Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je poziv za iskazivanje interesa stručnjaka koji žele sudjelovati u radu Znanstvenog vijeća i znanstvenih odbora. Poziv je otvoren do 3. travnja 2023. godine, a obnavljanje odbora i vijeća najavljeno je za 2024. godinu.

Ova prilika otvorena je svim znanstvenicima i stručnjacima s relevantnom znanstvenom podlogom, barem sedam godina radnog iskustva u nekom od područja djelovanja EFSA-e i motivacijom za doprinos zaštiti zdravlja ljudi, životinja i okoliša u Europi. 

EFSA-ini znanstveni savjeti nastaju kao rezultat rada EFSA-inih stručnjaka u suradnji s nacionalnim i međunarodnim partnerima te otvorenim dijalogom s dionicima Znanstveno vijeće (engl. Scientific Committee) i znanstveni odbori (engl. Scientific panel) odgovorni su za izradu EFSA-inih znanstvenih mišljenja i savjeta. Oni pomažu upraviteljima rizika prilikom donošenja odluka i pružaju podršku europskom zakonodavstvu koje štiti potrošače – od polja do stola. 

Znanstveni rezultati objavljuju se u EFSA Journal-u, mjesečnoj publikaciji koja je indeksirana u bibliografskim bazama podataka (npr. CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge) relevantnima za rad EFSA-e. Svaki znanstveni odbor sastoji se od 11 do 21 znanstvenog stručnjaka, ovisno o planiranom obujmu posla i stručnosti potrebnoj za relevantni mandat.  Znanstveno vijeće sastoji se od predsjednika 10 znanstvenih odbora i šest ostalih stručnjaka koji nisu članovi znanstvenih odbora.

Biti član EFSA-inog Znanstvenog vijeća ili odbora znači raditi uz neke od najboljih stručnjaka u Europi. To znači razvijati znanstvenu karijeru i mrežu kontakata. Naposljetku i utjecati na zdravlje europskih potrošača i budućnost Europe.

Uz Znanstveno vijeće ovaj poziv odnosi se na 10 EFSA-inih znanstvenih odbora:

  • Animal Health and Welfare (AHAW), 
  • Biological Hazards (BIOHAZ), 
  • Contaminants in the Food Chain (CONTAM), 
  • Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP), 
  • Genetically Modified Organisms (GMO), 
  • Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA), 
  • Plant Health (PLH), 
  • Plant Protection Products and their Residues (PPR), 
  • Food Additives and Flavourings (FAF), 
  • Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP).

Cjeloviti poziv dostupan je na mrežnoj stranici EFSA-e na kojoj se podnose i prijave.