Krajem prosinca prošle godine objavljen je 13. po redu natječaj za provedbu podmjere 5.2.1. – Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima koji je otvoren od 28.siječnja i traje do 28. ožujka 2022.

Potpora se dodijeljuje za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora. Također i kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za provedbu tipa operacije 5.2.1. iznosi 100 milijuna kuna. S time da intenzitet javne potpore iznosi do 100 % gdje Europska unija sudjeluje sa 85 %. Republika Hrvatska sudjeluje s 15 % ukupno navedenog iznosa. Visina potpore  iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta za ovu mjeru.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivima se smatraju samo oni troškovi koji su nastali nakon 22.03.2020. g. za projekte u svim jedinicama lokalne samouprave u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa u Zagrebu te od 28.12.2020. godine u svim jedinicama lokalne samouprave u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa na području Sisačko-moslavačke županije, osim općih troškova koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. g.

Trošak kupnje zemljišta je prihvatljiv isključivo ako je nastao nakon prirodne nepogode. I to u slučaju ako korisnik nema u vlasništvu poljoprivredno zemljište na kojem je moguća obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala na području jedinice regionalne samouprave na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda.

Nadalje, prihvatljive troškove dijelimo na: prihvatljive opće troškove i prihvatljive materijalne troškove. Stoga su prihvatljivi opći troškovi:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Naime, opći troškovi suprihvatljivi samo do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

– troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova); ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

– troškovi studije izvedivosti prihvatljivi u iznosu do 1 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova);ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije (uključujući trošak izrade projekta uklanjanja građevine; projekta za uklanjanja zgrade i/ili elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije; izvedbenog projekta i/ili projekta izvanrednog održavanja), geodetskih podloga; troškovi elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u prethodnim stavkama i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta

b) građenje/rekonstrukcija/izvanredno održavanje opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju

c) nabava novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju

d) nabava domaćih životinja

e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja

f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti

g) kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i analiza tla

Zahtjev za dodjelu potpore

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Kako bi podnio navedeni zahtjev dužan je biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Naime, korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za navedeni Natječaj.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Nju je korisnik dužan ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

Iako je od zagrebačkog potresa prošlo skoro dvije godine, a od potresa na Banovini više od godinu dana, obnova ide presporo. Stoga je poželjno da se barem kroz Program ruralnog razvoja osiguraju što prije sredstva za sanaciju šteta. Iako, izgledno je da će se posljedice potresa otklanjati dugi niz godina.

Prethodni članakNove mjere za sprječavanje šteta od divljači na usjevima
Sljedeći članakEuropska Amazona kao primjer očuvanja vlažnih staništa
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.