U NN broj 30 od 26.03.2021. objavljen je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja gospodarskog ribolova na moru koji se obavlja ronjenjem, a u koji spada sakupljanje morskih organizama i izlov morskog crva.

Pravilnikom se propisuje:

– namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme te prostor­no-vre­menska ograničenja za sakupljanje i izlov u određenim dijelovima ribolovnog mora

– lovostaj i minimalne veličine za pojedine vrste

– dozvoljena masa ulova pojedinih vrsta morskih organizama ostvarenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za sakupljanje koralja (u daljnjem tekstu: Odobrenje) u gospodarskom ribolovu na moru

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje

– sadržaj i način vođenja registra Odobrenja.

Sakupljanje morskih organizama podrazumijeva vid gospodarskog ribolova koji se obavlja neposredno od strane ribara ronjenjem te uključuje sakupljanje spužvi, koralja, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka.

Sakupljanje koralja dopušteno je isključivo na temelju valjanog Odobrenja.

Za vrste za koje su sakupljanje iz prirode i uvjeti za stavljanje na tržište propisani posebnim propisima iz područja zaštite prirode, potrebno je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Sakupljanje i izlov morskih organizama dopušteno je obavljati isključivo korištenjem plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica), a u jednom ribolovnom danu sakupljanje mogu obavljati najviše dva (2) ronioca koji se moraju nalaziti unutar radijusa od 500 m od pozicije plovila.

Sakupljanje morskih organizama dozvoljeno je obavljati u skladu s ograničenjima propisanim posebnim propisom kojim se regulira sakupljanje zavičajnih divljih vrsta.

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_656.html

U istom broju NN objavljen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_657.html

Prethodni članakObjavljeni novi natječaji za Mjeru 21 za MSP-ove i poljoprivrednike vrijedni 200 milijuna kuna
Sljedeći članakGdje i kada se može pristupiti o održivoj uporabi pesticida?
Savjetodavna služba
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.