Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i /ili razvoj poljoprivrednih proizvoda – provedba tipa operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Navedena podmjera za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava potpore provodi se prema odredbama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 62/16, 101/17 i 111/18.) i  Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21).

Detaljne informacije o navedenom natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Potencijalni korisnici sredstava potpore mogu se prijaviti na navedeni natječaj od 6. veljače 2023.g. od 12:00 sati do 4. svibnja 2023.g. do 12:00 sati.

Provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Svrha natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, s time da su prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koja je predmet ulaganja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine;

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla;

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla;

d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Ukupan iznos i visina raspoloživih sredstava javne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR). Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 2.000.000 EUR;

b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Međutim, što se tiče samog intenziteta potpore po ovom natječaju on iznosi do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

Uvjeti prihvatljivosti troškova

Uvjeti prihvatljivosti troškova i posljedice neispunjavanja istih propisani su Prilogom I ovoga Natječaja na način da se prihvatljivima smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014.g. Međutim, u slučaju da ulaganje/svi troškovi nisu prihvatljivi zahtjev za potporu bit će odbijen, s time da neprihvatljivi i/ili neodobreni troškovi ne ulaze u izračun potpore.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna (5.000 EUR);

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna (10.000 EUR);

c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

S obzirom na navedeno, neprihvatljivi troškovi su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

3. kamate

4. rabljena oprema/strojevi/gospodarska vozila/pokretna klaonica

5. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

7. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

8. plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu

9. troškovi vlastitog rada

10. operativni troškovi

11. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014.g.

12. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili

13. plaćanje gotovim novcem.

Brašno od batata- OPG Balaško Facebook
Bračko maslinovo ulje

Podnošenje zahtjeva za potporu

Korisnik podnosi samo jedan zahtjev za potporu te ga popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a, s time da korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu po ovom Natječaju.

Nadalje, putem AGRONET-a korisnici mogu ostvariti uvid u pravnu osnovu te popunjavati zahtjev za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje od zahtjeva. Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“ koju je korisnik u obvezi ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka.

Naime,  na omotnici u kojoj se nalazi potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu treba biti minimalno naznačeno:

a) vrijeme podnošenja (dan, sat, minuta, sekunda) kojeg naznačuje davatelj poštanske usluge u slučaju dostave preporučenom pošiljkom, odnosno osoba u Agenciji za plaćanja koja zaprima omotnicu u slučaju neposredne predaje

b) naziv i adresa korisnika

c) naznaka:

„NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“

„NATJEČAJ ZA PODMJERU 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«, PRR-04.02.01.00.0-06.

Provedba postupka dodjele potpore

Postupak dodjele potpore zahtjeva za potporu sastoji se od sljedećih faza:a. podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporub. rangiranje zahtjeva za potporu i administrativna kontrola kriterija odabirac. administrativna kontrola prihvatljivosti korisnikad. administrativna kontrola prihvatljivosti projektae. administrativna kontrola prihvatljivosti troškova.

Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore

Agencija za plaćanja nakon završenog postupka dodjele potpore:

a) donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole

b) donosi Odluku o odbijanju

c) donosi Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava

d) sklapa s korisnikom Ugovor o financiranju.

Izdavanje akata nakon završenog postupka provedbe projekta

Nakon završene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu te ako je primjenjivo, uzimajući u obzir rezultate kontrole na terenu Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati predujma

b) Odluku o jamstvu

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma

d) Odluku o isplati ili

e) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

 

Prethodni članakIndikativni plan natječaja u 2023. godini
Sljedeći članakKoji su prvi natječaji iz Strateškog plana u 2023. godini?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.