Radi ublažavanja posljedica učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu  mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 31.853.474,02 eura:

1.) Natječaj za poljoprivrednike gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO; upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021. koji sudjeluju u:

 •  a) podmjeri 10.1. „Agro-okoliš” Programa u 2022. godini i/ili
 •  b) mjeri 11 „Ekološka proizvodnja” Programa u 2022. godini.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 10. veljače 2023. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su podtočkom 2.1. Natječaja

Izračun potpore je opisan u Prilogu 1. Natječaja.

2.) Natječaj za MSP-ove gdje su Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472, registrirana za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva (pri čemu rezultat preradbenog procesa može biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora) najkasnije 1. siječnja 2021. godine u:

 • a) Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji za potkategoriju B – prerađivači i/ili
 • b) odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje) ili ne životinjskog podrijetla u nadležnosti Državnog inspektorata (Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata) i/ili
 • c) Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za obavljanje dopunske djelatnosti prerade i/ili
 • d) registru proizvođača predmeta opće uporabe (kozmetički proizvodi) u nadležnosti Ministarstva zdravstva.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su podtočkom 2.1. Natječaja

Za korisnike koji ispunjavaju uvjete propisane podtočkom 2.1. ovoga Natječaja iznos paušalne potpore izračunava temeljem smanjenja primitaka/prihoda korisnika u 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu.

Uzimajući u obzir %-tno smanjenje primitaka/prihoda, paušalna potpora po korisniku iznosi kako slijedi:

 • a) 10% – 20% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 5.000 EUR
 • b) 20,01% -30% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 10.000 EUR
 • c) 30,01% – 40% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 15.000 EUR
 • d) 40,01% – 50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 20.000 EUR
 • e) >50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 25.000 EUR.

Agencija za plaćanja će prije isplate potpore za korisnike obveznike poreza na dohodak provesti razmjenu podataka s Poreznom upravom radi provjere ispravnosti podataka za 2022. godinu. U slučaju odstupanja podataka od podataka iz obrazaca dostavljenih prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu temeljem kojih je korisnik ostvario pravo na veći iznos potpore od stvarno prihvatljivog, korisniku će biti izdana Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu kojom će se prethodno donesena odluka staviti van snage.

Korisnik koji je podnio zahtjev za potporu u okviru drugih nacionalnih instrumenata potpore ili drugih instrumenata potpore Unije ili privatnih programa za pružanje odgovora na učinke invazije Rusije na Ukrajinu nije prihvatljiv korisnik u oba objavljena Natječaja.

Drugi instrumenti potpore uključuju:

 • a) Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim kriznim okvirom – odjeljci 2.1 i 2.2
 • b) Program dodjele potpora HBOR-a – TCF – 2.1 2.3
 • c) Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.

VAŽNA NAPOMENA!

Sve zainteresirane potencijalne korisnike koji ne posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu te nemaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u, pozivamo da se upišu u Evidenciju korisnika sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: EKPRRiR) za mjeru M22 najkasnije do 10. veljače 2023. godine.

Prilikom unosa podataka u Zahtjev za upis u EKPRRiR nužno je u polje „faks“ upisati tekst „M22“:

Bez upisa u EKPRRiR nije moguće podnošenje zahtjeva za isplatu potpore.

Ova obavijest se ne odnosi na Korisnike koji već posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu i već imaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u.

Kod podnošenja Zahtjeva za upis u Evidenciju korisnika ili Zahtjeva za izmjenu podataka u Evidenciji korisnika potrebno je u polja „E-mail“ i „Ponovljeni upis istog e-maila“ upisati elektronsku adresu korisnika koja se ne koristi u Evidenciji korisnika niti u opciji Profil na Agronet-u za nekog drugog korisnika.

Prethodni članakPrve izmjene natječaja za tipove operacija 4.2.1 i 4.2.2
Sljedeći članakMožemo li bez pčela?
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine, Republika Hrvatska postala je osnivač Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Sjedište Agencije je u Zagrebu, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Svaka država članica Europske unije mora imati agenciju za plaćanja u poljoprivredi. Osnivanje takve agencije u Hrvatskoj bio je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pa je tako Agencija za plaćanja u poljoprivredi  jedina institucija čije je osnivanje, odnosno postojanje, izrijekom navedeno u Ugovoru o pristupanju Hrvatske u EU kao uvjet za punopravno članstvo.     Da bi mogla povlačiti oko 5 milijardi kuna godišnje iz EU proračuna namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju RH, Agencija za plaćanja mora biti akreditirana po točno određenim kriterijima (Uredba EK 885/2006). Da bi dobila akreditaciju, Agencija za plaćanja je morala uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.    Od ostalih neophodnih sustava, Agencija ima Upisnik poljoprivrednika s 174 953 registriranih poljoprivrednika (podaci od 4.5.2016.), zatim ARKOD – sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateće registre (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP – centraliziranu elektronsku bazu podataka (za istovremeni unos podataka s 25 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET – zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju godišnje zahtjeve za potpore.  Osnovni poslovi APPRRR:  - provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu - provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja) -provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u  stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka) - provedba mjera IPARD programa (6 mjera) - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva - provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU - dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“ - naknada šteta od elementarnih nepogoda - provedba potpora osiguranja usjeva - provedba programa kapitalnih ulaganja   www.apprrr.hr