Prvi korak korištenja agregata za oranje je odabir pluga za traktor kojim se raspolaže.

Kategorije traktora i pluga

""Traktor je standardno opremljen trozglobnom poteznicom odgovarajuće kategorije. Kod kategorije 1 promjer rupa na kuglama donjih poluga iznosi 22 mm, kod kategorije 2, promjer je 28 mm, dok kod kategorije 3 iznosi 36 mm. Za svaki traktor u tehničkoj specifikaciji postoji podatak maksimalne podizne sile koja se smije primijeniti na podiznim polugama trozglobne poteznice. Ipak kod ovjesnih plugova treba provjeriti i stabilnost traktora odnosno ispitati kolika je težina na prednijm kotačima traktora kad je plug u transportnom položaju, kako bi se osiguralo sigurno upravljanje traktorom. Minimalna težina traktora na prednjim kotačima, koja je potrebna za sigurno upravljanje, uvijek je definirana u uputama za siguran rad traktora koje se dobiju prilikom isporuke traktora kupcu. Ukoliko vlasnik traktora ne zna ovaj podatak, ili nema upute od traktora, tada taj podatak može dobiti kod ovlaštenog prodavača pojedinog modela traktora. Potrebno je utvrditi i hod krajeva donjih podiznih poluga, te visinu minimalnog i maksimalnog položaja krajeva donjih poluga. Ovo je nužno kako bi se provjerilo da se donje poluge podizne poteznice mogu spustiti najmanje 350 mm ispod poprečne osovine pluga, prije nego li se plug prikapča na traktor. Također je nužno osigurati dovoljno podizanje pluga prilikom transporta i kod okretanja tijekom rada. Kod plugova za velike traktore korisno je provjeriti i broj i vrstu hidrauličnih priključaka, te standard koji je primijenjen na plugovima, kako bi se plug mogao bez poteškoća priključiti i upravljati sa svim hidrauličnim cilindrima.

Kategorije traktora i pluga trebaju biti iste. Grubo pravilo je da se veličina pluga bira prema snazi traktora pri čemu se po jednom plužnom tijelu treba osigurati 20 do 30 KW snage motora traktora. Za traktore najvećih snaga primjenjuju se plugovi s više od pet plužnih tijela i oni su u pravilu poluovjesni, a rje đe vučeni.

Dubina oranja

Visina okvira pluga i razmak vrhova lemeša ovise o vrsti oranja. Za zaoravanje velike biljne mase koriste se plugovi visokog klirensa, tj. s visinom okvira od 850 mm i razmakom vrhova lemeša od 1000 mm. Većinu potreba u potpunosti mogu zadovoljiti normalni plugovi visine okvira 700 – 750 mm i razmaka vrhova lemeša 850 – 900 mm. Prilikom odabira pluga treba voditi brigu i o dubini oranja. Dubina oranja je tehnološki zahtjev i ovisi o uzgajanoj kulturi, međutim česta je zabluda da uvijek treba orati duboko. U uvjetima naše poljoprivredne proizvodnje za većinu kultura predsjetveno oranje ne treba biti dublje od 28 cm.

Dubina oranja je izuzetno važan element s aspekta učinka i potrošnje energije, jer potrošnja energije, a s tim i svi drugi problemi rastu s povećanjem dubine oranja, a efekti povećanja prinosa su neznatni.

Samo za neke kulture (šećerna repa, mrkva, krumpir) treba orati na dubinu od 30 cm, a u iznimnim slučajevima 35 cm. Za kulture iz porodice trava, optimalan rezultat se postiže oranjem na dubinu od 27 do 28 cm. Obrada tla ispod 35 cm treba se obavljati prorahljivačima. Prašenje strništa i sva oranja koja imaju za cilj samo zaoravanje biljne mase i provociranje korova na nicanje, ne smiju se izvoditi na dubinu veću od 20 cm, jer se postiže negativan efekt razgradnje biomase i konzerviranje sjemena korova do boljih uvjeta za nicanje. Ukoliko će se plug koristiti u uvjetima koji jako variraju (duboko oranje, prašenje strništa, lagana tla, teška tla itd.) tada je moguće kupiti jedan plug koji ima mogućnost dodavanja ili skidanja jednog ili dva plužna tijela.

Prikapčanje pluga na traktor

Kad je odabran plug za odgovarajuće uvjete i traktor tada se treba složiti agregat koji će optimalno koristiti potencijale pluga i traktora. Prije prikopčavanja pluga potrebno je provjeriti da li su ispunjeni sljedeći uvjeti:
• Da li je ispravno prilagođen razmak prednjih i stražnjih kotača traktora u skladu s plugom
• Gornja poluga treba se lako produljiti i skratiti
• Navojna vretena ili uređaji za namještanje visine donjih poluga moraju biti ispravni i prilagodljivi
• Stabilizatori donjih poluga trebaju se moći ispravno prilagoditi
• Gume traktora trebaju biti ispravno napumpane
• Kompatibilne hidraulične brze spojnice
• Ako je potrebno, montaža prednjih utega
Stabilizatori donjih poluga trebaju se podesiti tako da plug u radnom položaju ima slobodu kretanja lijevo i desno do definiranih granica (nekoliko cm), a u transportnom položaju, kad je plug podignut stabilizatori trebaju blokirati bočno pomicanje. Ukoliko su gume previše napumpane, dolazi do prevelikog proklizavanja i trošenja guma. Ako gume nisu dovoljno napumpane tada se jako lome i brzo se troši bočna stijenka gume koja je kod novih tipova guma najosjetljivija. Ukoliko brze hidraulične spojnice nisu kompatibilne, tada se završeci hidrauličnih crijeva na plugu trebaju zamijeniti s drugima koji odgovaraju priključcima na traktoru.

Razmak kotača traktora za potrebe oranja uvijek se mjeri na unutarnjim stranama guma. Razmak prednjih kotača uvijek treba biti najmanje jednak razmaku stražnjih kotača, a može biti do 5 cm širi od razmaka stražnjih kotača. Razmak izmeđ u kotača treba biti simetričan u odnosu na simetralu traktora. Preporučeni razmak kotača traktora definiran je za svaki tip pluga.

Kopčanje pluga

""Kad se utvrdi da su ispunjeni svi preduvjeti za prikapčanje pluga, tada se doveze traktor do pluga i najprije se prikopča i osigura pomoću osigurača donja lijeva poluga. Donja desna poluga se pomoću vretena ili drugog mehanizma za podizanje i spuštanje (nikako pomoću glavne podizne hidraulike traktora) dovede u visinu svornjaka na poprečnoj osovini pluga i zatim se i ona prikopča i osigura pomoću osigurača. Kod ovjesnih (nošenih) plugova na kraju se prikopča gornja poluga i hidraulična crijeva. Ukoliko na plugu postoji više rupa za prikapčanje gornje poluge, tada se gornju polugu treba prikopčati u onu rupu u kojoj će tijekom rada biti 5-10 cm viša od mjesta prikapčanja na traktoru. Postupak otkapčanja pluga je obrnut. Kad je plug prikopčan još jednom se treba provjeriti da li su svi osigurači na svom mjestu. Nakon toga može se plug podići u transportni položaj. Nužno je provjeriti da li su najdonji dijelovi pluga dovoljno podignuti od tla za siguran transport. Ukoliko je stražnje plužno tijelo jako spušteno ili podignuto u odnosu na prvo, tada se treba skratiti ili produljiti gornju polugu. Prije odlaska u polje potrebno je provjeriti mehanizam za okretanje plugova premetnjaka i ispravnost rada hidraulike kod plugova koji imaju hidraulično namještanje visine pomoćnog i transportnog kotača.

Namještanje pluga

Osnovno namještanje pluga može se uraditi u dvorištu na način da se pod prednji i stražnji lijevi kotač traktora postavi čvrsti blok čija visina odgovara željenoj dubini oranja. U tom položaju svi vrhovi lemeša trebaju biti u istoj ravnini, odnosno dodirivati tlo. Gornja poluga treba se produljivati dok ne počne pomicati prednju stranu pluga. Okomite simetrale nosača plužnih tijela trebaju u odnosu na tlo zatvarati kut od 90°. Ukoliko to nije slučaj, tada se podizanjem ili spuštanjem desne poluge traktora plug namjesti da ove simetrale zatvaraju kut od 90° i ponovno se provjeri duljina gornje poluge kako bi svi vrhovi raonika bili u istoj ravnini, tj. dodirivali tlo. Namještanje zahvata prvog plužnog tijela obavlja se pomicanjem po poprečnoj osovini (ili nosaču pluga kod teških plugova). Zahvat prvog plužnog tijela treba biti identičan zahvatu svih ostalih plužnih tijela. Važno je provjeriti kod plugova kod kojih se može pojedinačno mijenjati zahvat svakog plužnog tijela, da je isti zahvat svih plužnih tijela.

Crtala se namještaju prema uvjetima rada. U normalnim uvjetima središte crtala treba se nalaziti točno iznad vrha lemeša, pomaknuto 20 do 30 mm u stranu prema nepooranom dijelu. Oštrica crtala treba biti 30 do 40 mm iznad vrha lemeša. Na teškim tlima velikog specifičnog otpora crtalo se treba pomaknuti do 50 mm prema naprijed, dok se kod lakih tala crtalo treba pomaknuti do 50 mm prema natrag. Dobro namješteno crtalo ostavlja čisti vertikalni rez zida brazde koji se ne zarušava.

Regulacija dubine oranja

Provodi se na dva načina:
• pomoću hidraulike traktora i
• pomoću kotača za regulaciju dubine oranja
Kod ovjesnih i poluovjesnih plugova najčešće se primjenjuje regulacija dubine oranja po silama koje se javljaju prilikom oranja. Za jednobrazdne i dvobrazdne plugove to se vrši pomoću komparatora preko gornje poluge traktora, dok se kod tri i višebrazdnih plugova regulacija mora vršiti pomoću senzora i komparatora na donjim polugama traktora. Ako se regulacija dubine rada pluga vrši pomoću kotača za regulaciju dubine rada tada se regulaciju hidrauličnog sustava traktora treba postaviti u plivajući položaj. Kad je postignuta točna željena dubina potrebno je provjeriti da li sva plužna tijela rade na istu dubinu i da li imaju isti radni zahvat. U slučaju da to nije slučaj tada treba provjeriti horizontalnost i vertikalnost pluga. Prije početka rada s plugom potrebno je pritegnuti sve vijke i podmazati sva mjesta koja se podmazuju. Za kvalitetno oranje ključnu ulogu ima i naoštrenost lemeša. Preporuka je koristiti samooštreće lemeše. Kod klasičnih lemeša potrebno je ponoviti kovanje i oštrenje lemeša nakon 10 – 12 sati rada.

"" 

Prethodni članakSoufflee od čokolade
Sljedeći članakMinistarstvo poljoprivrede podržalo projekt “Zelena ideja”
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.