Razvoj pila doživljava zamah izumom i nastankom motora s unutarnjim sagorijevanjem. Paralelno s razvojem pogonskih motora za pile, razvijaju se i ostali sastavni dijelovi. Tako se razvija rezna garnitura motornih pila, osobito lanci.

Današnji izgled lanca motorne pile, nazvanog „chipper“ lanac, patentiran je 1946., patentirao ga je američki šumar Joe Coxu. Kako bi se omogućio rad motorne pile u svim položajima razvijen je membranski rasplinjač, razvio ga je 1948. McCulloch. Razvojem centrifugalne spojke, iz motornih pila izbačena je komplicirana transmisija, koja je znatno doprinosila masi motorne pile, što je otežavalo njenu upotrebu. Smanjenje mase same motorne pile postignuto je i korištenjem Pokretanje motorne pile Prije pokretanja potrebno je provjeriti da li je motorna pila ispravna kako bi rad sa njom bio siguran. Pri tome se misli na pravilno postavljenu vodilicu, propisno zategnut lanac, ispravnu kočnicu lanca, polugu gasa i osigurač poluge gasa te kombiniranu polugu za gašenje, rad i pokretanje (start, čok) motorne pile. Potrebno je paziti da su ručke uvijek čiste, bez masnoća i smole na njima kako bi rad s pilom bio siguran. Kod ulijevanja goriva u spremnik, motor pile mora biti isključen kako bi se spriječio nastanak požara. Isto tako pilu treba držati na dovoljnoj udaljenosti od otvorene vatre. Ako se prilikom ulijevanja gorivo prolije, pilu treba odmah očistiti. Sve motorne pile u današnje vrijeme su konstruirane na način da njima upravlja jedan rukovatelj sa obje ruke. njem novih materijala prilikom izrade konstrukcije. Pedesetih godina prošlog stoljeća razvijene su motorne pile koje imaju osobine suvremenih motornih pila. Dakle, bile su namijenjene za rad jednog radnika, mogle su raditi u svakom položaju. U zadnje vrijeme velika sredstva se ulažu i u razvoj novih pogonskih motora, s kojima bi se pospješilo sagorijevanje goriva u samom pogonskom motoru te na takav način smanjio negativan utjecaj motornih pila na radnike i sam okoliš. Zbog načina rada motorne pile tj. zbog načina podmazivanja i kretanja lanca, velike količine ulja za podmazivanje završavaju u prirodi i radnom okolišu. Kako bi se smanjile negativne posljedice koje uzrokuje upotreba mineralnih ulja, znatna sredstva su uložena u razvoj kako bioulja tako i u razvoj biogoriva, čijom se upotrebom znatno smanjuje štetan utjecaj motornih pila na prirodu i okoliš. 

""Pokretanje motorne pile

Prije pokretanja potrebno je provjeriti da li je motorna pila ispravna kako bi rad sa njom bio siguran. Pri tome se misli na pravilno postavljenu vodilicu, propisno zategnut lanac, ispravnu kočnicu lanca, polugu gasa i osigurač poluge gasa te kombiniranu polugu za gašenje, rad i pokretanje (start, čok) motorne pile. Potrebno je paziti da su ručke uvijek čiste, bez masnoća i smole na njima kako bi rad s pilom bio siguran. Kod ulijevanja goriva u spremnik, motor pile mora biti isključen kako bi se spriječio nastanak požara. Isto tako pilu treba držati na dovoljnoj udaljenosti od otvorene vatre. Ako se prilikom ulijevanja gorivo prolije, pilu treba odmah očistiti. Sve motorne pile u današnje vrijeme su konstruirane na način da njima upravlja jedan rukovatelj sa obje ruke.""Motornu pilu je zabranjeno pokretati „iz ruke“ jer zbog trzaja prilikom povlačenja užeta za pokretanje može doći do zanošenja vodilice s lancem prema nogama rukovatelja pri čemu može doći do ozljeda. Sigurno i ispravno pokretanje motorne pile je kada se ona nalazi na tvrdoj podlozi na način da lanac ništa ne dodiruje, sa lijevom rukom se zahvati prednja ručka i pila se pritisne prema podlozi, sa vrhom desnog stopala se učvrsti stražnja strana pile stajući na zaštitu desne ruke ispod stražnje ručke pile i sa desnom rukom se povlači uže za pokretanje. Prije samog pokretanja, ako je motor hladan treba uključiti čok pritiskanjem poluge gasa i pomicanjem kombinirane poluge skroz prema dolje (CHOKE). Isto tako prije pokretanja motora zbog sigurnosti treba uključiti kočnicu lanca pomicanjem zaštite lijeve ruke prema naprijed. U slučaju da motorna pila ima dekompresijski ventil ugrađen na cilindru potrebno ga je prije pokretanja pritisnuti kako bi se spriječilo nastajanje povratnog trzaja kod povlačenja užeta. Kada se motor pokrene, kombiniranu polugu je potrebno odmah pomaknuti prema gore u položaj START. Pritiskom na polugu gasa kombinirana poluga se automatski pomiče za jedan stupanj prema gore u položaj za normalan rad. Nakon što je motor pokrenut, a prije početka piljenja treba isključiti kočnicu lanca pomicanjem zaštite prednje ručke (lijeve ruke) prema nazad. Za prekid rada (gašenje motora) kombiniranu polugu je potrebno pomaknuti skroz prema gore u položaj STOP. U slučaju pokretanja motorne pile kada je motor ugrijan, nije potrebno uključivati čok, već samo kombiniranu polugu staviti u položaj START. Pila se pri radu mora uvijek čvrsto držati s obje ruke i rukovatelj uvijek si mora osigurati čvrsto i sigurno stajalište te pilu treba tako voditi da nijedan dio tijela ne bude u produženju dohvata lanca za rezanje. Kod svakog rezanja treba oslone kandže prisloniti na trupac kako nebi došlo povlačenja pile i rukovatelja prema naprijed u slučaju piljenja donjom stranom vodilice kada se lanac kreće prema rukovatelju. Motornu pilu iz proreza (drva) uvijek treba izvlačiti sa lancem u kretanju. Pilom je zabranjeno raditi u zatvorenim prostorima jer postoji opasnost od trovanja štetnim ispušnim plinovima, a isto tako zabranjeno je raditi na ljestvama ili na stablu, odnosno na sličnim nestabilnim podlogama. Pila se ne smije koristiti iznad visine ramena kao ni držeći je samo jednom rukom. Važna sigurnosna značajka je mirovanje lanca kada motor radi u praznom hodu, ako lanac u praznom hodu ne miruje potrebno je podesiti rasplinjač. Kod rada na nagnutom terenu uvijek treba stajati iznad debla na kojemu obavlja prerezivanje zbog mogućnosti kotrljanja debla niz nagib. Kretanje po srušenom stablu s pilom u pogonu je zabranjeno isto kao i kresanje grana stojeći na deblu.

Povratni udar

Povratni udar je jedna od najopasnijih situacija koja može nastati prilikom rada s pilom, nastaje kada lanac pile u zoni gornje četvrtine vrha vodilice nehotice zahvati drvo ili neki drugi nepomični predmet. ""Povratni udar se može izbjeći staloženim i promišljenim radom pridržavajući se sljedećeg:

• Motornu pilu čvrsto i sigurno držati s obje ruke i piliti samo s punim gasom
• U slučajevima gdje postoji opasnost od dodira s vrhom vodilice obratiti posebnu pozornost
• Ne piliti s vrhom vodilice
• Poseban oprez je potreban kada treba vodilicom ući u već prethodno započeti rez (propiljak)
• Ubodni rez primjenjivati samo ako se tom tehnikom rada pouzdano vlada
• Paziti na promjenu položaja kao i na sile koje djeluju na otvor reza (propiljka) uslijed čega se lanac može uklještiti
• Lanac uvijek mora biti pravilno naoštren i zategnut. 

Postupci pri sječi stabala

Radove koji uključuju sječu stabala i kresanje grana smije obavljati samo ona osoba koja je za to obučena. Radovi na sječi smiju započeti tek kada se utvrdi da: 

• Se na području sječine nitko ne nalazi
• Se na mjestu sječe nalaze samo osobe koje obavljaju rad na sječi
• Je područje oko stabla očišćeno kako bi povlačenje kod sječe bilo bez prepreka. Povlačenje kod sječe stabala je u smjeru suprotnom od smjera pada stabla pod kutem od 45° u lijevu ili desnu stranu.
Kod sječe stabala mora se voditi računa o:
• Prirodnom nagibu stabla
• Asimetričnoj granatosti stabla
• Smjeru i brzini vjetra, s tim da se kod jakog vjetra moraju obustaviti radovi na sječi.

Ako na radilištu radi više osoba na sječi stabala, međusobna udaljenost između njih mora biti najmanje dvije i pol visine stabala. Oko stabla koje je određeno za sječu prvo treba očistiti prostor od grana, grmlja i ostalih prepreka koje bi ometale rad sjekača prilikom sječe te očistiti prostor za povlačenje sjekača koji uvijek mora biti pod kutem od 45° u smjeru suprotnom od smjera pada stabla. Postupak sječe treba početi sa odabirom smjera obaranja stabla, zatim s obradom žilišta stabala kod kojih je ono izraženo. Cilj obrade žilišta je formiranje okruglog presjeka pridanka stabla kako bi se ono kod sječe što pravilnje srušilo na tlo. Žilište se obrađuje tako da se prvo napravi okomiti, a zatim horizontalni rez. Isječke žilišta treba skloniti iz zone kretanja sjekača. Nakon obrade žilišta, na stablu se u odabranom smjeru rušenja stabla izrađuje zasjek. Zasjek se izrađuje do dubine od 1/5 promjera stabla i to na način da se prvo obavi horizontalni rez te nakon toga kosi rez pod kutem od 30 do 45°.""Zasjek treba izvesti što je moguće niže. Ispravno izveden zasjek je kad se rezovi unutar stabla spoje. Nakon izrade zasjeka potrebno je izvršiti provjeru smjera zasjeka, kako on ne bi odstupao od odabranog smjera rušenja stabla. Nakon izvršene provjere sa suprotne strane zasjeka vrši se potpiljivanje. Visina potpiljivanja je na 1/10 promjera stabla iznad razine dna zasjeka. Kod izrade potpiljka važno je imati na umu da se između potpiljka i zasjeka ostavi dio neprerezanih drvnih vlakanaca (širina od 1/10 promjera stabla) koji se naziva prelomnica. Uloga prelomnice je kontrola (usmjeravanje) pada stabla. Kada nema prelomnice postoji opasnost od nekontroliranog pada stabla te ozljeđivanja sjekača. Istovremeno sa potpiljivanjem potrebno je koristiti klinove koji se zabijaju u potpiljak i koji pomažu u usmjeravanju pada stabla. Kod stabala čiji je promjer manji ili jednak duljini vodilice izvodi se jednostavni lepezasti rez na način da se motorna pila postavi oslonim kandžama neposredno iza prelomnice i zakreće oko te okretne točke.""Kod stabala čiji je promjer veći od duljine vodilice radi se premještajući lepezasti rez. Prvi rez se radi tako da vrh vodilice uđe u drvo neposredno ispred prelomnice. Prilikom takvog reza koriste se oslone kandže kao okretna točka i pila se premješta za rez što je moguće manje. Pri premještanju vodilica mora neprekidno ostati u rezu radi izbjegavanja neravnog potpiljka. Zadnji rez se vodi sve do prelomnice pri čemu treba paziti da ostane neprerezana.Kod osobito debelih stabala prijeizvođenja premještajućeg lepezastog reza izvodi se ubodni rez ""u zasjek kako bi se prerezala zona srca stabla. Ubodni rez se primjenjuje kada je promjer stabla veći od dvostruke duljine vodilice.

 

Prerezivanje trupaca, kresanje grana

""Kod prerezivanja gdje treba rezanje raditi ubodnim rezom i kod kresanja grana preporučuje se koristiti lanac sa člancima koji ublažavaju povratni udar. Kod kresanja grana motornu pilu treba podupirati (rezati gornjom stranom vodilice) i pritom izbjegavati rezanje vrhom vodilice. Kod prerezivanja grana posebnu pozornost treba obratiti na grane koje su pod napetošću. Deblo ili grana koje je pod napetošću prvo treba zarezati na tlačnom dijelu (u zoni u kojoj djeluju sile tlaka), a zatim izvršiti prerezivanje na vlačnom dijelu (u zoni u kojoj djeluju sile vlaka). U suprotnom najčešće dolazi do uklještenja vodilice s lancem u prorezu. Drvo koje leži na tlu, na mjestu gdje se vrši prerez ne smije dodirivati tlo jer postoji mogućnost od oštećenja lanca.

 

 

Održavanje pile

Prije samog početka rada, motornu pilu je potrebno vizualno pregledati na način da se obrati pozornost na eventualna mehanička oštećenja na pili i na reznom sustavu pile – vodilici i lancu. Sa alatom dobivenim uz motornu pilu potrebno je pričvrstiti sve vijke, posebno one na vibrirajučim dijelovima kao što su amortizeri. U slučaju oštečenja ili nedostatka pojedinih vijaka ili dijelova, prije početka rada te dijelove treba zamijeniti ili nadomjestiti.

Filter zraka

Filter zraka koji se nalazi iznad stražnje ručke motorne pile zaštićen je poklopcem i potrebno ga je u toku radnoga dana često provjeravati i očistiti, odnosno najmanje jednom dnevno i to prije samog početka rada sa pilom. Filter začepljen s prašinom i piljevinom onemogućuje normalan protok zraka kroz rasplinjač prema motoru i u tom slučaju dolazi do gušenja, odnosno nepravilnog rada motora. Postoje različiti oblici izvedbe filtera, ovisno o proizvođaču i pojedinom modelu motorne pile, ali svi su filteri konstruirani tako da se mogu jednostavno i brzo skinuti i relativno lako očistiti. Prije skidanja zaštitnog poklopca filtera i samog filtera potrebno je uključiti čok na motornoj pili da bi se spriječio ulazak nečistoća u rasplinjač kod motornih pila gdje je rasplinjač izveden sa zaklopkom za čok, odnosno s otpuštenim gasom (bez uključenog čoka) kod rasplinjača koji ima samo zaklopku za gas, dok se zaklopka za čok nalazi u filteru zraka. Čišćenje filtera je najjednostavnije obaviti laganim udarcima rubom filtera o neki čvrsti predmet tako da se nečistoće jednostavno otresu od vanjske strane filtera. Dobro je u alatu za održavanje imati i četku s finim dlačicama (ili kist) kojom se vanjska strana filtera isto tako može jednostavno i kvalitetno očistiti. Kada smo u radionici filter se može očistiti i sa stlačenim zrakom iz kompresora, a isto tako može se i oprati pod mlazom čiste, po mogućnosti tople vode. U slučaju pranja s vodom potrebno je pričekati da se filter osuši prije ponovne ugradnje na pilu. Filter zraka se ne smije prati u benzinu ili sličnim otapalima jer takve tvari mogu oštetiti filter te one ujedno na sebe privlače nečistoće.""

Novi modeli motornih pila imaju filtere po izvedbi slične onima koji se koriste u automobilima. Prednost takvih filtera je ta da je njihova površina znatno veća u odnosu na prijašnje filtere, pa je i sam interval čišćenja filtera produžen. Još jedna prednost novijih motornih pila je u izvedbi strujanja zraka prema filteru. Dio vanjskog zraka koji dolazi do filtera biva dobrim dijelom pročišćen od krupnijih nečistoća uslijed djelovanja centrifugalne sile ventilatora i posebno dizajniranog kućišta ventilatora u kojem se zrak s nečistoćama šalje prema cilindru gdje ima ulogu hlađenja motora. Takvim prethodnim pročišćavanjem zraka interval čišćenja filtera je produljen.

Kočnica lanca

Kočnica lanca je jedan od osnovnih sigurnosnih elemenata na pili. Svaka pila mora imati kočnicu lanca, a njezina je svrha gotovo trenutno zaustavljanje lanca prilikom nastanka povratnog udara. Do povratnog udara, odnosno do zabacivanja pile prema glavi rukovatelja dolazi u slučaju kada rotirajući lanac na gornjem dijelu vrha vodilice zahvati drvo. ""Posljedice povratnog udara mogu biti opasne po život rukovatelja. Prije početka rada, a nakon što smo motornu pilu upalili, potrebno ju je ostaviti da se ugrije 30 sekundi do 1 minute ovisno o vanjskoj temperaturi, te nakon toga dodati gas do punog opterećenja i uključiti pojasnu kočnicu pomicanjem zaštite lijeve ruke prema naprijed. Lanac se prilikom uključenja kočnice mora gotovo trenutno zaustaviti (u vremenu kraćem od 1 sekunde). Proizvođači pila preporučuju ispitivanje ispravnosti kočnice lanca prije početka rada i nakon svakog ponovnog punjenja spremnika goriva i ulja. Kod povratnog udara, rotirajući lanac se zajedno s vodilicom velikom brzinom kreće prema glavi rukovatelja, a kako se zaštita lijeve ruke nalazi odmah ispred, rukovatelj zbog inercije automatski i nesvjesno sa zglobom lijeve ruke pomiče zaštitu i uključuje kočnicu koja zaustavlja lanac.""Proizvođači pila konstantno rade na poboljšanju sigurnosti rada pa je tako Husqvarna razvila TrioBrake sustav kod kojeg se kočnica lanca uključuje i sa zglobom desne ruke. Ta druga poluga nalazi se iznad stražnje ručke motorne pile. Osim što takav sustav pridonosi dodatnoj zaštiti od povratnog udara, proizvođač navodi da taj sustav pridonosi i pravilnijem načinu rukovanja s pilom u smislu zaštite leđa rukovatelja. STIHL je u tom smislu napravio sličan sustav koji je nazvao QickStop Super, a koji se sastoji od poluge s gornje strane stražnje ručke koja osim što ima ulogu blokade poluge gasa kada nije pritisnuta isto tako kada nije pritisnita automatski blokira okretanje lanca.

Hvatač lanca

Hvatač lanca nalazi se ispod lanca i pričvršćen je za kućište motorne pile s njezine bočne strane. Hvatač lanca je obavezan dio sigurnosne opreme svake motorne pile. Njegova uloga je hvatanje lanca kod iskakanja iz ležišta vodilice što se najčešće događa kada lanac nije dovoljno zategnut ili kod prekida lanca kada se on velikom brzinom kreće prema nogama rukovatelja. Prije početka rada potrebno je utvrditi njegovo stanje te ako je oštećen ili ga nema potrebno ga je zamjeniti ili nadomjestiti.

Pogonski lančanik

Ispod poklopca lančanika s desne strane pile nalazi se pogonski lančanik zajedno sa centrifugalnom spojkom i pojasnom kočnicom. Poklopac je za kućište pričvršćen pomoću dva vijka (kod manjih motornih pila samo s jednim vijkom) i njegova uloga je zaštita radnika od lanca koji rotira i učvršćenje vodilice s lancem za kućište pile. Pogonski lančanik je dio uz pomoć kojeg se s koljenastog vratila preko centifugalne spojke prenosi snaga i brzina vrtnje prema lancu. Postoje dva različita tipa pogonskog lančanika. Prvi je lančanik sa zvijezdom koja je pričvršćena za tijelo lančanika i to je tzv. zvijezdasti lančanik, a drugi tip je prstenasti lančanik kod kojeg se uslijed istrošenosti mijenja samo prsten koji pogoni lanac. Prstenasti lančanik se uglavnom koristi na većim motornim pilama s duljim vodilicama. Općenito se smatra da je radni vijek lančanika jednak radnom vijeku 2 lanca. Previše istrošen lančanik oštećuje pogonske članke lanca koji onda posljedično oštećuju vodilicu lanca pa dolazi do stvaranja većih vibracija prilikom rada i na kraju smanjenja produktivnosti.""

Zamjena lančanika je vrlo jednostavna. Nakon što se skine zaštitni poklopac s desne strane pile te se skine vodilica s lancem lančanik ostane slobodan. S njegove vanjske strane nalazi se osigurač s podloškom koji ga drže slobodno vezanog za koljenasto vratilo, a između lančanika i koljenastog vratila smješten je igličasti ležaj. Kada se skine osigurač lančanik se laganim pomicanjem lijevo-desno izvuče van i zamjeni se s novim. Što se tiče zamjene prstenastog dijela kod prstenastog lančanika postupak je gotovo isti pa čak i jednostavniji jer se mijenja samo prsten. Stanje lančanika je potrebno provjeravati jednom tjedno u slucaju kada je pila u upotrebi svaki dan.

Centrifugalna spojka

S unutrašnje strane lančanika nalazi se centrifugalna spojka. To je dio motorne pile koji omogućuje mirovanje lanca kada motor radi u praznom hodu, odnosno pokretanje lanca prilikom ubrzavanja motora. Lanac motorne pile mora mirovati kada motor radi u praznom hodu jer je to jedna od sigurnosnih mjera koje motorna pila mora zadovoljavati. Ako lanac ne miruje prvo što je potrebno napraviti je podešavanje praznog hoda na rasplinjaču. Prazan hod se podešava sa odvijačem na vijku koji je označen slovima LA ili T i to u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu u slučaju kada je broj okretaja motora prevelik pri čemu dolazi do pokretanja lanca. Ako se ni nakon podešavanja praznog hoda lanac ne zaustavlja tada je vjerojatno došlo do oštećenja opruga u sustavu centrifugalne spojke. U tom slučaju pilu je potrebno dati u servis.

Rasplinjač

Za podešavanje rada motora uz vijak LA ili T za podešavanje praznog hoda motora, na rasplinjaču postoje još dva vijka označena slovima L i H. S vijkom označenim slovom L (Low) dodatno se podešava rad motora u praznom hodu dok se s vijkom označenim slovom H (High) podešava rad motora pri punom opterećenju, odnosno pri najvećem gasu. Većina proizvođača motornih pila smjernice za podešavanje rasplinjača pomoću tih vijaka daje u obliku naljepnice na kućištu pile gdje je prikazano da se svaki vijak treba odvinuti od početnog (zategnutog) stanja za npr. 3/4 kruga ili 1 puni krug u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. To je početno stanje koje proizvođač preporučuje u slučaju kada je rad motora potrebno podešavati.""Koje su naznake da je rad motora potrebno podešavati? Kada upalimo pilu, u praznom hodu uključimo kočnicu lanca (zbog sigurnosti) i vrtimo pilu u svim smjerovima. Ako motor zastajkuje to je znak da u prostor cilindra iznad klipa dolazi prebogata smjesa goriva i zraka i potrebno je L vijak malo okrenuti u smjeru kazaljke na satu kako bi osiromašili smjesu. Nakon toga postupak treba ponoviti sve dok motor ne postigne normalan rad. Sljedeći korak je da otpustimo kočnicu lanca i polagano dodajemo gas. U slučaju da se prilikom dodavanja gasa motor počinje gušiti to je znak da je smjesa goriva i zraka siromašna i da ju treba povećati. Obogaćivanje smjese postiže se okretanjem L vijka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Vijak je potrebno malo okreniti u lijevo i zatim ponoviti postupak s dodavanjem gasa. Ako motor ima normalno i ravnomjerno ubrzavanje to je znak da je rasplinjač ispravno podešen s L vijkom. Rasplinjač je najčešće potrebno podešavati kada dolazi do promjene nadmorske visine odnosno kada je na većim nadmorskim visinama zrak rijeđi (ima manje kisika) pa smjesa mora biti siromašnija. S H vijkom regulira se najveći dopušteni broj okretaja motora koji bi se trebao kretati oko 12 000 min-1 (ovisno o preporuci proizvođača motorne pile). Okretanjem H vijka u desno smanjujemo dovod goriva, osiromašujemo smjesu i samim time povećavamo najveći broj okretaja motora, odnosno okretanjem vijka u lijevo povećavamo dotok goriva, obogaćujemo smjesu i sljedno tome smanjujemo najveći broj okretaja. Najveći broj okretaja treba podešavati uz pomoć elektro-magnetskog tahometra (mjerača broja okretaja), ali u slučaju da ga nema onda po zvuku motora pri najvećem gasu. Ako se motor guši pri najvećem gasu to je znak da je smjesa prebogata i H vijak treba malo okrenuti u desno, odnosno ako motor pri najvećem gasu vrišti, broj okretaja je prevelik i smjesu treba obogatit okretanjem H vijka u lijevu stranu. Treba imati na umu da prekoračenjem najvećeg broja okretaja može doći do oštećenja na motoru, dok se kod smanjenog broja okretaja smanjuju performanse pile. Podešavanje rasplinjača se uvijek radi kada je filter zraka čist i kada je motor ugrijan na radnu temperaturu. Da je smjesa prebogata upućuje i crni talog na svjećici, odnosno ako svjećica izgleda svijetlo i isprano smjesa je presiromašna. Kod ispravno podešenog rasplinjača svjećica je bez taloga čađe na sebi i tamno smeđe boje. Ako ni nakon preporučenog postupka podešavanja rasplinjača motor ne radi kako treba, postoji vjerojatnost da je došlo do oštećenja (otvrdnjavanja) membrana u rasplinjaču. U tom slučaju preporuka je dati pilu u servis.

Neki modeli novih motornih pila imaju potpuno elektroničko upravljanje motorom gdje se u svakom radnom stanju regulira trenutak paljenja i doziranje goriva. U tom postupku uzimaju se u obzir vanjski uvjeti poput temperature, visinskog položaja (količina kisika u zraku) i kvalitete goriva sa čime se postiže optimalan rad motora, konstantni najniži i najviši broj okretaja i vrlo dobro ponašanje pri ubrzanju. S takvim sustavima u potpunosti se otklanja ručno podešavanje rasplinjača koje je prethodno opisano. STIHL takav sustav na svojim motornim pilama naziva M-tronic, dok Husqvarna svoj sustav naziva AutoTune.

Svjećica

Na stanje i ispravan rad svjećice utječu: podešenost rasplinjača, postotak ulja u benzinu, čistoća filtera zraka i uvjeti korištenja pile. Prebogata smjesa i prevelika koncentracija ulja u benzinu utječu na stvaranje naslaga na podnožju izolatora svjećice što može biti uzrok smetnji u radu motora. U slučaju da dođe do pomanjkanja snage motora, lošeg (teškog) pokretanja ili smetnji u radu motora pri praznom hodu preporučuje se prvo provjeriti stanje svjećice. Onečišćenu svjećicu u tom slučaju treba očistiti sa žičanom četkom te provjeriti razmak između elektroda koji treba biti 0,5 mm. Da se osigura daljnji nesmetani rad potrebno je utvrditi i otkloniti uzrok(e) onečišćenja svjećice.

AV (Anti-vibracijski) sustav motorne pile

AV sustav sastoji se od amortizera koji ublažavaju prijenos vibracija koje stvara pogonski motor i rezni sustav na upravljačke ručke, odnosno ruke opretera. Što se tiče amortizera koji su kod novijih motornih pila izvedeni u obliku opruga (kod starijih modela su u obliku gumenih jastučića) takvi amortizeri mogu biti oštećeni ili puknuti i u takvim slučajevima rad s pilom nije siguran za rukovatelja te ih je potrebno odmah zamijeniti. Preporuka je da se nakon 300 sati rada s pilom zamjene svi amortizeri iz razloga što guma s vremenom zbog UV zračenja otvrdne (stari) i kao takva nije u mogućnost apsorbirati nastale vibracije koje se onda u većoj mjeri prenose na ruke radnika.

Mješavina benzina i ulja

Mješavina benzina i ulja se slaže u omjeru koji propisuje proizvođač pile ili proizvođač ulja za podmazivanje zrakom hlađenih dvotaktnih motora. INA proizvodi ulje pod trgovačkim nazivom 2-taktol i ono se mješa s benzinom u omjeru 1:25, što znači da se sa tim uljem priprema 4 %-tna mješavina benzina i ulja. STIHL proizvodi ulje koje se s benzinom miješa u omjeru 1:50, ili u koncentraciji od 2 % što znači da se jedna litra ulja miješa s 50 litara benzina. Premala koncentracija ulja u benzinu ima za posljedicu slabije podmazivanje motora pa s vremenom može doći do njegova oštećenja zbog ubrzanog trošenja, odnosno lošeg podmazivanja. Prevelika koncentracija ulja u benzinu ima za posljedicu stvaranje veće količine ispušnih plinova – čađe, najčešće plavkaste boje. Ulje ima i višu temperaturu izgaranja od benzina pa svo ulje koje u smjesi zajedno s benzinom i zrakom dospije u cilindar ne može u potpunosti izgorjeti. Zbog toga dolazi do pojave taloženja čađe u motoru koja se s vremenom, uslijed konstantnog korištenja mješavine s većom koncentracijom ulja, može odvojiti od cilindra i oštetiti motor.  Benzin koji se koristi za pogon pile je Eurosuper 95. Pri pripremanju mješavine bitno je imati na umu da se ne rade odmah velike količine jer benzin s vremenom gubi svoju oktansku vrijednost, odnosno dolazi do hlapljenja lako hlapljivih sastojaka benzina. Preporučljivo je ne slagati mješavinu koja se neće moći potrošiti unutar mjesec dana.

Vodilica lanca

Postoje dva osnovna tipa vodilica. Prvi tip je vodilica koja na svom vrhu ima zakretnu zvijezdu po kojoj se lanac prilikom rotacije vodi preko vrha vodilice. Takav tip vodilice omogućava lakši rad pile zbog smanjenog trenja prilikom klizanja lanca po vodilici. Mana takvih vodilica je što su dosta nestabilne u radu, pogotovo kada je potrebno izvršiti ubodni rez pa dolazi do pojave povratnog udara, ali su vrlo povoljne kada se koriste samo za prerezivanje. Trgovački naziv firme STIHL za vodilicu tog tipa je Rolomatic. Drugi tip vodilice koju najčešće koriste profesionalci je vodilica poznata pod trgovačkim nazivom Duromatic. Vodilica tog tipa umjesto zakretne zvijezde ima vrh ojačan sa specijalnim metalom koji je otporniji na trošenje od ostatka vodilice. Usprkos podmazivanju kod klizanja lanca po takvoj vodilici, trenje je povećano pa je i okretanje lanca nešto teže u odnosu na vodilicu za zakretnom zvijezdom. Takav tip vodilice je povoljniji za izradu ubodnog reza iz razloga što je prilikom rada s takvom vodilicom opasnost od povratnog udara smanjena. Vodilica lanca zahtjeva redovito održavanje i njeno stanje (istrošenost, oštećenja) je potrebno provjeravati svaki put prije početka rada. Bočne stranice utora vodilice moraju biti u istoj razini i ravne kako bi se spriječilo zapinjanje i iskakanje lanca. Utor vodilice mora biti čist od metalne prašine i krhotina koji mogu prouzročiti trajno oštećenje vodilice u slučaju kada je vodilica vruća pa se te krhotine metala mogu zapeći za samu vodilicu. Rupa na vodilici kroz koju prolazi ulje za podmazivanje lanca nužno je uvijek održavati čistim od prašine i drugih nečistoća. Svi ti elementi na vodilici čiste se univerzalnim alatom koji se isporučuje zajedno s pilom. ""Podmazivanje lanca je kroz rupu na vodilici koja je smještena na njenom baznom dijelu na gornjoj polovici. Pogonski članci lanca zahvaćaju ulje koje se zbog inercije prenosi površinskim kanalima na pogonskim člancima do zglobnih dijelova (zakovica) lanca te na spojne članke i na zube rezače. Prilikom vrtnje lanca po vodilici ulje se s lancem prenosi po gornjoj strani vodilice sve do njenog vrha gdje lanac naglo mijenja smjer kretanja prema natrag. Kod velike brzine lanca većina ulja se zbog centrifugalne sile prilikom promjene smjera na vrhu vodilice izbacuje s lanca i završava na tlu ne izvršavajući svoju funkciju podmazivanja lanca prilikom kretanja po donjoj strani vodilice. Kako je donja strana vodilice uvijek slabije podmazana od gornje, a i donja strana vodilice se češće koristi za prerezivanje od gornje, ta strana se više troši. Preporučljivo je okrenuti vodilicu nakon svakog potrošenog lanca tako da gornja (manje potrošena) strana bude donja strana vodilice prilikom daljnje upotrebe. Radni vijek jedne vodilice približno je jednak radnom vijeku četiriju lanaca, odnosno radnom vijeku dva lančanika. Oštećenje vodilice najčešće se uočava na rubovima po kojima klizi lanac i to ponajprije na vršnom dijelu (kod vodilica bez okretne zvijezde) i na njenoj donjoj strani. Rubove tako oštećene vodilice potrebno je poravnati s plosnatom turpijom odnosno s kutnom brusilicom vršni dio koji je napravljen od tvrđeg materijala kod Duromatic vodilice. Poravnavanje rubova vodilice ima ulogu spriječavanja oštećenja lanca te posljedično i lančanika te smanjenje vibracija. Za podmazivanje lanca nužno je koristiti ulja posebno proizvedena za tu namjenu. Takva ulja su uglavnom velikog viskoziteta s visokim stupnjem prijanjanja i niskim stupnjem odvajanja od materijala koji se podmazuje, u ovom slučaju lanca. Nije preporučljivo koristiti motorna ulja umjesto specijalnih ulja za podmazivanje lanca jer takva su ulja često manjeg viskoziteta i mogu biti abrazivna.""

Podmazivanje se vrši u intervalima i to u prosjeku 50 puta u sekundi. Svaka motorna pila sa svoje donje strane ima vijak kojim se regulira podmazivanje lanca. Lanac je ispravno podmazan kada je potrošnja jednog spremnika ulja približno jednaka potrošnji jednog spremnika goriva. To je razlog zašto se uvijek kada se nadopunjuje spremnik goriva nadopunjuje i spremnik ulja.

Lanac motorne pile

Kažu da je motorna pila dobra u onoj mjeri koliko je dobar njen lanac. Stoga je poželjno lanac redovito i pravilno održavati, u protivnom loše rezanje je samo jedna od posljedica lošeg održavanja lanca. Nepropisno održavanje lanca može oštetiti vodilicu, lančanik i dijelove motora. Kod loše održavanog lanca postoji i veća vjerojatnost od nastanka povratnog udara, dakle održavanje lanca u dobroj mjeri uštedjeti će i novac i vrijeme. Svaki lanac motorne pile sastoji se od 3 osnovna članka, a to su: zub rezač (lijevi i desni), pogonski članak i spojni članak. Ti članci su međusobno povezani zakovicama, a njihova brojnost ovisi o duljini lanca, odnosno o duljini vodilice na koju se lanac postavlja. Osnovne osobine svakog lanca su korak lanca, širina pogonskog članka (utora na vodilici) i duljina lanca. Korak lanca predstavlja udaljenost između središta bilo koje tri zakovice na lancu podijeljene s 2. Rezultat je korak lanca izražen u jedinici inch (inč, col), npr. 3/8”. Korak lanca je uglavnom utisnut na svakom reznom zubu lanca. S korakom lanca mora se poklapati i korak lančanika na kojem je isto tako utisnuta vrijednost koraka lanca. Širina pogonskih članaka lanca mora odgovarati širini utora vodilice. Širina može biti izražena u jedinici inch ili u mm. Postoje 4 različite širine pogonskih članaka lanca: 1,1 mm (0,043”), 1,3 mm (0,50”), 1,5 mm (0,58”) i 1,6 mm (0,63”). Posljednja znamenka širine pogonskih članaka u mm utisnuta je na svakom pogonskom članku lanca (npr. 6 , što znači da je širina pogonskih članaka 1,6 mm).

Duljina lanca određena je duljinom vodilice, a definirana je brojem pogonskih članaka. Svaka vodilica ima pri bazi otisnute sve podatke koji defi niraju osnovne dimenzije lanca, ali i vodilice (njenu duljina, širinu utora…) 

Čuvanje i održavanje lanca

• prilikom prerezivanja izbjegavati doticaj lanca sa tlom, kamenjem i drugim materijalima koji utječu na povećano trošenje lanca
Materijali poput pijeska, šljunka, metala oštećuju reznu površinu zuba rezača i kada zubi rezači dođu u doticaj s takvim materijalima vrlo brzo se zatupe. Zato je bitno kada se pili drvo koje leži na tlu izbjegavati doticaj lanca s tlom. U slučaju kada su nam trupci nakon izvlačenja onečišćeni tlom i kamenjem ili je drvo smrznuto, preporučuje se upotreba lanca koji ima rezne zube pojačane tvrdim metalom koji je otporniji na trošenje i oštećenja. ""
• često provjeravati napetost lanca

Napetost lanca je potrebno provjeriti prije početka rada i nakon svakog ponovnog punjenja spremnika goriva i ulja. Ispravana napetost lanca sprečava iskakanje lanca iz utora vodilice te samim time i nastanak ozljeda, sprečava pojačano trošenje vodilice lanca na njenom gornjem baznom dijelu, i donjem vršnom dijelu te smanjuje oštećivanje lanca i lančanika. Napetost lanca se podešava pomoću vijka koji se kod starijih modela motornih pila nalazi tik uz vodilicu na prednjoj strani pile, dok je kod novijih pila napinjanje lanca omogućeno pomoću vijka koji se nalazi s desne strane i između vijaka koji drže zaštitni poklopac i vodilicu s lancem. Podešava se tako da se otpuste vijci koji preko zaštitnog poklopca učvršćuju vodilicu s lancem. Okretanjem vijka za napinjanje saodvijačem u desnu stranu napinje lanac. Kod napinjanja potrebno je prednju stranu vodilice držati podignutu i tako podignutu vodilicu nakon napinjanja lanca pričvrstiti zatezanjem oba vijka s desne strane pile. Lanac na vodilici ne smije biti ovješen s njene donje strane, dok se istovremeno uz pomoć prstiju mora lagano pomicati po vodilici. Nakon što je lanac u dovoljnoj mjeri zategnut preporučuje se još dotezanje vijka za podešavanje napetosti i to nakon učvršćivanja vodilice i provjere zategnutosti lanca. Kod vodilica sa zakretnom zvijezdom na vrhu preporučuje se malo jače napinjanje lanca u odnosu na vodilice kod kojih nema zakretne zvijezde. Ispravno podešena napetost je kada lanac na sredini vodilice s gornje strane uhvatite prstima i kada ga povlačite prema gore da iz utora vodilice ne vire donji rubovi pogonskih članaka lanca (približno 5 mm) i naravno lagano pomicanje lanca po vodilici uz pomoć prstiju.
• nikad piliti sa tupim lancem jer takav lanac povećava opasnost od nastanka ozljeda rukovatelja te oštećuje vodilicu i lančanik
Kod piljenja s tupim lancem povećavaju se naprezanja na lancu pa se lanac zbog povećanog trenja više zagrijava zbog čega može doći do deformacije članaka lanca te njegovog pucanja.
• nikad ne stavljati novi lanac na istrošeni lančanik
Kada se na istrošeni lančanik stavlja novi lanac dolazi od pojačanog trošenja pogonskih članaka novoga lanca i na taj način smanjuje se radni vijek lanca, ali i vodilice.
• uvijek oštriti rezne zube pod ispravnim kutom
Dobro naoštreni rezni zubi preduvjet su sigurnog rada i optimalnog da ćemo prilikom piljenja s oštrim lancem imati veći radni učinak, manju potrošnju goriva, manje opterećenje pogonskog motora, manje trošenje i oštećivanje lanca, vodilice i lančanika, manju mogućnost nastanka povratnog udara, smanjene vibracije te manji zamor operatera. Prije samog početka oštrenja lanca je potrebno je ispravno podesiti njegovu napetost kao što je prethodno opisano. iskorištenja motorne pile, što znači da ćemo prilikom piljenja s oštrim lancem imati veći radni učinak, manju potrošnju goriva, manje opterećenje pogonskog motora, manje trošenje i oštećivanje lanca, vodilice i lančanika, manju mogućnost nastanka povratnog udara, smanjene vibracije te manji zamor operatera. Prije samog početka oštrenja lanca je potrebno je ispravno podesiti njegovu napetost kao što je prethodno opisano.

Prilikom oštrenja lanca potrebno je prvo odabrati odgovarajuću turpiju za oštrenje. Uvijek se odabire turpija prema dimenzijama lanca kojeg je potrebno naoštriti, odnosno prema njegovom koraku, npr. 3/8“. Isto kao i na lancu ta oznaka je otisnuta i na baznom dijelu turpije. Turpija je okruglog poprečnog presjeka i po svojoj površini spiralno je nazubljena. Turpija se uvijek kod oštrenja lanca koristi tako da se ju se gura od sebe prema vrhu vodilice pod određenim kutom. Prilikom oštrenja treba se pridržavati ispravnih kuteva oštrenja koje propisuje proizvođač lanca. To znači da prilikom oštrenja turpija s vodilicom mora zatvarati kut od 90° kada se gleda s vrha vodilice, odnosno pogledom odozgo mora zatvarati kut koji je naznačen na ambalaži lanca. Najčešće taj kut je 30° ili 35° u odnosu na poprečni smjer kretanja lanca. Vrlo korisno je imati šablonu za oštrenje lanca na koju se pričvrsti turpija i na kojoj su s linijama već označeni najčešći kutevi oštrenja. Isto tako pri kraju svakog zuba rezača na njegovoj gornjoj strani se nalazi otisnuta linija koja predstavlja ispravan kut oštrenja zuba. 

Prilikom oštrenja lanca turpija se gura od sebe i to laganim pokretima pridržavajući se propisanih kuteva oštrenja. Treba imati na umu da ako jedan zub oštrimo odjednom s tri poteza turpije da onda svaki zub treba oštriti isto toliko puta jednakim intenzitetom. Duljina svakog zuba mora biti jednaka jer će u protivnom prerezivanje biti nepravilno, odnosno dolazit će do pojave „podrezivanja“ (piljenja u jednu stranu). Oštrenje se preporučuje obaviti nakon svakog ponovnog punjenja spremnika s gorivom i uljem ili po potrebi i češće ukoliko dođe do zatupljenja, ili uzeti rezervni nabrušeni lanac.
• kontrolirati visinu zuba rezača""
Nakon svakih 3-4 brušenja s plosnatom turpijom potrebno je poravnati graničnik koji se nalazi neposredno ispred svakog zuba rezača. To je zub koji određuje dubinu reza zuba rezača. Ako samo oštrimo zub rezač, njegova visina se smanjuje i nakon više oštrenja visina zuba rezača dostigne visinu graničnika i u tom slučaju lanac pile nema ispravnu dubinu reza odnosno ne radi piljevinu kao kad je novi ili kad je pravilno naoštren, već vrlo sitnu piljevinu koja po veličini graniči s prašinom. U tom slučaju je i učinkovitost prerezivanja smanjena. Ispravnu visinu graničnog zuba najlakše je održavati pomoću šablone preko koje se brusi graničnik ili ako nemamo šablonu turpijom po vrhu laganim intenzitetom 2-4 puta. Preporučena razlika u visini između graničnog zuba i vrha zuba rezača je 0,65 mm. Oštrenje lanca je najjednostavnije obaviti u radionici kada je vodilica pile učvršćena u škripac. Ukoliko se brušenje obavlja u šumi postoje modeli škripaca koji
se nabiju u panj i služe isključivo za učvršćenje vodilice prilikom oštrenja lanca. Ukoliko nakon ručnog oštrenja lanac ne reže ispravno ili je oštećenje zuba lanca preveliko da bi se moglo ispraviti ručnim oštrenjem s turpijom, najbolje ga je odnijeti u radionu na strojno oštrenje pri čemu će se uz oštrenje zubi poravnati i na istu duljinu što je vrlo važno u smislu ublažavanja vibracija prilikom piljenja i ostvarivanja pravilnog reza bez podrezivanja.
• povremeno pregledati cijeli lanac zbog eventualnih mehaničkih oštećenja i vidljivog trošenja
• provjeravati dubinu utora za lanac na vodilici, bočnih stranica utora vodilice od trošenja i povremeno očistiti utor vodilice od ulja i prašine
• uvijek koristiti zaštitne rukavice prilikom održavanja lanca zbog opasnosti od posjekotina
• kada je motorna pila izvan upotrebe koristiti plastičnu zaštitu vodilice i lanca
• biti siguran da je lanac uvijek propisno podmazan što se može provjeriti prilikom vrtnje lanca većom brzinom iznad svjetlije podloge na kojoj se vidi izbacivanje ulja. Propisno podmazan lanac izbacuje ulje preko vrha vodilice. Na kraju radnoga dana pilu je potrebno očistiti od prašine i nečistoća koje su se nakupile na njoj, posebno oko lančanika s unutrašnje strane zaštinog poklopca te po potrebi na rešetkastom dijelu ventilatora. Nakon rada s pilom pri velikom opterećenju, prije gašenja motora potrebno je ostaviti ju barem minutu da radi u praznom hodu kako bi se motor ohladio na prihvatljivu temperaturu. Isto tako kada je motor hladan ne smije se odmah dovoditi do punog opterećenja. Na taj se način čuva motor i produžuje se njegov radni vijek.

 

Husqvarnin savjetnik pogledajte OVDJE

 

Prethodni članakČokoladna torta s kestenom
Sljedeći članakMedovik torta
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.