1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe u provedbi Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 Đľd 29. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014 (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 932/2014).

Definicije

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Proizvođač je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, bez obzira na pravni status dodijeljen takvoj skupini i njezinim članovima na temelju nacionalnog prava, čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na prostornom području Republike Hrvatske i koja obavlja poljoprivrednu djelatnost i sudjeluje u ovim mjerama s proizvodima proizvedenim na vlastitom gospodarstvu i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

2. Proizvodi povučeni s tržišta, Povučeni proizvodi i Proizvodi koji nisu stavljeni u prodaju su proizvodi koji su na jedan od tih načina povučeni s tržišta.

3. Zelena berba znači potpuno ubiranje neutrživih proizvoda na određenom području prije početka normalne berbe. Ovi proizvodi ne smiju biti oštećeni prije zelene berbe, bilo zbog klimatskih razloga ili biljnih bolesti ili nekoga drugog razloga.

4. Neubiranje je slučaj kad se potencijalno utrživa proizvodnja na određenoj površini ostavlja neubranom tijekom uobičajenog proizvodnog ciklusa, pri čemu se uništavanje proizvoda uslijed klimatskih uvjeta ili biljnih bolesti neće smatrati neubiranjem.

5. Jagodasto voće su svježe maline, kupine, dud, Loganove maline, svježi crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd, svježe brusnice, borovnice i drugo voće roda Vaccinium.

6. Denaturiranje podrazumijeva mehaničko oštećivanje (zaoravanje, tanjuranje, mljevenje, gnječenje, i slično) voća i/ili povrća.

Predmet i područje primjene

Članak 3.

(1) Potpora za provedbu privremenih izvanrednih mjera iz članka 1. stavka 1. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 dodjeljuje se za sljedeće proizvode sektora voća i povrća koji su namijenjeni konzumaciji u svježem obliku:

(a) rajčica oznake KN 0702 00 00

(b) mrkva oznake KN 0706 10 00

(c) kupus oznake KN 0704 90 10

(d) paprika oznake KN 0709 60 10

(e) cvjetača i brokula oznake KN 0704 10 00

(f) salatni krastavac oznake KN 0707 00 05

(g) kornišon oznake KN 0707 00 90

(h) gljive roda Agaricus oznake KN 0709 51 00

(i) jabuka oznake KN 0808 10

(j) kruška oznake KN 0808 30

(k) šljiva oznake KN 0809 40 05

(l) jagodasto voće oznaka KN 0810 20, 0810 30 i 0810 40

(m) stolno grožđe oznake KN 0806 10 10 i

(n) kivi oznake KN 0810 50 00.

(2) Privremenim izvanrednim mjerama potpore obuhvaćeni su postupci povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe.

Potpora za povlačenja s tržišta

Članak 4.

(1) Potpora se dodjeljuje proizvođačima voća i povrća u skladu s člankom 4. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 za postupak povlačenja s tržišta za:

(a) slobodnu distribuciju iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća)

(b) odredišta osim onih za slobodnu distribuciju (denaturiranje na vlastitom gospodarstvu i druga odredišta).

(2) Za postupak povlačenja s tržišta iz stavka 1. podstavka (a) ovoga članka, maksimalni iznosi potpore utvrđeni su u Prilogu XI Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 543/2011) i Prilogu I Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014.

(3) Za postupak povlačenja s tržišta iz stavka 1. podstavka (b) ovoga članka, maksimalni iznosi potpore su 50 % od iznosa utvrđenih u Prilogu XI Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i Prilogu I Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014.

(4) Potpora iz stavka 1. ovoga članka dostupna je za postupak povlačenja s tržišta proizvoda iz članka 1. stavka 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 kada su ti proizvodi povučeni s tržišta u razdoblju od 18. kolovoza do 30. studenoga 2014. godine.

(5) Popis odredišta iz stavka 1. podstavaka (a) i (b) nalazi se na web-stranici www.mps.hr.

(6) Iznos potpore za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju i odredišta osim onih za slobodnu distribuciju po vrstama voća i povrća nalazi se u Prilogu III ovoga Pravilnika.

Potpora za neubiranje i zelenu berbu

Članak 5.

(1) Potpora se dodjeljuje proizvođačima radi obavljanja postupaka neubiranja i zelene berbe proizvoda iz članka 1. stavka 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka dostupna je za postupke neubiranja i zelene berbe proizvoda u razdoblju od 18. kolovoza do 30. studenoga 2014. godine.

(3) Korisnik potpore za zelenu berbu mora izvršiti branje svih plodova na površini koju je prijavio te obrane plodove smjestiti na rubove svoje proizvodne površine i odgovarajućim tehničkim mjerama mora ih rasprostrijeti i zaorati.

(4) Korisnik potpore za neubiranje plodova ne smije provoditi nikakve aktivnosti, a niti bilo kome drugome dozvoliti provoditi aktivnosti, u pogledu berbe plodova te sukladno tome ne može provoditi nikakve komercijalne aktivnosti vezane uz količine neubranih plodova na površini koju je prijavio. Rok za završetak mjere neubiranja plodova istječe danom denaturiranja plodova što kontrolama sukladno članku 7. stavku 5. ovoga Pravilnika utvrđuje Agencija za plaćanja.

(5) Iznimno od članka 85. stavka 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011:

(a) potporom za zelenu berbu obuhvaćeni su samo proizvodi koji se nalaze na poljoprivrednim površinama, stvarno su pogodni za zelenu berbu i za koje uobičajena berba još nije počela

(b) mjere neubiranja neće se poduzimati ako je komercijalna proizvodnja skinuta s predmetnog područja proizvodnje tijekom normalnoga proizvodnog ciklusa

(c) zelena berba i neubiranje ne primjenjuju se zajedno ni pod kojim okolnostima za isti proizvod i isto područje proizvodnje.

(6) Potporom za zelenu berbu bit će obuhvaćeni samo proizvodi koji se fizički nalaze na poljoprivrednim površinama i koji su stvarno pogodni za zelenu berbu. Mjera zelene berba neće se poduzimati za ono voće i povrće kod kojega je normalna berba već započela.

(7) Iznos potpore za postupak neubiranja i zelene berbe je

50 % iznosa iz članka 5. stavka 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014.

(8) Iznos potpore za postupak neubiranja i zelene berbe po vrstama voća i povrća nalazi se u Prilogu IV ovoga Pravilnika.

Prethodna obavijest o postupcima povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe

Članak 6.

(1) Proizvođač proizvoda iz članka 1. stavka 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 obavijestit će Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) o planiranom postupku povlačenja s tržišta koji namjerava poduzeti pisanom telekomunikacijskom ili elektroničkom obavijesti.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka se navodi:

– popis proizvoda koje se namjerava povući s tržišta i njihove glavne karakteristike u skladu s tržišnim standardima

– procijenjena količina svakog proizvoda

– predviđeno odredište i mjesto gdje se može obaviti kontrola proizvoda povučenih s tržišta u skladu sa člankom 108. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(3) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka proizvođač će dostaviti i izjavu iz stavka 10. ovoga članka kojom dokazuje da su proizvodi povučeni s tržišta usklađeni s tržišnim standardima ili minimalnim zahtjevima iz Priloga X Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(4) Proizvođač proizvoda iz članka 1. stavka 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 podnijet će u skladu sa člankom 7. stavkom 4. Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine« broj 157/13) prije otpreme sa svog gospodarstva i/ili skladišta Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima kojom se dokazuje da su proizvodi povučeni s tržišta usklađeni s tržišnim standardima ili minimalnim zahtjevima iz Priloga X Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011. Certifikat o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima proizvođač će najkasnije u roku od tri dana od dana izdavanja dostaviti Agenciji za plaćanja.

(5) Proizvođač iz stavka 4. ovoga članka oslobađa se plaćanja naknade za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i putnih troškova nadležnog inspektora do mjesta pregleda iz članka 15. Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, broj 157/2013).

(6) U zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka proizvođač je dužan upisati naznaku: »Proizvod za slobodnu distribuciju«.

(7) Proizvođač proizvoda iz članka 1. stavka 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 obavijestit će Agenciju za plaćanja o planiranom postupku neubiranja ili zelene berbe koji namjerava poduzeti pisanom telekomunikacijskom ili elektroničkom obavijesti.

(8) U obavijesti iz stavka 7. ovoga članka se navodi:

– vrsta, količina prijavljenog voća i/ili povrća

– prinos po hektaru prijavljenog voća i/ili povrća u skladu sa stavcima 9., 10. i 11. ovoga članka

– primijenjena mjera

– prijavljena površina za provođenje mjere.

(9) Na svakoj prijavljenoj površini na kojoj se uzgajaju višegodišnji nasadi koji se beru jednom tijekom vegetacije potrebno je utvrditi prinos na način da se:

– nasumično na tri mjesta izvaže masa plodova jedne biljke

– izračuna prosjek (aritmetička sredina) mase plodova po jednoj biljci

– izračuna prinos po obračunskom hektaru i izrazi u t/ha.

(10) Na svakoj prijavljenoj površini na kojoj se uzgajaju višegodišnji nasadi koji se beru više puta tijekom vegetacije potrebno je utvrditi prinos na način da se:

– nasumično na tri mjesta izvaže masa plodova jedne biljke

– izračuna prosjek (aritmetička sredina) mase plodova po jednoj biljci

– pomnoži s uobičajenim brojem berbi tijekom vegetacije ovisno o biljnoj vrsti i sorti

– izračuna prinos po obračunskom hektaru i izrazi u t/ha.

(11) Na svakoj prijavljenoj površini na kojoj se uzgaja povrće potrebno je utvrditi prinos na način da se:

– nasumično na tri mjesta izvaže masa plodova jednog m2

– izračuna prosjek (aritmetička sredina) mase plodova po jednom m2

– izračuna prinos po obračunskom hektaru i izrazi u t/ha.

(12) Agencija za plaćanja će nadzirati da se mjere neubiranja i zelene berbe provode ispravno, te u suprotnom, neće odobriti primjenu tih mjera.

(13) Proizvođač iz stavka 1. ovoga Pravilnika dostavit će obavijest i izjavu na obrascu iz Priloga I ovoga Pravilnika.

(14) Proizvođač iz stavka 7. ovoga Pravilnika dostavit će obavijest i izjavu na obrascu iz Priloga II ovoga Pravilnika.

Kontrola prvog i drugog stupnja

Članak 7.

(1) Postupci povlačenja s tržišta iz članka 4. ovoga Pravilnika podliježu kontrolama prvog stupnja u skladu sa člankom 108. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i obuhvatit će se 100% količina proizvoda povučenih s tržišta.

(2) Postupci povlačenja s tržišta iz članka 4. ovoga Pravilnika podliježu kontrolama drugog stupnja u skladu s člankom 109. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011. Međutim kontrolama na terenu obuhvaćeno je najmanje 40% subjekata koje podliježu kontrolama prvog stupnja i najmanje 5% količine proizvoda povučenih s tržišta.

(3) Postupci neubiranja i zelene berbe iz članka 5. ovoga Pravilnika podliježu kontrolama prvog stupnja u skladu sa člankom 110. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i obuhvatit će se 100% predmetnih područja proizvodnje.

(4) U kontroli prvog stupnja iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja će potvrditi da:

– je proizvod dobro razvijen, zdrav, neoštećen i utržive kvalitete

– je prijavljena površina dobro održavana

– berba nije započeta

– je prinos po hektaru usklađen s količinama navedenim u obavijesti,

te u skladu s utvrđenim stanjem obavijestiti Komisiju.

(5) Kontrole prvog i drugog stupnja u skladu sa člancima 108., 109. i 110. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 obavlja Agencija za plaćanja.

(6) Kontrola se provodi nakon što Agencija za plaćanja obavijesti.

(7) Nakon zelene berbe, Agencija za plaćanja će kontrolom potvrditi da je voće i povrće s prijavljene površine u cijelosti pobrano i denaturirano. Ukoliko to nije moguće, Agencija za plaćanja će kontrolama osigurati da ne dođe do berbe.

(8) Agencija za plaćanja kontrolama će osigurati da je postupcima povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe obuhvaćeno samo ono voće i povrće koje je namijenjeno konzumaciji u svježem obliku, a ne preradi.

Obavijesti Komisiji o planiranim operacijama

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja će u skladu sa člankom 8. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 obavijestiti Komisiju o planiranim operacijama.

(2) Prilikom slanja prve obavijesti Agencija za plaćanja obavijestit će Komisiju o utvrđenim iznosima potpore u skladu sa člankom 79. stavkom 1. ili člankom 85. stavkom 4. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i člankom 4. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014.

(3) Obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Komisiji na obrascima iz Priloga II i Priloga III Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014.

Obavijest proizvođačima

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja će obavijestiti proizvođače koji su dostavili obavijest iz članka 6. stavaka 1. ili 7. ovoga Pravilnika da:

(a) je Komisija zaprimila obavijest iz članka 8. ovoga Pravilnika i da mogu biti prihvatljivi za potporu u skladu sa člankom 11. Delegirane Uredbe Komisije 932/2014, najranije 2 kalendarska dana nakon obavijesti Komisiji

(b) Komisija neće zaprimati obavijesti povezane sa svim proizvodima ili s proizvodima čiji je dodijeljeni iznos prekoračen te da nisu prihvatljivi za potporu u skladu sa člankom 11. Delegirane Uredbe Komisije 932/2014.

(2) Nakon obavještavanja proizvođača u skladu sa stavkom 1. podstavkom (a) ovoga članka i obavljenih kontrola iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika te ako prilikom kontrola nisu utvrđene nepravilnosti, Agencija za plaćanja odobrava postupak povlačenja s tržišta, neubiranja ili zelene berbe, te u tom trenutku proizvođač stječe prava i obveze u pogledu mjera iz ovog Pravilnika.

Zahtjev za isplatu potpore

Članak 10.

(1) Proizvođač proizvoda iz članka 1. stavka 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 podnosi zahtjev za isplatu potpore za mjere iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika na obrascima iz Priloga VII i VIII ovoga Pravilnika, najkasnije do 31. ožujka 2014. godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođač:

– za mjeru povlačenja s tržišta, zelenu berbu i neubiranje daje pisanu izjavu da nije primio niti će primiti dvostruka sredstva u odnosu na postupke koji ispunjavaju uvjete za potporu u skladu sa Delegiranom Uredbom Komisije 932/2014:

– iz proračuna Europske unije

– iz proračuna Republike Hrvatske

– u okviru police osiguranja

– za mjeru povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju dostavlja:

– otpremnice potpisane i ovjerene od proizvođača te primke ili potvrde potpisane i ovjerene od primatelja

– naziv organizacije ili institucije koja je korisnik slobodne distribucije iz članka 4. stavka 1. podstavka (a) ovog Pravilnika

– količinu proizvoda

– račune za transport od mjesta povlačenja s tržišta do odredišta

– račune za uslugu sortiranja i pakiranja voća i povrća

– registraciju uporabljenog prijevoznog sredstva

– udaljenost između mjesta povlačenja s tržišta i mjesta isporuke proizvoda.

(3) Prihvatljivi troškovi transporta za slobodnu distribuciju propisani su u Prilogu V ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju morskog prijevoza, Agencija za plaćanja određuje udaljenost između mjesta povlačenja s tržišta i mjesta isporuke. Naknada ne smije prijeći troškove kopnenog transporta najkraćim putem između mjesta utovara i teoretske točke izlaska. Korektivni koeficijent 0,6 primjenjuje se na iznose iz Priloga V ovoga Pravilnika.

(5) Prihvatljivi troškovi sortiranja i pakiranja voća i povrća povučenog s tržišta za slobodnu distribuciju, u pakiranjima manjim od 25 kilograma neto težine propisani su u Prilogu VI, dio A ovoga Pravilnika.

(6) Pakiranja proizvoda za slobodnu distribuciju sadržavat će simbol Europske unije i naznaku iz Priloga VI, dio B ovoga Pravilnika.

(7) Troškovi iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka isplaćuju se onoj strani koja stvarno snosi financijski trošak transporta, sortiranja i pakiranja.

Uvjeti za primatelje proizvoda povučenih s tržišta

Članak 11.

(1) Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju obvezat će se:

(a) da će postupati u skladu s ovim Pravilnikom

(b) odvojeno voditi evidenciju za proizvode za slobodnu distribuciju

(c) prihvatiti propisane kontrole

(d) osigurati prateće dokumente o krajnjem odredištu svakog od predmetnih proizvoda, u obliku potvrde o preuzimanju (primka ili sličan dokument) kojom se potvrđuje da su povučeni proizvodi preuzeti od treće strane s ciljem njihove slobodne distribucije.

(2) Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za druga odredišta osim onih za slobodnu distribuciju obvezat će se da:

(a) će postupati u skladu s ovim Pravilnikom

(b) će odvojeno voditi evidenciju i financijska izvješća, unatoč činjenici da je proizvod denaturiran prije isporuke

(c) će prihvatiti propisane kontrole

(d) neće tražiti dodatne potpore za alkohol proizveden iz ovih proizvoda, u slučaju proizvoda povučenih s tržišta namijenjenih za destilaciju.

Obavijest o ukupnim iznosima potpore za koje se podnosi zahtjev i koeficijent dodjele

Članak 12.

(1) Agencija za plaćanja obavijestit će Komisiju o ukupnim količinama proizvoda povučenih s tržišta, ukupnim površinama na kojima su provedeni postupci neubiranja ili zelene berbe i o ukupnim iznosima potpore za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja ili zelene berbe u roku od šest tjedana od datuma kada je Komisija obavijestila države članice da neće zaprimati daljnje obavijesti koje se odnose na sve proizvode ili daljnje obavijesti koje se odnose na proizvode čiji je dodijeljen iznos prekoračen.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Komisiji na obrascu iz Priloga II Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014.

(3) Ako iznosi o kojima je dostavljena obavijest u skladu sa člankom 12. stavkom 1. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 prekorače jedan ili više iznosa utvrđenih u članku 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014, Komisija utvrđuje jedan ili dva koeficijenta dodjele za odobrenje potpore i ograničava ukupne rashode Europske unije na te iznose te utvrđuje koeficijent dodjele.

(4) Agencija za plaćanja će ujednačeno primijeniti koeficijente dodjele na sve podnesene zahtjeve za isplatu.

Isplata potpore Europske unije

Članak 13.

(1) Agencija za plaćanja izvršit će isplatu potpore proizvođaču u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika koji je pravilno popunjen i uz koji su dostavljeni propisani prilozi.

(2) Agencija za plaćanja neće izvršiti isplatu potpore proizvođaču prije nego što Komisija utvrdi koeficijent dodijele u skladu sa člankom 12. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 932/2014.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/86

Urbroj: 525-07/0004-14-7

Zagreb, 17. rujna 2014.

Prethodni članakLupinasto voće – Isplativost proizvodnje
Sljedeći članakDonesen pravilnik o upisu u upisnik trgovaca voćem i povrćem
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.