E-poljoprivredna iskaznica je novi dokument koji će od 2020. dobiti svi poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te će predstavljati službeni dokument hrvatskih poljoprivrednika. Izgledati će poput nove osobne iskaznice, s tim da će imati i mogućnost elektroničkog odnosno digitalnog potpisa. U praksi će to značiti da poljoprivrednici više neće morati dokumente slati poštom ili odlaziti u urede Agencije (APPRRR) radi poticaja. E-poljoprivredna iskaznica zamijenit će postojeće tri iskaznice; zelenu poljoprivrednu iskaznicu, iskaznicu za plavi dizel i iskaznicu za pesticide.

Prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, izrada iskaznice neće se naplatiti poljoprivrednicima, a ministarstvo će tako imati i bolju kontrolu. Uvođenje iskaznice je samo dio cjelokupnog i opsežnog projekta uspostave jedinstvenog upravljačko-informacijskog sustava. Proces gradnje sustava provodit će se u fazama, a prva faza, koja će se realizirati tijekom 2020., obuhvaća razvoj rješenja za potpuno elektroničko podnošenje zahtjeva za potporu, uspostavu funkcionalnosti elektroničkog potpisivanja te sustav za korištenje plavog dizela i evidenciju uporabe pesticida. 

 Upisnik poljoprivrednika

Poljoprivredna iskaznica dobiva se nakon upisa u Upisnik poljoprivrednika, stoga donosimo prikaz Pravilnika o upisniku poljoprivrednika koji je objavljen u Narodnim novinama broj  62/19 i koji je u primjeni od 1. srpnja 2019. godine. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o upisniku poljoprivrednika na temelju članka 118. stavka 10., članka 119. stavka 3. i članka 120. stavka 18. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj: 118/18). Pravilnikom se propisuje način vođenja Upisnika poljoprivrednika, vrste podataka, provjere, način objedinjavanja i dijeljenja podataka iz drugih baza s Upisnikom, način i uvjeti prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, način i rokovi izvještavanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu te izgled, sadržaj i postupak izdavanja poljoprivredne iskaznice.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obvezna je voditi Upisnik poljoprivrednika koji sadrži podatke o:

– poljoprivredniku (ime i prezime, naziv, organizacijski oblik/pravni status)

– nositelju/odgovornoj osobi poljoprivrednika

– matičnom identifikacijskom broju poljoprivrednika (MIBPG)

– osobnom identifikacijskom broju (OIB) nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika

– prebivalištu ili sjedištu poljoprivrednika

– kontaktima (fiksni i mobilni telefon i e-mail adresa)

– žiro računu poljoprivrednika

– gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta

– posjedu poljoprivrednog zemljišta

– domaćim životinjama

– poljoprivrednoj mehanizaciji.

Međutim, ako fizička osoba poljoprivrednik ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske konfederacije, a ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske, prilikom upisa u Upisnik, osim navedenih podataka, poljoprivrednik upisuje i svoju adresu boravišta u Republici Hrvatskoj.

Provedba upisa, brisanja i upisa promjena u Upisnik poljoprivrednika predstavlja upravni postupak, osim u dijelu upisa/promjena koje se odnose na kontakte, žiro račun, gospodarske objekte, posjed poljoprivrednog zemljišta, domaće životinje i poljoprivrednu mehanizaciju, time da se obrazac navedenog zahtjeva nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, te je njegov sastavni dio.

Nastavno na navedeno, poljoprivrednik se upisuje u Upisnik u podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  kojoj pripada prema prebivalištu nositelja/odgovorne osobe za fizičke osobe, odnosno prema sjedištu za pravne osobe, i to putem AGRONET sustava elektroničkim putem. Iznimno od navedenog, fizičke osobe se upisuju u podružnici Agencije za plaćanja kojoj pripadaju prema mjestu boravišta nositelja/odgovorne osobe.

Stoga se poljoprivredniku po završetku postupka upisa u Upisnik izdaje poljoprivredna iskaznica, uz napomenu da na temelju podnesenog zahtjeva za upis, Agencija za plaćanja donosi rješenje kojim se poljoprivredniku dodjeljuje matični identifikacijski broj poljoprivrednika. Naime, datum upisa, promjene ili ispisa u Upisniku je datum donošenja rješenja o upisu, promjenama ili ispisu uz iznimku u slučaju donošenja rješenja o ispisu na temelju zahtjeva poljoprivrednika gdje se datum ispisa iz Upisnika smatra datum podnošenja zahtjeva.

Također napominjemo da Agencija za plaćanja obavlja neposrednu administrativnu kontrolu zahtjeva za upis i priloženih dokaza, odnosno obavlja kontrolu unesenih podataka o poljoprivredniku, time da sve zaprimljene zahtjeve za upis ili zahtjeve za prijavu promjena s priloženim dokazima čuva trajno.

Rokovi promjene podataka u Upisniku poljoprivrednika

Poljoprivrednik prijavljuje promjene podataka sadržanih u rješenju u roku od 15 dana od nastanka promjene podnošenjem zahtjeva za prijavu promjena podataka s propisanim dokazima Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, te po izvršnosti istog upisuje promjenu u Upisnik. Ujedno napominjemo da poljoprivrednik prijavljuje promjene ostalih podataka putem AGRONET sustava u roku od 15 dana od nastanka promjene, te prilaže dokaz o nastaloj promjeni.

Poljoprivrednik kod upisa ili kod prijave promjena dužan je priložiti dokaze o vlastitim ili unajmljenim poljoprivrednim i proizvodnim resursima u: a) vlasništvu ili posjedu zemljišta, b) posjedovanju domaćih životinja, ako taj podatak nije predmet dnevne razmjene Agencije za plaćanja s nadležnim tijelom/institucijom za vođenje registra domaćih životinja, c) posjedovanju gospodarskih objekata u sjedištu i izvan sjedišta poljoprivrednika i d) o poljoprivrednoj mehanizaciji i to prema popisu poljoprivredne mehanizacije. Međutim, ako nije moguće pružiti navedene podatke, poljoprivrednik uz zahtjev prilaže Izjavu o posjedovanju tih poljoprivrednih resursa.

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) je fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom, odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i ekonomska veličina gospodarstva je manja ili jednaka od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3.000 eura.

Stoga, vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču mogu prodavati nositelj samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva i članovi kućanstva.

Nastavno na navedeno, nositelj SOPG-a popunjava evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, time da je podatak o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda predstavlja podatak o svim prodajama vlastitih poljoprivrednih proizvoda u prethodnoj godini koje je nositelj SOPG-a dužan voditi za svaki dan tijekom kojeg je imao prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u pisanom ili elektroničkom obliku u skladu s propisom koji uređuje područje trgovine.

Poljoprivredna iskaznica

Poljoprivredna iskaznica je službeni obrazac koji Ministarstvo poljoprivrede izdaje nositeljima i odgovornim osobama poljoprivrednika i drugim fizičkim osobama koje je ovlaštena osoba poljoprivrednika ovlastila za obavljanje pojedinih poslova vezanih uz ostvarivanje prava i obveza poljoprivrednika.

e-poljoprivredna iskaznica

Iskaznica je plastična kartica na kojoj su otisnuti sljedeći podaci:

– izdavatelj Iskaznice

– ime imatelja Iskaznice

– prezime imatelja Iskaznice

– OIB imatelja Iskaznice

– MIBPG

– broj Iskaznice,

– datum izdavanja

– datum isteka valjanosti i

– QR kod

Zahtjev za izdavanje iskaznice nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednika podnosi osobno u podružnici Agencije za plaćanja ili elektroničkim putem, time da se ista izdaje u inicijalnom odnosno redovnom postupku u roku od 14 dana, ubrzanom postupku u roku od 7 dana te u žurnom postupku u roku od 48 sati od podnošenja zahtjeva za izdavanje iskaznice. Iskaznica se upotrebljava prilikom ostvarivanja prava i obveza u području poljoprivrede kao sredstvo identifikacije uz fizičku prisutnost osobe i na daljinu kod korištenja elektroničkih usluga.

Fizička osoba poljoprivrednik, koja je kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike koji je važio prije stupanja na snagu Zakona te propisom donesenim na temelju njega, zadržava svoj dosadašnji status i prava obavljanja djelatnosti poljoprivrede u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom, odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju, a u obavljanju djelatnosti mogu mu pomagati članovi njegova obiteljskog kućanstva.

Prethodni članakTvrtka Dalmacijavino vraća se na tržište u velikom stilu
Sljedeći članakZa kupnju steonih junica rapodijeljeno je 20 milijuna kuna
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.