Kako bi se osigurala bolja zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, uvele su se nove obveze za sve sudionike u lancu opskrbe, od onih koji unose, proizvode, uzgajaju, umnožavaju, stavljaju na tržište sve do onih koji izvoze, mijenjajući fitosanitarna pravila u zemljama članicama, postupke nadzora te stavljajući veću odgovornost  na specijalizirane subjekte.

Za primjenu jedinstvenih pravila na cijelom području Europske unije Europski parlament i Vijeće usvojilo je Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje. U vezi s tim Ministarstvo poljoprivrede je izradilo novi Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19) koji osigurava provedbu Uredbe (EU) br. 2016/2031 te je uređen pravni okvir nacionalnog zakonodavstva u dijelu koji nije propisan odredbama prethodno navedene Uredbe. Odredbe Zakona o biljnom zdravstvu kao i odredbe Uredbe (EU) br. 2016/2031 posebno su usmjerene na učinkovitiju zaštitu Unije od štetnih organizama bilja koji se potencijalno mogu unijeti i proširiti na području Unije putem globalizacije trgovine kao i promjenom klimatskih uvjeta.

Specijaliziran subjekt je svaka fizička ili pravna osoba poslovno uključena u aktivnosti sadnje, oplemenjivanja, proizvodnje (uključujući uzgoj, umnožavanje i održavanje), unosa na područje EU i premještanja unutar i izvan EU, stavljanja na raspolaganje na tržištu te pohrane, prikupljanja, otpremanja i prerade bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta i pravno se odgovorni za navedene aktivnosti.

Premještanje podrazumijeva isporuku bilja, biljnih predmeta i drugih proizvoda unutar RH i/ili država članica EU.

Unos podrazumijeva svaki unos bilja, biljnih predmeta i drugih proizvoda iz treće zemlje na područje RH i/ili na područje bilo koje države članice EU.

Bilje podrazumijeva živuće bilje i sljedeće živuće dijelove bilja: sjemenke u botaničkom smislu, osim onih koje nisu namijenjene sadnji; voće u botaničkom smislu; povrće; gomolji, podanci, lukovice, rizomi, korijenje, podloge, vriježe; izdanci, stabljike; rezano cvijeće; grane s lišćem ili bez njega; rezana stabla koja su zadržala lišće; listovi, lišće; kulture biljnog tkiva, uključujući kulture stanica, germplazmu, meristeme, himerične klonove, mikropropagirani materijal; živi pelud i spore; te pupovi, rodne grane, reznice, plemke, cijepovi.

Bilje za sadnju podrazumijeva bilje čija je namjera ostati posađeno, sadnja ili presađivanje.

Biljna putovnica je službena etiketa za premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta unutar područja EU-a te gdje je to primjenjivo, u zaštićena područja i unutar njih.

Registar specijaliziranih subjekata uspostavlja i vodi Odjel za biljno zdravstvo, Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal, Sektor fitosanitarne politike, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ministarstva. Registrom se upravlja kao računalnom bazom podataka u sklopu Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Tko je obveznik upisa u Registar?

Upis u Registar obvezan je za specijalizirane subjekte koji obavljaju djelatnosti:

  1. proizvodnje i premještanja (područje cijele EU, uključujući RH) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica iz Priloga XIII. i Priloga XIV.1 Provedbene uredbe (EU) br. 2019/2072
  2. proizvodnje i premještanja (područje cijele EU, uključujući RH) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica u skladu s posebnim provedbenim aktima Europske unije u pogledu hitnih mjera
  3. izdavanja biljnih putovnica
  4. unosa (uvoza iz treće zemlje) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potreban fitosanitarni certifikat iz Priloga XI. (dio A i B) i Priloga XII.2 Provedbene uredbe (EU) br. 2019/2072
  5. izvoza (u treću zemlju) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potreban fitosanitarni certifikat za izvoz, za ponovni izvoz ili predizvozni certifikat

Tko nije obveznik upisa u Registar?

Upis u Registar nije obvezan za specijalizirane subjekte u skladu s člankom 65. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/2031, odnosno za specijalizirane subjekte koji prodaju bilje, biljne proizvode i druge predmeta isključivo i izravno krajnjim korisnicima koji se ne bave daljnjom prodajom. Iznimno, a zbog opasnosti od širenja štetnih organizama, upis u Registar obvezan je za specijalizirane subjekte koji se bave premještanjem bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta krajnjim korisnicima putem ugovora na daljinu.

Podnošenje zahtjeva i uvjeti za upis u Registar.

Za upis u Registar, specijalizirani subjekt podnosi zahtjev Ministarstvu na Obrascima iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. Pravilnika. Zahtjev se Ministarstvu može dostaviti putem redovne pošte kao i putem elektroničke pošte. Zahtjevu se prilaže 35,00 kuna upravne pristojbe. Ako se zahtjev dostavlja putem redovne pošte, upravna pristojba se prilaže zahtjevu ili se može uplatiti u državni proračun putem npr. Internet bankarstva, o čemu se prilaže potvrda banke. Ako se zahtjev podnosi putem elektroničke pošte, zahtjevu se prilaže potvrda banke o uplati 35,00 kn upravne pristojbe u državni proračun.

Upute za plaćanje upravne pristojbe elektroničkim putem:

IBAN i naziv korisnika plaćanja:

HR1210010051863000160

Ministarstvo financija RH

Podaci o plaćanju: HR64 5002-1079-OIB

Po uspostavi Fitosanitarnog informacijskog sustava, specijalizirani subjekt popunjavat će zahtjev elektronički, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva. Specijalizirani subjekt može i naknadno podnijeti zahtjev za proširenjem rješenja. npr. može podnijeti zahtjev kojim traži ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice, dodavanje djelatnosti koje obavlja (unos, izvoz), tretiranje i/ili označavanje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje.

Specijalizirani subjekt prilikom podnošenja zahtjeva treba imenovati osobu odgovornu za komunikaciju s Ministarstvom kao što je navedeno u Prilogu 1. Obrasca 1.

Rješenje – Ako specijalizirani subjekt udovoljava svim uvjetima Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Registar specijaliziranom subjektu i dodjeljuje mu službeni registracijski broj.

Službeni registracijski broj služi za identifikaciju specijaliziranog subjekta, a sastoji se od dvoslovne oznake države HR i četveroznamenkastog broja (primjer jedinstvenog upisnog broja, HR – 2020). Specijalizirani subjekt koji je već upisan, ažurira svoje podatke u Registru najkasnije do 30. travnja 2021. godine odnosno do 1. lipnja 2021. godine (ovisno o djelatnosti za koju je upisan i/ili ovlašten specijalizirani subjekt) na način da Ministarstvu dostavi popunjen Obrazac 1. iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. Pravilnika. Ako se promijeni ime specijaliziranog subjekta, adresa i podatci za kontakt, specijalizirani subjekt podnosi zahtjev za ažuriranje u roku 30 dana od nastanka promjene

Svake godine do 30. travnja specijalizirani subjekt dostavlja ažurirane podatke, ako je došlo do promijene, vezano uz djelatnost kojom se bavi te ako je došlo do promijene podataka o kategorijama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta. Navedeno se dostavlja na Obrascu 1. iz Priloga 1.

Specijalizirani subjekt obvezan je pregledavati bilje, biljne proizvode i druge predmete, voditi računa o njihovu zdravstvenom stanju te provoditi mjere suzbijanja štetnih organizama imajući u vidu njihov gospodarski, društveni i okolišni učinak.

Ako specijalizirani subjekt ili osoba koja nije specijalizirani subjekt posumnja ili ustanovi da je karantenski štetni organizam Unije ili štetni organizam koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije prisutan na bilju, a da bi taj štetni organizam mogao ispunjavati uvjete za uvrštavanje na navedeni popis, biljnim proizvodima ili drugim predmetima koji su pod kontrolom tog subjekta, o tome je obvezan odmah obavijestiti mjesno nadležnog fitosanitarnog ili šumarskog inspektora.

Kada specijalizirani subjekt primi službenu potvrdu o prisutnosti karantenskog štetnog organizma Unije, u suradnji s nadležnim tijelom poduzima mjere potrebne za sprječavanje širenja, uklanjanje štetnog organizma te ako ga nadležno tijelo nije drugačije uputilo povlači bilje, biljne proizvode i druge predmete s tržišta koji su pod njegovom kontrolom. Inspekcijski nadzor kod specijaliziranih subjekata upisanih u Registar obavlja nadležni inspektor (fitosanitarni ili šumarski) po potrebi, ali najmanje jednom u pet godina.

BILJNA PUTOVNICA – ovlaštenje

Biljna putovnica je službena etiketa za premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta unutar područja EU-a te gdje je to primjenjivo, u zaštićena područja i unutar njih. Biljnom putovnicom potvrđuje se zdravstvena ispravnost bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta te se potvrđuje usklađenost sa svim temeljnim zahtjevima za premještanje unutar područja EU-a i za premještanje u zaštićena područja i unutar njih te ima propisan sadržaj i format. U slučaju izbijanja zaraze, biljna putovnica osigurava sljedivost do bilo kojeg dijela u prodajnom lancu odnosno do izvora zaraze. Biljna putovnica obvezna je za sve bilje za sadnju i sjeme četrdesetak biljnih vrsta. Svi specijalizirani subjekti koji će izdavati biljnu putovnicu imaju obvezu upisa u Registar.

Za koje bilje je potrebna biljna putovnica?

U Prilogu XIII. i Prilogu XIV. Provedbene uredbe (EU) br. 2019/2072 naveden je popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica.

Biljna putovnica mora pratiti takvo bilje, biljne proizvode i druge predmete kod premještanja unutar i između država članica, čak i kada je trgovina ograničena samo na područje RH. Prilikom izdavanja biljnih putovnica za bilje, biljne proizvode i druge predmete koji se šalju u zaštićena područja, moraju biti ispunjeni posebni zahtjevi koji vrijede za pojedina zaštićena područja.

Iznimke od izdavanje biljne putovnice

Biljna putovnica nije potrebna ako premještate bilje, biljne proizvode i druge predmete izravno krajnjim korisnicima, koji uključuju neprofesionalne vrtlare. To znači da, na primjer, kada vrtni centar  izravno prodaje bilje, biljne proizvode i druge predmete kupcu za osobnu upotrebu, ne postoji obveza izdavanja biljnih putovnica.

Međutim, ako dostavljate krajnjem korisniku putem ugovora na daljinu u obvezi ste upisati se u Registar i dostavljati bilje, biljne proizvode i druge predmete za koje je potrebna biljna putovnica s biljnom putovnicom.

Tko izdaje biljnu putovnicu?

Biljnu putovnicu mogu izdavati samo specijalizirani subjekti koji su upisani u Registar i ovlašteni za izdavanje biljnih putovnica.

Fitosanitarni pregled i temeljni zahtjevi za biljnu putovnicu

Za izdavanje biljnih putovnica za bilje, biljne proizvode i druge predmete navedene u Prilogu XIII. i Prilogu XIV.5 Provedbene uredbe (EU) br. 2019/2072 morate utvrditi je li vaše bilje zdravo i udovoljava li propisanim fitosanitarnim zahtjevima. Zdravstveno stanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta provjeravaju sami specijalizirani subjekti koji imaju potrebno znanje, odnosno osposobljeni su od strane tijela za provedbu osposobljavanja.

Temeljni zahtjevi za biljnu putovnicu

Biljna putovnica može se izdati:

– ako bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti nisu zaraženi karantenskim štetnim organizmima EU-a i potencijalnim karantenskim štetnim organizmima EU-a ili onim štetnim organizmima za koje su doneseni posebni provedbeni akti Europske unije

– ako bilje za sadnju ili sjeme udovoljava uvjetima koji se odnose na regulirane nekarantenske štetne organizme EU-a,  ako bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti podrijetlom iz EU-a ili trećih zemalja udovoljavaju posebnim ili jednakovrijednim zahtjevima, ako su bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti usklađeni s pravilima i mjerama koje se odnose na karantenske štetne organizme EU-a i potencijalne karantenske štetne organizme EU-a, dok za zaštićena područja moraju biti usklađeni i sa svim zahtjevima za zaštićena područja.

Podnošenje zahtjeva za ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica

Ukoliko specijalizirani subjekt prvi put podnosi zahtjev za upis u Registar i za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica, zahtjev podnosi Ministarstvu na Obrascima 6 iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. Pravilnika. Ukoliko je specijalizirani subjekt upisan u Registar te naknadno podnosi zahtjev za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica, tada Ministarstvu dostavlja Obrazac 2. iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. Pravilnika. Ako specijalizirani subjekt udovoljava svim uvjetima Ministarstvo izdaje rješenje kojim se specijalizirani subjekt ovlašćuje za izdavanje biljnih putovnica.

Napomena:

Do organiziranja osposobljavanja, a najduže do 1. kolovoza 2021. godine, specijalizirani subjekt koji podnosi zahtjev za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica, a stručna osoba za biljno zdravstvo tek treba proći edukaciju, može podnijeti zahtjev Ministarstvu i prije položenog osposobljavanja. Međutim, s obzirom da stručna osoba za biljno zdravstvo nije završila edukaciju, nadzor prije izdavanja biljnih putovnica provest će Hrvatski centar za poljoprivredu i hranu. Po završetku osposobljavanja specijalizirani subjekt dužan je dostaviti Ministarstvu Potvrdu o položenom osposobljavanju.

Uvjeti za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica

Specijalizirani subjekt može dobiti ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice ako udovoljava sljedećim uvjetima:

a) ima stručnu osobu za biljno zdravstvo, odnosno ima potrebno znanje i kompetencije za obavljanje pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta i za poduzimanje mjera te je dokaz o istome dostavio Ministarstvu

b) ima uspostavljene sustave i postupke koji se odnose na sljedivost

c) ima potrebno znanje o najboljoj praksi, mjerama i drugim aktivnostima potrebnima za sprečavanje prisutnosti i širenja štetnih organizama

d) ima učinkovit plan po kojem se mora postupati u svakom slučaju sumnje ili pronalaska štetnih organizama

e) posjeduje ili ima pristup svoj potrebnoj opremi i objektima za obavljanje potrebnih pregleda bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta te da imaju kapacitete za poduzimanje mjera

f) imenuje osobu za kontakt odgovornu za komunikaciju s Ministarstvom

Stručna osoba za biljno zdravstvo

Stručna osoba za biljno zdravstvo može biti sam specijalizirani subjekt, u radnom odnosu kod specijaliziranog subjekta ili ugovorom vezana sa specijaliziranim subjektom, koja u njegovo ime provodi i ispunjava propisane obveze.

Uvjeti stručne osobe za biljno zdravstvo

Stručna osoba za biljno zdravstvo, koja će izdavati biljne putovnice, u pogledu stručne spreme mora udovoljavati jednom od sljedećih uvjeta:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske/šumarske struke ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij zaštite bilja ili drugog smjera s odslušanih i položenih najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja ( nije obvezna završiti osposobljavanje ako dokaže da ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari). Specijalizirani subjekt navedeno dokazuje dostavljanjem fotokopije Dopunske isprave o studiju.
  2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske/šumarske struke ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij i položen ispit kod tijela za provedbu osposobljavanja
  3. srednja stručna sprema i odslušana nastava te položen ispit kod tijela za provedbu osposobljavanja.

Obveze specijaliziranog subjekta ovlaštenog za izdavanje biljne putovnice

1.) Specijalizirani subjekt koji je već upisan i ovlašten za izdavanje biljnih putovnica, ažurira svoje podatke u Registru najkasnije do 30. travnja 2021. godine na način da Ministarstvu dostaviti popunjene Obrasce 7 iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. Pravilnika te dokaz odnosno Potvrdu o udovoljavanju uvjetima iz članka 12. stavaka 2. i 3. Pravilnika.

2.) Svake godine do 30. travnja specijalizirani subjekt dostavlja ažurirane podatke, ako je došlo do promijene, vezano uz djelatnost kojom se bavi te ako je došlo do promijene podataka o kategorijama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta. Navedeno se dostavlja na Obrascu 1. iz Priloga 1.

3.) Svake godine do 30. travnja specijalizirani subjekt dostavlja podatke o adresi, katastarskim česticama, vrsti biljnog materijala, djelatnosti i ostalim podacima navedenim u Prilogu 1., Obrascu 3. Pravilnika. To znači da specijalizirani subjekt koji u tekućoj godini namjerava proizvoditi, premještati ili prodavati putem ugovora na daljinu bilje za koje je potrebna biljna putovnica i za njega izdavati istu ima obvezu dostaviti Ministarstvu popunjen gore navedeni Obrazac 3.

4.)  Specijalizirani subjekt obvezan je voditi evidenciju o izdanim biljnim putovnicama i čuvati ju najmanje tri godine ili kako bi se osigurala sljedivost, specijalizirani subjekti moraju voditi evidenciju o bilju, biljnim proizvodima i drugim predmetima koje im isporučuju drugi specijalizirani subjekti ili ih oni sami isporučuju drugim specijaliziranim subjektima.

5.) Specijalizirani subjekt osigurava pružanje odgovarajućeg osposobljavanja osoblju koje je uključeno u fitosanitarne preglede bilja.

6.) Specijalizirani subjekt obvezan je pregledavati bilje, biljne proizvode i druge predmete, voditi računa o njihovu zdravstvenom stanju te provoditi mjere suzbijanja štetnih organizama imajući u vidu njihov gospodarski, društveni i okolišni učinak.

7.) Ako specijalizirani subjekt ili osoba koja nije specijalizirani subjekt posumnja ili ustanovi da je karantenski štetni organizam Unije ili štetni organizam koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije prisutan na bilju, biljnim proizvodima ili drugim predmetima koji su pod kontrolom tog subjekta, o tome je obvezan odmah obavijestiti mjesno nadležnog fitosanitarnog ili šumarskog inspektora.

8.) Kada specijalizirani subjekt primi službenu potvrdu o prisutnosti karantenskog štetnog organizma Unije, u suradnji s nadležnim tijelom poduzima mjere potrebne za sprječavanje daljnjeg širenja.

BILJNA PUTOVNICA – izgled

Novim zakonodavstvom EU-a točno je propisan izgled biljne putovnice i sve biljne putovnice trebaju se izdavati na propisan način. Provedbenom uredbom (EU) br. 2017/2313 propisan je sadržaj i format biljne putovnice.

Elementi biljne putovnice

U gornjem lijevom kutu biljne putovnice mora biti otisnuta zastava EU-a (u boji ili crno-bijela), a u gornjem desnom kutu riječi Biljna putovnica / Plant Passport.

Elementi koji slijede u nastavku trebaju biti navedeni u svim biljnim putovnicama, osim ako je kombinirana s certifikacijskom etiketom. Budući da certifikacijska etiketa već sadrži navedene informacije, u tom je slučaju na biljnoj putovnici potrebna samo zastava EU-a i riječi:

Biljna putovnica / Plant Passport

 class=

Elementi biljne putovnice
A XXXXX
B XX – XXXXX
C XXXXX
D XX

Zastava EU-a u gornjem lijevom kutu. Zastava EU može biti u boji ili crno-bijela ili s bijelim zvjezdicama na crnoj podlozi ili obrnuto.

(1) Riječi „Biljna putovnica / Plant Passport“ u gornjem desnom kutu, odvojene kosom crtom.

(2) Slovo „A“, zatim botanički naziv/biljna vrsta/biljna vrsta ili takson ili, prema potrebi, naziv dotičnog predmeta i neobavezno, naziv sorte.

(3 i 4) Slovo „B“, zatim dvoslovna oznaka države članice i registracijski broj specijaliziranog subjekta.

(5 i 6) Slovo „C“, zatim prema potrebi kôd sljedivosti bilja, biljnog proizvoda ili drugog predmeta ili jedinstveni crtični kod, QR-kôd, hologram, čip ili drugi nosač podataka (to može biti postojeći kôd koji se koristi za praćenje ili identificiranje pošiljke). Taj kôd osigurava sljedivost do subjekta koji je izdao biljnu putovnicu.

(7) Slovo „D“, zatim dvoslovna oznaka države članice podrijetla ili

(8) Slovo „D“, zatim ime treće zemlje podrijetla (ili imena više trećih zemalja) ili njezina dvoslovna oznaka (ili dvoslovne oznake više trećih zemalja)

 class=

KONTAKT

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Sektor fitosanitarne politike, Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal, Odjel za biljno zdravstvo

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

telefon: 01/6109 514, 01/6109 982, 01/6109 354, 01/6109 314

e-mail: HR_plant.health@mps.hr; uprava.poljoprivrede@mps.hr

Prethodni članakOBAVIJEST POTENCIJALNIM KORISNICIMA POTPORA ZA OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA
Sljedeći članakE-savjetovanje Nacrta natječaja za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
Savjetodavna služba
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.