U NN broj 30 od 26.03.2021. objavljen je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja gospodarskog ribolova na moru koji se obavlja ronjenjem, a u koji spada sakupljanje morskih organizama i izlov morskog crva.

Pravilnikom se propisuje:

– namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme te prostor­no-vre­menska ograničenja za sakupljanje i izlov u određenim dijelovima ribolovnog mora

– lovostaj i minimalne veličine za pojedine vrste

– dozvoljena masa ulova pojedinih vrsta morskih organizama ostvarenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za sakupljanje koralja (u daljnjem tekstu: Odobrenje) u gospodarskom ribolovu na moru

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje

– sadržaj i način vođenja registra Odobrenja.

Sakupljanje morskih organizama podrazumijeva vid gospodarskog ribolova koji se obavlja neposredno od strane ribara ronjenjem te uključuje sakupljanje spužvi, koralja, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka.

Sakupljanje koralja dopušteno je isključivo na temelju valjanog Odobrenja.

Za vrste za koje su sakupljanje iz prirode i uvjeti za stavljanje na tržište propisani posebnim propisima iz područja zaštite prirode, potrebno je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Sakupljanje i izlov morskih organizama dopušteno je obavljati isključivo korištenjem plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica), a u jednom ribolovnom danu sakupljanje mogu obavljati najviše dva (2) ronioca koji se moraju nalaziti unutar radijusa od 500 m od pozicije plovila.

Sakupljanje morskih organizama dozvoljeno je obavljati u skladu s ograničenjima propisanim posebnim propisom kojim se regulira sakupljanje zavičajnih divljih vrsta.

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_656.html

U istom broju NN objavljen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_657.html

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakObjavljeni novi natječaji za Mjeru 21 za MSP-ove i poljoprivrednike vrijedni 200 milijuna kuna
Sljedeći članakGdje i kada se može pristupiti o održivoj uporabi pesticida?
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.