U tijeku je 5. javni natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Natječaj je otvoren 25. srpnja do zaključno 31. prosinca 2022. godine.

Na početku donosimo pregled i statističke podatke o broju podnesenih zahtjeva. Zatim o broju odobrenih zahtjeva, te broju odobrenih zahtjeva po vrsti klijenta kako slijedi za prethodna 4. javna natječaja ove podmjere od 2016.-2022.g.:

Broj podnesenih zahtjeva po kalendarskim godinama
GodinaBroj zahtjevaTraženi iznos potpore
20161.07418.564.095,10
20171.55618.202.282,72
20189.686119.142.941,22
20199.370119.399.102,81
20209.405148.413.831,24
202110.310205.879.188,22
202236350.244,90
Ukupno41.437629.951.686,21
  Broj odobrenih zahtjeva po kalendarskim godinama
GodinaBroj zahtjevaOdobreni iznos potpore
20172.05127.927.562,36
20184.72159.617.497,07
20199.913120.350.337,61
20209.457144.601.157,00
20219.458167.531.713,09
20225.157100.473.347,37
Ukupno40.757620.501.614,50
Broj odobrenih zahtjeva po tipu klijenta
Tip klijentaBroj zahtjevaOdobreni iznos potpore
Obrt3.23967.700.029,18
Osobe34.730278.583.073,51
Pravni i poslovni subjekti2.788274.218.511,81
Ukupno40.757620.501.614,50
Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha i cilj natječaja

Svrha navedenog natječaja obuhvaća dodjelu potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja radi osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Cilj navedene poticajne mjere je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje. Sve kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. One odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta. S time da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore. NAPOMENA: proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

Korisnikov zahtjev bit će odbijen i korisnik će bit isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele sredstava u kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini u slučaju da se, u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu pa do isteka pet godina od konačne isplate potpore, utvrdi:

a) dostavljanje lažnih podataka pri dostavi zahtjeva za isplatu potpore i dokumentacije

b) umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

c) sumnja na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za navedenu podmjeru iznosi 200.000.000,00 HRK. I to na način da će se dodijeliti 150.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju, a 50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju. Također i 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju.

U slučaju da korisnik podnese zahtjev za isplatu potpore koji sadrži police osiguranja koje pokrivaju štete i na stočarskoj proizvodnji i na biljnoj proizvodnji. Prvo će se utvrditi iznos prihvatljive potpore temeljem polica osiguranja za biljnu proizvodnju (do maksimalno 75.000 EUR). Tek onda će se utvrđivati iznos prihvatljive potpore temeljem polica osiguranja za stočarsku proizvodnju; do najviše 40.000 EUR pod uvjetom da zajedno s prihvatljivim iznosom potpore za police koje pokrivaju štete na biljnoj proizvodnji ne prelaze 75.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi do 70 % prihvatljive premije osiguranja. Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja. Zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja. Broj zahtjeva za potporu odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

U slučaju da korisnik podnese zahtjeve za isplatu koji sadrže police i za biljnu i za stočarsku proizvodnju, ukupan iznos potpore po korisniku u sklopu ovog natječaja ne može biti veći od 75.000 EUR. Pri tome potpora po zahtjevima koji sadrže police osiguranja stočarske proizvodnje ne mogu biti veći od 40.000 EUR.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za isplatu potpore putem AGRONET-a. S time da se potpora korisniku isplaćuje na temelju Zahtjeva za isplatu potpore koja se podnosi u Agenciji za plaćanja.

Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja

Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

a) je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja;

b) se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)). Na njemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture. On je naveden u Prilogu 3 ovoga Natječaja;

c) je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav);

d) je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu (skraćeno: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede;

e) pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to zbog:

• nepovoljnih klimatskih prilika

• bolesti životinja

• zaraze organizmima štetnim za bilje

• okolišnih incidenata i/ili

• poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije

f) gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika;

g) pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje;

h) je korisnik platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore;

i) cijena police koja je predmetom prijave na ovaj Natječaj (ali i cijena vezane police koja se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju koja pokriva štete do 20% poljoprivrednog potencijala ili proizvodnje, ako takva postoji) mora biti postavljena u skladu s pravilima struke u poslovima osiguranja kako je uređeno Zakonom o osiguranju i pravilima aktuarske struke.

Vrijednost poljoprivredne proizvodnje

Prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

Ako korisnik ne može dokazati prosječnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje, ista se može utvrditi prema važećim vrijednostima prosječne proizvodnje. One se koriste u verifikaciji šteta prema propisima kojima se uređuje područje procjene šteta od prirodnih nepogoda ili vrijednostima navedenim u drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi.

Stjecanje prava na osigurninu

Osigurninu po polici osiguranja moguće je ostvariti ako je nadležno tijelo proglasilo:

  • nepovoljnu klimatsku priliku;
  • izbijanje bolesti životinja;
  • okolišni incident;
  • izdalo naredbu o postupanju u slučaju zaraze organizmima štetnim za bilje.

Nadležna tijela su:

a) za nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s prirodnom nepogodom; župan i/ili Vlada Republike Hrvatske prema propisima kojima se uređuje područje zaštite od prirodnih nepogoda

b) za bolesti životinja; Ministarstvo poljoprivrede

c) za postupanje u slučaju zaraze organizmima štetnim za bilje; Ministarstvo poljoprivrede

d) za okolišne incidente; Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

U slučaju da nadležno tijelo ne proglasi prirodnu nepogodu, društvo za osiguranje prije isplate osigurnine mora zatražiti potvrdu Državnog hidrometeorološkog zavoda o evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na pogođenom području.

Prethodni članakAntioksidacijska svojstva vina
Sljedeći članak133 milijuna kuna za navodnjavanje, infrastrukturu i stočarsku proizvodnju
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.