Ministarstvo poljoprivrede u razdoblju od 07. srpnja do zaključno 27. srpnja 2022. provelo je javno savjetovanje o prijedlogu novog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske; s time da se izvješće o provedenom javnom savjetovanju očekuje 23. kolovoza 2022. godine.

Premda je većini poljoprivrednika cilj imati što više vlastitog poljoprivrednog zemljišta, često su u nemogućnosti kupiti susjedne ili željene parcele od privatnih vlasnika. Pritom nije niti cijena zemljišta najčešći razlog, već vlasnici ne žele prodati ili su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Tome kumuju i zakonski propisi. Njima se čestice administrativno cijepaju na više nasljednika, pa su na pojedinim česticama zabilježene i desetine vlasnika. Ponekad vlasnici traže i nerealne iznose za susjedne parcele.

Koliko koštaju „hektari“ u RH i EU?

Svakako treba naglasiti da su cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj među najnižima u Europskoj uniji, iako su u porastu. To se vidi iz podataka Državnog statističkog zavoda. On navodi prosječnu cijenu hektara oranice 2013., dakle, u godini kad je Hrvatska pristupila EU, u iznosu 21.573 kuna. U 2020. godini se hektar oranice mogao kupiti po prosječnoj cijeni od 25.930 kuna. U istom razdoblju, cijena hektara livade narasla je na 17.289 kuna s 11.264. Možemo spomenuti i cijenu pašnjaka koji je po hektaru vrijedio 13.006 kuna u 2013. godini, a u 2020.g. 15.651 kuna po hektaru.

I s tim rastom cijena poljoprivrednog zemljišta, Hrvatska i dalje ima najnižu prodajnu cijenu po hektaru obradivog zemljišta u EU. Ona je u 2020. godini iznosila prosječno 3.440 eura, prema podacima Eurostata. Za usporedbu, najviša prosječna cijena po hektaru obradivog poljoprivrednog zemljišta je u Nizozemskoj. Tamo se hektar zemlje prodaje u prosjeku za 69.632 eura.

 class=
Usporedba cijena poljoprivrednog zemljišta u EU

Budući da je Hrvatska u usporedbi s ostalim članicama EU, država s postotno najviše državnog poljoprivrednog zemljišta u odnosu na ukupno, poljoprivrednici mogu povećati poljoprivrednu površinu javljanjem na natječaje kojima se državno poljoprivredno zemljište daje u zakup.

Novim pravilnikom se propisuje dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu RH.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta provodi se elektroničkim putem. Do uspostave informacijskog sustava za elektroničku provedbu javnog natječaja, javni natječaj provodi se pisanim putem. Tekst javnog natječaja objavljuje se na mrežnoj stranici jedinice lokalne (regionalne) samouprave i Ministarstva poljoprivrede; i to u trajanju od 30 dana. Jedinica lokalne (regionalne) samouprave tekst javnog natječaja može objaviti i na oglasnoj ploči.

Proizvodno-tehnološke cjeline (skraćeno: PTC) ne mogu se uvećavati u odnosu na postojeće proizvodno-tehnološke cjeline za koje su sklopljeni ugovori na temelju prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Jedinice lokalne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužne su za proizvodno-tehnološke cjeline dostaviti Ministarstvu poljoprivrede kopije dosadašnjih ugovora.

U javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta jedinica lokalne (regionalne)  samouprave može odrediti jamčevinu koju je ponuditelj  javnog natječaja dužan platiti do isteka roka za podnošenje ponuda, i to na račun jedinice lokalne samouprave koje raspisuje natječaj,  a jamčevina se može odrediti za svaku katastarsku česticu/ PTC u iznosu od maksimalno 10 % visine početne zakupnine koja je određene za tu katastarsku česticu/PTC . Ako sudionik javnog natječaja ne uplati navedenu jamčevinu njegova ponuda se neće niti razmatrati.

Potrebna dokumentacija za prijavu

Sudionik javnog natječaja dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države;
  • potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja;
  • pisanu izjavu da se protiv sudionika javnog natječaja na području Republike Hrvatske ne vodi postupak predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta;
  • pisanu izjavu s popisom i podacima o svim fizičkim i pravnim osobama koje su povezane sa sudionikom/ponuditeljem javnog natječaja za zakup;
  • pisanu izjavu da na području Republike Hrvatske sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup nema dugovanje s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta;
  • pisanu izjavu kojom sudionik/ponuditelj javnog natječaja daje suglasnost da se osobni podaci iz ponude i iz ostale dokumentacije predane uz ponudu na javnom natječaju za zakup koriste za sklapanje ugovora o zakupu i za vođenje Registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru;
  • pisanu izjavu da sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju;
  • Gospodarski program.

Tablica „Opis gospodarstva“ iz novog Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

OPIS GOSPODARSTVA
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJE IMA U VLASNIŠTVU (u hektarima) 
UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA UPISANOG U ARKOD KOJE KORISTI u  hektarima) 
POVRŠINE POD IZGRAĐENIM ILI PLANIRANIM SUSTAVIMA JAVNOG NAVODNJAVANJA 
DOSADAŠNJA VRSTA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 
BROJ ČLANOVA ODNOSNO ZAPOSLENIKA DO RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA 
PRAVNI OBLIK 
POPIS POSTOJEĆE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE 
III. VRSTA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ODNOSNO AKVAKULTURE KOJOM SE PONUDITELJ NAMJERAVA BAVITI NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE JE PREDMET JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP/ZAKUPA
 1.
 2.
PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMA
MEHANIZACIJA 
OBJEKTI 
 OSTALO 
PODACI O NOVOM ZAPOŠLJAVANJU

Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki a) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine“, broj 20/18,115/18, 98/19 i 57/22); dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim navedene dokumentacije, priložiti i pisanu izjavu. U njoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je ispunjavao Gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje

Također, sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki a) Zakona, koji već ima sklopljeni  ugovor temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika, ali ugovor nema Gospodarski program kao sastavni dio toga ugovora, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim navedene dokumentacije, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je koristio poljoprivredno zemljište sukladno odredbama toga ugovora za sve vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka toga ugovora do raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje.

Sudionik javnog natječaja za zakup ribnjaka dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim navedene dokumentacije, priložiti i očitovanje Hrvatskih voda ili drugog nadležnog tijela o podmirenju svih obveza s osnove naknade za korištenje voda.

Da bi sudionik javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta mogao ostvariti pravo prvenstva na javnom natječaju dužan je uz ponudu priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Sudionik javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta dužan je uz ponudu dostaviti podatke o svim katastarskim česticama i površinama koje koristi; kao i koje koriste s njim povezane fizičke i pravne osobe na području jedinice lokalne samouprave koja raspisuje javni natječaj.

Utvrđivanje mirnog posjeda

 Kod utvrđivanja kriterija iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona o poljoprivrednom zemljištu mirni posjed se priznaje ponuditelju kojemu je istekao ugovor sklopljen nakon provedenog javnog natječaja, u posjedu je poljoprivrednog zemljišta koje je predmet isteklog ugovora i koji je od dana isteka ugovora do raspisivanja javnog natječaja za zakup podmirio sve obveze s osnove korištenja tog poljoprivrednog zemljišta.

 class=

Ako je jedan ponuditelj na javnom natječaju izabran kao najpovoljniji ponuditelj na više katastarskih čestica/PTC-a, pa ukupna površina tih katastarskih čestica/PTC-a prelazi maksimalnu površinu koju je odredila jedinica lokalne samouprave, a koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, ponuditelj pisanom izjavom odlučuje od kojih katastarskih čestica/PTC-a odustaje, a koje prihvaća odnosno za koje želi sklopiti ugovor o zakupu.

Međutim, ako ponuditelj ne dostavi navedenu pisanu izjavu u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva da davanjem izjave, jedinica lokalne (regionalne) samouprave može donijeti odluku na kojim katastarskim česticama/PTC je prijavitelj najpovoljniji ponuditelj u okviru maksimalne površine koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi i s njom povezanim fizičkim i pravnim osobama.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države za ribnjake dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda, te je dužno provesti javno otvaranje ponuda i sastaviti zapisnik.

Međutim, ako javno otvaranje ponuda nije moguće provesti zbog više sile Povjerenstvo za zakup može provesti javno otvaranje ponuda elektroničkim sredstvima komunikacije uz uvjet da se o tome prethodno obavijest objavi na mrežnoj stranici jedinica lokalne (regionalne) samouprave u trajanju od  8 dana prije datuma javnog otvaranja ponuda.

Ako se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica/PTC koje su predmet javnog natječaja, može dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice/PTC za koje podnosi ponudu. Za svaku katastarsku česticu/PTC iz ponude, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i Gospodarski program.

Nadalje, kada Ministarstvo poljoprivrede umjesto jedinice lokalne samouprave raspolaže poljoprivrednim zemljištem, tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na mrežnoj stranici jedinice lokalne (regionalne) samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Također i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u trajanju od 30 dana od dana objave javnog natječaja .

Također, u navedenom slučaju Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Ministarstvo poljoprivrede. I to na prijedlog Povjerenstva za zakup, kako bi na temelju navedene odluke ministar poljoprivrede i najpovoljniji ponuditelj sklopili ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta time da na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed.

S obzirom da je pitanje zakupa poljoprivrednog zemljišta, odnosno zakupa ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske od iznimne važnosti za postojeće zakupnike, ali i za one koji će to tek postati, donošenje novog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske trebalo bi pojednostaviti postupak zakupa, te pridonijeti transparentnosti i ekonomičnosti ne praveći razliku između mikro, malih i velikih gospodarskih subjekata kao zakupnika poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka u Republici Hrvatskoj.

 class=
Prethodni članakHrvatska osigurala dodatnih 100 milijuna eura
Sljedeći članakBreskva – donosi ljetno osvježenje i zaradu
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.