Imam poljoprivredne površine u više županija od kojih niti jedna nije veličine 1 ha (u upisnik imam upisan jedan SOPG). Može li jedan OPG sačinjavati više dislociranih poljoprivrednih površina? Može li se šumsko zemljište također ubrojiti u OPG? Postoje li poticaji za sadnju egzotičnog voća te ima li u tome kakav utjecaj osnivanje OPG-a?

ODGOVOR

Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br.  29/18. i 32/19.; dalje u tekstu: Zakon o OPG-u) definirano je da je OPG organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe. On radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. U skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o OPG-u, uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a jest posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi i to zemljišta za bilinogojstvo, odnosno posjedovanje stoke za stočarstvo.

Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu, odnosno korištenju nositelja OPG-a i/ili članova OPG-a. Upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu: Upisnik OPG-ova) obavlja se u skladu sa Zakonom o OPG-u te njegovim provedbenim propisom Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 62/19.). U odnosu na pitanje o površini i dislociranosti poljoprivrednog zemljišta koja se upisuje u Upisnik OPG-ova, ističemo da naprijed navedeni propisi ne propisuju ograničenja u pogledu poljoprivredne površine koja se upisuje u Upisnik OPG-ova.

Sukladno Zakonu o OPG-u, fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva (dalje u tekstu: EVPG) veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit u skladu s posebnim propisima, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, upisuje se u Upisnik OPG-ova.

Ako je EVPG jednak ili niži od 3000 eura, tada se poljoprivrednik može upisati u Upisnik poljoprivrednika kao organizacijski oblik samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG) koji pretežno proizvodi za vlastite potrebe, uz mogućnost prodaje viškova neprerađenih poljoprivrednih proizvoda. Upis u Upisnik poljoprivrednika obavlja u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (NN, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) i Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika (NN, br. 62/19. i 91/20.). Činjenica da se poljoprivredne površine nalaze u nekoliko općina ili županija također ne predstavlja ograničenje.

Za upis u Upisnik OPG-ova potrebno se  javiti u mjesno nadležnu podružnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema mjestu prebivališta budućeg nositelja OPG-a te unijeti sve čestice poljoprivrednog zemljišta (ne unosi se šumsko zemljište) za koje posjedujete valjane dokaze.

U odnosu na dodjeljivanje potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju ističemo da su uvjeti i kriteriji dodjele potpora propisani Zakonom o poljoprivredi, provedbenim propisima (Pravilnikom o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu – Narodne novine, br. 27/22. i 53/22. i Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine) te natječajima za pojedine mjere. Informacije o mogućnostima podnošenja zahtjeva za potporama i sličnim pitanjima možete dobiti izravno kod poljoprivrednih savjetnika – službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje