Često se spominje kako se domaći potrošači sve teže snalaze u prepoznavanju raznih oznaka i certifikata na poljoprivrednim proizvodima. „Izvorno hrvatsko“ i Hrvatska kvaliteta“, „Hrvatski otočni proizvod“, „Lika quality“, „Mlijeko hrvatskih farmi“, „Med iz Lijepe Naše“, „Hrvatska junetina“... niz se nastavlja. Kako bi se postigla veća prepoznatljivost i promidžba poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda putem jedinstvene prepoznatljive oznake, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« koji je objavljen u Narodnim novinama broj 18/2020., te se primjenjuje počevši od 27. veljače 2020. godine.

I. Uvod

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je temeljem odredbe članka 97. stavaka 4. i 5., članka 98. stavka 11. i članka 99. stavka 10. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), donijelo Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«, kojim se propisuje: a) sadržaj Zahtjeva za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta«, b) sadržaj Specifikacije proizvoda, c) postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom, d) sadržaj Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, e) sadržaj zahtjeva za proširenje ovlaštenja kontrolnih tijela i obveze ovlaštenih kontrolnih tijela, f) izgled i način korištenja znaka Dokazana kvaliteta i g) vođenje evidencije korisnika oznake »Dokazana kvaliteta«.

II. Postupak obavješćivanja

Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« donesen je uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241/1, 17. 9. 2015.).

III. Osnovni pojmovi

Sukladno odredbama ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je dobrovoljni sustav uspostavljen radi postizanja bolje prepoznatljivosti i promidžbe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji imaju posebne karakteristike te u svrhu zaštite proizvođača od nepoštenih praksi, a kojeg uspostavlja i provodi ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

b) znak Dokazana kvaliteta je grafička oznaka namijenjena označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz nacionalnog sustava kvalitete proizvedenih sukladno Specifikacijama proizvoda za koje je priznata oznaka »Dokazana kvaliteta« i za koje proizvođač ima važeću Potvrdu o sukladnosti

c) Specifikacija predstavlja dokument koji definira posebne karakteristike poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda i sastavni je dio Zahtjeva za priznavanje oznake iz nacionalnog sustava kvalitete

d) posebna karakteristika u vezi s proizvodom podrazumijeva karakteristike kako je definirano u članku 97. st. 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18),

e) skupina znači svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, koje predstavlja većinu registriranih proizvođača i/ili prerađivača proizvoda za koji se podnosi zahtjev za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« ili pravna osoba kojoj su temeljem zakonskih odredbi prenesene ovlasti za zastupanje registriranih proizvođača i/ili prerađivača proizvoda za koji se podnosi zahtjev za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« i

g) glavni sastojak je sastojak koji čini više od 50% poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda, ključan je za njegovu proizvodnju te mu daje posebne karakteristike.

IV. Postupak priznavanja oznake »Dokazana kvaliteta«

»Dokazana kvaliteta« predstavlja nacionalni sustav kvalitete namijenjen označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s posebnim karakteristikama u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, prerade maslina, proizvodnje brašna, proizvodnje šećera te u sektoru ribarstva i akvakulture.

 class=
 class=

V. Podnositelj zahtjeva za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta«

Podnositelj Zahtjeva za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« za određeni proizvod može biti proizvođač ili skupina proizvođača koja predstavlja proizvođače i prerađivače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, time da to može biti i pravna osoba kojoj su posebnim zakonom dane ovlasti za zastupanje interesa većine proizvođača.

Međutim, kada podnositelj zahtjeva nije skupina proizvođača već pojedinac, mora dokazati da je jedini proizvođač toga proizvoda te biti upisan u odgovarajuće upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom ili druge odgovarajuće upisnike koje vode nadležna tijela.

VI. Zahtjev za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta«

Zahtjev za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta« podnosi se Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske na obrascu iz Priloga III. Pravilnika, time da se uz njega dostavlja i slijedeća dokumentacija: a) Izjava podnositelja zahtjeva kojom izjavljuje da predstavlja većinu proizvođača i/ili većinu prerađivača u odgovarajućem sektoru ili Izjava podnositelja zahtjeva kojom izjavljuje da je jedini proizvođač tog proizvoda, b) Specifikacija i c) Punomoć ovjerena od javnog bilježnika i to samo ako proizvođača ili skupinu proizvođača zastupa ovjereni zastupnik ili opunomoćenik.

Obrazac Zahtjeva, Izjava podnositelja zahtjeva i Punomoć dostavlja se u tiskanom obliku uz priloženu upravnu pristojbu, dok se Specifikacija dostavlja u elektroničkom obliku.

VII. Specifikacija proizvoda

Što se tiče specifikacije proizvoda ona mora sadržavati: a) sektor i vrstu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se traži priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta«, b) opis postupaka proizvodnje, c) posebne karakteristike proizvoda temeljene na objektivnim, mjerljivim i drugim kriterijima koji obuhvaćaju:

sastav proizvoda, način proizvodnje glavnog sastojka, kvalitetu glavnog sastojka, dobrobit životinja,  hranidbu životinja, duljinu prijevoza, brzinu prerade glavnog sastojka, tretiranje pri skladištenju i transportu, podrijetlo glavnog sastojka i zaštitu okoliša.

d) opis sustava sljedivosti kroz cijeli postupak proizvodnje i/ili prerade proizvoda.

Nadalje, posebne karakteristike moraju jamčiti specifična svojstva proizvoda ili specifične metode poljoprivredne djelatnosti ili proizvodnje ili kvalitetu završnog proizvoda koja značajno premašuje komercijalne standarde za robu uz javno zdravlje, zdravlje životinja ili zaštitu okoliša, te moraju biti temeljene na minimalno tri kriterija (točka c.), a  koji moraju biti zadovoljeni u proizvodnji ili preradi proizvoda.

Međutim, što se tiče postupka izmjene priznate oznake »Dokazana kvaliteta« on se provodi  podnošenjem zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske

Što kažu potrošači ?

Prema istraživanju o oznakama hrane koje je provedeno kod potrošača u EU, ispitanici su naveli da je najveća prednost Zajedničke poljoprivredne politike što osigurava građanima sigurnu i kvalitetnu hranu. Dobiveni su i sljedeći podaci:

  • znanje potrošača o pravilima označavanja je nedovoljno
  • skoro 60% ispitanih potrošača vjeruje informacijama o sustavu kvalitete na deklaraciji
  • 70% ispitanih potrošača vjeruje certificiranim sustavima, a samo 30% vjeruje samodeklariranim sustavima
  • potrošačima su najpoznatije oznake ekološke poljoprivrede
  • potrošačima je poznato svega 25% od svih oznaka u njihovim zemljama
  • žene su voljnije platiti višu cijenu za proizvode s oznakom
  • potrošači na jugu Europe, u Mediteranskim zemljama spremniji su platiti višu cijenu za proizvode više kvalitete
 class=
Na deklaracijama i etiketama proizvoda sve je više nejasnih, sitnih i teško čitljivih informacija ili simbola i oznaka neprepoznatljivih potrošačima

VIII. Potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa specifikacijom

Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom provodi ovlašteno kontrolno tijelo, time da svaki proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda koji želi koristiti oznaku »Dokazana kvaliteta« mora odabrati ovlašteno kontrolno tijelo, te pokrenuti postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom.

IX. Poništavanje (suženje i povlačenje) Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom

U slučaju kada se tijekom službenih kontrola utvrdi kod gotovog proizvoda odstupanje od zahtjeva iz Specifikacije, Plana kontrole ili sadržaja izdane Potvrde o sukladnosti, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola dužna je o tome obavijestiti ovlašteno kontrolno tijelo koje je dužno razmotriti utvrđena odstupanja i pokrenuti postupak suženja u dijelu koji se odnosi na seriju proizvoda kojoj pripada proizvod kod kojeg je utvrđeno odstupanje ili povlačenje u cijelosti Potvrde o sukladnosti.

X. Obveze ovlaštenih kontrolnih tijela

Sukladno ovom Pravilniku ovlaštena kontrolna tijela dužna su:

1)voditi popis korisnika znaka i svih subjekata koji sudjeluju u lancu proizvodnje proizvoda i podatke o količinama proizvoda koji su sukladni sa Specifikacijom

2) voditi evidenciju o izdanim i poništenim Potvrdama o sukladnosti

3) dostavljati polugodišnja izvješća o provedenim kontrolama Ministarstvu poljoprivrede

4) surađivati s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske.

Nadalje, odabrano ovlašteno kontrolno tijelo obavještava Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske o korisnicima znaka Dokazana kvaliteta (proizvođačima i skupinama proizvođača) kojima je izdana Potvrda o sukladnosti ili kojima je Potvrda o sukladnosti oduzeta, time da Ministarstvo vodi evidenciju korisnika oznake »Dokazana kvaliteta« u elektronskom obliku i objavljuje ju na svojim mrežnim stranicama.

XI. Uvjeti korištenja znaka »Dokazana kvaliteta«

Znakom Dokazana kvaliteta s naznakom države mogu se označiti samo poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti i kod kojih država na znaku označava zemlju gdje je taj proizvod proizveden i/ili prerađen, a ista je kao i zemlja podrijetla glavnog sastojka. Međutim,znakom Dokazana kvaliteta bez naznake države mogu se označiti samo poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti i kod kojih zemlja u kojoj su proizvedeni i/ili prerađeni nije ista kao i zemlja podrijetla glavnog sastojka.

XII. Izgled znaka »Dokazana kvaliteta«

Znak Dokazana kvaliteta sastoji se od dva grafička elementa nalik uglatim zagradama, crvene boje, nepotpune ispune koja podsjeća na otisak pečata, time da navedeni znak uvijek mora imati jednaki oblik.

Prethodni članakOdržana javna rasprava – Europski zeleni plan u okviru ZPP-e
Sljedeći članakUzgojimo sami presadnice povrća i cvijeća
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.