U prošlom broju Gospodarskog lista (15.veljače) objasnili smo važnost statuta i upravljanje udrugom, ustrojstvene oblike udruge, upis u Registar, imovinu udruge i ostalo.

U ovom broju odgovaramo na pitanje kako udruga može financirati svoje programe i projekte od interesa za opće dobro iz javnih izvora. Također, i tko uopće nadzire rad udruga?

Financiranje programa i projekata provodi se putem javnog natječaja kako bi se osigurala transparentnost dodjele financijskih sredstava. Davatelj financijskih sredstava utvrđuje prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava za sljedeću kalendarsku godinu. Na svojim službenim internetskim stranicama ili na drugi pogodan način objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih natječaja.

 class=

Javni natječaj

Tekst javnog natječaja (može se koristiti i pojam javni poziv) treba sadržavati osnovne podatke o području koje će se financirati. Zatim o prihvatljivim prijaviteljima, financijskim sredstvima koja se mogu dodijeliti na temelju javnog natječaja, rokovima i načinu prijave i mjestu na kojem su dostupne upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija.

Tekst javnog natječaja se objavljuje na mrežnoj stranici davatelja financijskih sredstava i Ureda za udruge. Može se objaviti i u javnim glasilima, publikacijama i na drugi pogodan način. I to za potrebe provedbe javnog natječaja davatelj financijskih sredstava osniva povjerenstva. Cijeli postupak se završava sklapanjem ugovora između davatelja financijskih sredstava i udruge.

Uz tekst javnog natječaja objavljuju se i upute za prijavitelje. One sadrže informacije o razlozima i ciljevima natječaja, uvjetima natječaja, načinu prijavljivanja i postupku provedbe natječaja. Upute za prijavitelje mogu između ostalog sadržavati opis problema čijem se rješavanju želi pridonijeti javnim natječajem; opće i posebne ciljeve natječaja; prioritete za dodjelu financijskih sredstava; ukupnoj vrijednosti javnog natječaja i iznosima predviđenim za pojedina programska područja, prihvatljivim aktivnostima za provedbu programa ili projekta; prihvatljivim troškovima koji se mogu financirati putem javnog natječaja; neprihvatljivim troškovima koji se ne mogu financirati putem javnog natječaja; obveznoj i neobveznoj dokumentaciji za prijavu programa ili projekta koja obuhvaća i sve potrebne obrasce za prijavu; roku za podnošenje prijave, postupku ugovaranja provedbe projekta i dr.

 class=
Uz tekst javnog natječaja objavljuju se i upute za prijavitelje, te sve ostale informacije bitne za postupak prijave

Dodjela sredstava bez javnog natječaja

Financijska sredstva mogu se dodjeljivati izravno, bez objavljivanja javnog natječaja samo  u opravdanim i iznimnim slučajevima: kad nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak;

  • kad se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode;
  • kad se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti;
  • kad se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5 % svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Davatelj financijskih sredstava s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava, sklapa ugovor o izravnoj dodjeli sredstava.

Obveze i odgovornosti udruga financiranih iz javnih izvora

Udruga je obvezna sredstva iz javnih izvora koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.  Najmanje  jedanput godišnje udruga o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava treba izvijestiti davatelja sredstava. Udruge su dužne voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima; tim propisima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, broj 121/14).

Tko nadzire rad udruge?

Rad udruge nadziru sami članovi udruge. Smatra li član udruge da je povrijeđen statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti tijelo udruge određeno statutom; odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo. Tako može tražiti da se nepravilnosti otklone.

Ako se njegovo upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i ako se ne postupi po zahtjevu, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne otklone, u daljnjem roku od 30 dana član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakDo 20. travnja rok za podnošenje zahtjeva za potporu pčelara
Sljedeći članakZašto je agronomska struka degradirana?
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.