Imam u planu kroz nekoliko mjeseci probati otvoriti neku vrstu obrta za pravljenje i prodaju zimnice. Npr. kiseljenu papriku, ciklu i sl. S obzirom na to da nemam svoje proizvode, uzimala bih od lokalnih proizvođača. Je li to izvedivo? Je li najbolje otvoriti neki jednostavan obrt ili nešto slično i trebam li uopće otvarati obrt?

ODGOVOR

Da biste otvorili obrt potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom županijskom ili gradskom uredu za gospodarstvo ili putem online servisa e-Obrt. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pruža elektroničku uslugu e-Obrt. Ona je dostupna putem portala e-Građani.

Za otvaranje obrta potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice);
  • dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima ako je propisano zakonom (za određene djelatnosti);
  • dokaz o pravu korištenja prostora (kad je za obavljanje obrta potreban prostor);

Za vezane obrte:

  • dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi;
  • položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti; ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu;
  • važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište).

Također je početak obavljanja obrta potrebno prijaviti u: Poreznu upravu (prema sjedištu obrta) – u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti; Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) – u roku od 24 sata od početka obavljanja djelatnosti; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) – u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti.

Ako se nalazite u mirovini, od registracije obrta povoljnije vam je pri nadležnom županijskom ili gradskom uredu za gospodarstvo registrirati domaću radinost i sporedno zanimanje. Tada za razliku kad ste u radnom odnosu plaćate samo porez i prirez, a ne i obvezna davanja za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (vidjeti odredbe Pravilnika o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga) kako biste provjerili je li djelatnost koju namjeravati obavljati navedena na listi proizvoda koji se mogu obavljati u domaćoj radinosti.

Pod kućnom radinošću podrazumijeva se izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom. Pod dopunskim zanimanjem podrazumijeva se obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge. Nadalje, uz Prijavu za upis u evidenciju domaće radinosti i sporednog zanimanja prilaže se:

  • preslika osobne iskaznice ili potvrde o prijavi prebivališta ili boravišta;
  • dokaz o stručnoj spremi za obavljanje kućne radinosti/dopunskog zanimanja ako je potrebno za obavljanje djelatnosti (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti – preslika i original na uvid);
  • dokaz da udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom;
  • dokaz o pravu korištenja prostora ako je prostor potreban za obavljanje djelatnosti (kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu ili izvadak iz zemljišne knjige).

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNova knjiga o biodinamičkom voćarstvu
Sljedeći članakZaštićeni „Zagorski bagremov med“ i „Zagorski štrukli”
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.