidbu, ali i gnojidbu da bi se obnovila lisna masa. 

U maslinicima gdje nije provedena zaštita protiv paunovog oka i gdje nije još počela cvatnja moguće je koristiti fungicide na osnovi bakrenih spojeva ili tretiranje izvršiti organskim fungicidima na osnovi difenkonazola, krezoksim-metila, trifloksistrobina i tebukonazola. Prilikom uporabe sredstava za zaštitu bilja potrebno je držati se uputa na etiketi.