Pod trajnim nasadima podrazumijevamo uzgoj višegodišnjih kultura, koje će se na istoj površini zadržati određeno vremensko razdoblje. Kod uzgoja takvih kultura treba biti spreman da investicija u pravilu traje više godina (do ulaska u puni rod nasada), i daleko je veća u odnosu na jednogodišnje nasade. Osim toga, i razdoblje eksploatacije može varirati od dvije godine (jagode) pa do dvadeset godina i više (orah, vinogradi…).

Da bismo od višegodišnjeg (trajnog) nasada imali ekonomsku korist, prvenstveno je potrebno takvu investiciju detaljno planirati, upoznati se sa svim zahtjevima kulture koja se sadi, informirati se o svim najnovijim agrotehničkim rješenjima, upoznati eventualne probleme koji se mogu javiti na odabranom položaju za sadnju (jesu li posljednjih godina zabilježeni mrazovi, jaki vjetrovi, poplave…) jer sve te podatke moramo imati da bismo u investiciju ušli širom otvorenih očiju i postigli ekonomski uspjeh tijekom eksploatacije trajnog nasada. Također je potrebno znati da u početnim godinama investicije (do ulaska u puni rod) u pravilu zarade nema ili je vrlo ograničena (početna rodnost). Zato treba napraviti financijsku konstrukciju koja će omogućiti „preživljavanje“ prvih godina.

Ispitivanje plodnosti tla

Obavezno se prije podizanja nasada treba napraviti analiza tla jer bez toga nema profesionalnog bavljenja poljoprivredom. Poljoprivredni proizvođači imaju i zakonsku obavezu ispitivanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta kao redovitu mjeru koja služi u svrhu zaštite tla od degradacije periodično najmanje svake četvrte godine što proizlazi iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN 47/19).

Prije samog podizanja višegodišnjeg nasada potrebno je samu ideju prenijeti na papir i vidjeti financijske implikacije iste. Potrebno je imati na umu da se svaka eventualna greška ili pokušaj štednje u razdoblju investicije višestruko kažnjava tijekom korištenja jer ako npr. ne postavimo ili postavimo neadekvatni sustav za navodnjavanje, a više godina nastupi suša takva investicija neće biti ekonomski opravdana.

Foto: benefert.com

 Donosi li investicija profit?

Prvo je potrebno napraviti tehničku analizu investicije u kojoj će biti obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za podizanje nasada. To su priprema terena i podizanje nasada, postavljanje zaštitne ograde, nabava potrebne mehanizacije i priključaka, postavljanje sustava odvodnje i navodnjavanja, postavljanje armature i mreže protiv tuče. U tehničku analizu spada i izbor odgovarajuće lokacije nasada, kao i dimenzioniranje odgovarajućeg skladišnog prostora. Potrebno je i analizirati prometnu povezanost budućeg nasada s tržištem. Jako je bitno i unaprijed razmišljati o kupcima i vidjeti što oni trenutno preferiraju te se po tome odlučiti koje sorte željene vrste uzgajati. Jako je bitno za sadnju koristiti deklarirani i kvalitetni sadni materijal jer korištenje neodgovarajućeg također može biti faktor neuspjeha.

Nakon tehničke analize potrebno je pristupiti ekonomskoj ocjeni isplativosti koja će osigurati uvid u investiciju, visinu ulaganja i troškova te u buduće poslovanje koje donosi dobit ili gubitak. Zbog toga je potrebno izraditi/naručiti poslovni plan.

Poslovni plan

Njegovom izradom može se ocijeniti isplativost investicije koja je vidljiva iz sljedećih pokazatelja:

 • profitabilnost investicije (treba biti veća od 5 %),
 • razdoblje povrata investicije (ne smije biti duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta),
 • osjetljivost investicije na uvjete poslovanja,
 • struktura i izvori financiranja investicije (koliko vlastitih, a koliko posuđenih sredstava).
Da bismo od višegodišnjeg (trajnog) nasada imali ekonomsku korist prvenstveno je potrebno takvu investiciju detaljno planirati

Bitni dijelovi svakog poslovnog plana su:

 • analiza tržišta
 • analiza planirane lokacije
 • projekcija prihoda i troškova projekta
 • projekcija financijskih izvještaja i isplativosti projekta
 • analiza osjetljivosti projekta

Potpore za višegodišnje nasade

Iako su investicije u višegodišnje nasade u pravilu visoke i u novom programskom razdoblju postoje intervencije unutar kojih je moguće financirati podizanje ili rekonstrukciju trajnih nasada.

Radi se o intervenciji 73.10. Ulaganja – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju čiji su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća.

Unutar ove intervencije prihvatljivi troškovi su (između ostalih):

 • trošak izgradnje i/ili opremanja sustava za navodnjavanje;
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva);
 • kupnja sustava za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena kao i restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino.

Za one manje (ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a do 10.000 EUR-a ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća) namijenjena je intervencija 73.12. Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima kroz koju je također moguće podići i opremiti trajni nasad. Također mladi poljoprivrednici, stariji od 18, a mlađi od 40 godina koji su status nositelja po prvi put stekli unutar pet godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu mogu dobiti sredstva za podizanje i opremanje unutar intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika.

Velika financijska sredstva je moguće opravdati samo primjenom najnovijih agrotehničkih znanja

Potrebno je znati da ulaganje u višegodišnje nasada zahtijeva velika financijska sredstva. To je moguće opravdati samo dosljednom primjenom najnovijih agrotehničkih znanja koja mogu pomoći u prilagodbi klimatskim promjenama. Kako prve godine investicije u ovakve nasade ne donose zaradu potrebno je detaljno razmotriti financijsku konstrukciju, ali zasnivanje višegodišnjeg nasada zapravo osigurava egzistenciju poljoprivrednika kroz duže vremensko razdoblje.

Pri tome se nikako ne smije zaboraviti istraživanje tržišta, jer upravo su kupci oni koji određuju što treba proizvoditi. Zajednička poljoprivredna politika omogućava sredstva koja mogu pomoći pri odluci o ulasku u ovakav poslovni pothvat, koji je kao i svaki drugi uvijek izložen određenom riziku. Stalna spremnost na učenje i usavršavanje svakako može pomoći smanjenju rizika na prihvatljivu mjeru.

Prethodni članakJogobela
Sljedeći članakDjelovanje pesticida na pčele
dr. sc. Vesna Očić
Vesna Očić radi na Agronomskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak-viši suradnik. Vesna Očić je rođena 1. studenog 1977. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Sveučilištu u Zagrebu akademske godine 1996./97. upisuje na Agronomskom fakultetu studij Bilinogojstvo na kojem je diplomirala 12. rujna 2002. Po završetku studija zapošljava se kao znanstveni novak na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet u Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. Akademski stupanj doktora znanosti stječe 29. ožujka 2012. obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj krmnoga slijeda na dohodak proizvodnje kravljega mlijeka”. U suradničko zvanje asistenta izabrana je 01. prosinca 2003, a u zvanje viši asistent 2012. godine. Suradnica je u nastavi na dva modulu na preddiplomskim i četiri modula na diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet. Pristupnica se stručno se usavršavala na Montana State University, SAD i Wageningen UR Centre for Development Innovation, Nizozemska. Članica je Hrvatskog agroekonomskog društva.