Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari spirotetramat.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/489 оd 25. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 (SL L 100, 28. 3. 2022.) u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari flubendiamid, L-askorbinska kiselina, spinetoram i spirotetramat, koja je stupila na snagu 14. travnja 2022. godine, propisano je da države članice moraju izmijeniti rok valjanosti rješenja na datum na koji bi istekao bez produljenja.

Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari spirotetramat, koje se na tržištu Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivom: MOVENTO temeljem navedene Uredbe, ukida se registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 30. travnja 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja MOVENTO do 30. 10. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 30. 10. 2025.
(Tablica 1.)

Tablica 1. Popis sredstva za zaštitu bilja kojem se ukida registracija

Naziv SZBAktivne TvariKlasaVlasnik Registracije
MOVENTOSpirotetramatUP/I-320-20/14-01/975BAYER AG

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Foto: Ministarstvo poljoprivrede