Ministarstvo poljoprivrede u studenom je provelo javno (e)savjetovanje u svezi Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta za sektor voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026. godine. Vlada Republike Hrvatske svojom Odlukom donosi navedeni Operativni program koji ima uporište u Nacionalnom planu. Isti je donesen na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Nacionalni plan i Operativni program provode se u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2021/241. Osim toga i u skladu s nacionalnim pravilima utvrđenima u Odluci Vlade Republike Hrvatske o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. („Narodne novine“ broj 78/2021).

Cilj operativnog programa za razdoblje od 2021. do 2026. godine

Cilj Operativnog programa je definirati okvire financiranja i intenzitet potpore, prihvatljive projekte, prihvatljive korisnike, prihvatljive troškove te provedbu za:

1. Ulaganje: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

2. Ulaganje: C1.5. R1-I2 – Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom

Navedeni Operativni program će se provoditi u razdoblju 2021 – 2026. godine. Mjere započete od 1. veljače 2020. su prihvatljive ako su u skladu:

– sa zahtjevima i pravilima vezanim uz sustav državnih potpora u Europskoj uniji,

-zahtjevima iz Uredbe (EU) 2021/241 predmetnom Operativnom programu.

Sredstva za provedbu Operativnog programa planirana su u Prijedlogu plana Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu. Također i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Na temelju prijedloga i pozitivne ocjene Europske komisije donesena je Provedbena Odluka Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Republike Hrvatske kako bi u sklopu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Komponente 1. Gospodarstvo, Podkomponente C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, bila uspostavljena Reformska mjera C1.5. R1 – Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća.

Cilj je navedene reformske mjere organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača radi poticanja udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja. Ista je usmjerena na poboljšanje položaja poljoprivrednika u sektoru voća i povrća, te treba doprinijeti razvoju proizvoda s većom dodanom vrijednošću.

Ujedno napominjemo, da je za provođenje reforme predviđena bespovratna potpora u vrijednosti 616 milijuna kuna.

 class=
Cilj Operativnog programa je potaknuti udruživanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača kroz organizacije proizvođača

Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Cilj je navedenog ulaganja Reformske mjere C1.5. R1-I1 poboljšati konkurentnost sektora izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće, s dovršetkom do 30. lipnja 2026. godine,

Logističko-distributivni centar (LDC) imat će kapacitet od minimalno 3 000 tona skladišnog prostora (dugotrajno i/ili kratkotrajno čuvanje voća i povrća i/ili običnog prijamnog skladišta) i tome prilagođenog doradbeno- logističkog prostora (pranje, čišćenje, sortiranje, pakiranje; uključivo i etiketiranje, unutarnja mreža prometnica) do maksimalno 12 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora.

Financiranje navedene podmjere provodi se ukupnim raspoloživim financijskim sredstvima u iznosu od 732.000.000,00 kuna. Od toga bespovratnim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije u iznosu od 610.000.000,00 kuna i doprinosom sufinanciranja od strane korisnika projekta u iznosu od 122.000.000,00 kuna.

Potpora za provedbu predmetnog ulaganja dodjeljuje se jedinici/ama regionalne samouprave kao korisniku u sklopu projekta izgradnje i opremanja LDC-a. Najviši mogući iznos potpore za pojedini odobreni projekt iznosi 10.000.000,00 EUR. Pri tome ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR.

Stoga će se, prihvatljivim prijaviteljem na Javnom natječaju smatrati trgovačko društvo osnovano od strane jedinca/e područne/ih (regionalne/ih) samouprave/a u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Projekt korisnika kojem se dodjeljuje navedena potpora treba ispunjavati sljedeće uvjete:

1. na lokalnoj razini doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze;

2. da je izgrađena infrastruktura dostupna zainteresiranim korisnicima na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi.

3. da su koncesije ili druga odobrenja trećim osobama za vođenje infrastrukture dodjeljuju se na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi uzimajući u obzir važeće propise o nabavi.

4. prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u novu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

5. iznos potpore ne premašuje razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja.

6. namjenska infrastruktura se ne izuzima.

Nadalje, u okviru navedene podmjere prihvatljiv može biti  projekt:

– kojem je investicijskom studijom dokazana  opravdanost izgradnje i održivost projekta,

– kojim je predviđena izgradnja i opremanje LDC-a u skladu s tehnološkom uvjetima utvrđenim Nacionalnim programom, ovim Operativnim programom i Javnim natječajem,

– koji u skladu s vrstom i količinama proizvoda koje će ulaziti u pogon LDC-a

– koji daje dodatni doprinos ublažavanju klimatskih promjena na način da izgrađeni i opremljeni LDC koristi obnovljive izvore energije iz fotonaposke elektrane te je time samodostatan u energetskim potrebama od minimalno 58 %,

– koji ispunjava kriterije „ne nanosi bitnu štetu”, odnosno „ do not significant harm“,

– za buduće poslovanje i upravljanje LDC-om osiguran je sustav digitalizacije poslovanja (hardver i softver).

 class=
Izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće, poboljšat će se konkurentnost sektora

Nadležno tijelo zaduženo za upravljanje, provedbu i praćenje provedbe navedene Podmjere  je Ministarstvo poljoprivrede koje će s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopiti sporazum kojim će definirati zadaće i poslove Agencije vezano za provedbu Podmjere Ulaganje: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje LDC-a.

Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom

Cilj je ulaganja Reformske mjere C1.5. R1-I2, koje treba biti dovršeno do 30. lipnja 2026. godine, poboljšati upravljanje i financijsku održivost proizvođačkih organizacija. isto tako proizvođačima omogućiti preuzimanje važnije uloge u upravljačko-vlasničkoj strukturi logističko-distributivnih centara.

 class=

Ulaganje uključuje obrazovanje i osposobljavanje proizvođačkih organizacija u području upravljanja i financija. Zatim sustav označivanja voća i povrća radi povećanja prepoznatljivosti lokalnih i regionalnih proizvođača i poboljšanja osiguranja kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Financiranje navedene podmjere provodi se sa ukupnim raspoloživim financijskim sredstvima u iznosu 6.000.000,00 kuna bespovratnim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije. Njima se financira edukacija proizvođačkih organizacija u području upravljanja i financija kao i uspostava sustava označavanja voća i povrća i stvaranje prepoznatljive oznake za odobrene projekte iz Podmjere Ulaganja: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje LDC-a.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ove Podmjere su:

  • izrada programa edukacije proizvođačkih organizacija u području upravljanja i financija
  • provedba programa edukacije proizvođačkih organizacija (seminari, radionice, obuka na radnom mjestu)
  • izrada tehničke specifikacije za označavanje proizvoda iz odabranih projekata izgradnje i opremanja logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Prihvatljivi korisnici u okviru Podmjere– Edukacija i označavanje su proizvođačke organizacije kojim je odobren projekt u sklopu Podmjere Ulaganja: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje LDC-a.

Nadležno tijelo zaduženo za upravljanje, provedbu i praćenje provedbe navedene Podmjere -Ulaganja: C1.5. R1-I2 – Edukacija i označavanje je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

 class=

Stoga će se u sklopu provedbe Podmjere Ulaganja C1.5. R1-I2 – Edukacija i označavanje provesti aktivnost edukacije i potpore proizvođačkim organizacijama i aktivnost uspostave sustava označavanja.

Prethodni članakSolarna energija i dizalice topline na poljoprivrednom gospodarstvu
Sljedeći članakOdržani drugi hrvatski dani biodinamičke poljoprivrede!
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.