Ministarstvo poljoprivrede uskoro donosi novi Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) i Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.)

Novim Pravilnikom o upisu sorti u sortnu listu propisat će se način upisa i vođenje Sortne liste Republike Hrvatske i Nacionalne sorte liste skupine bilja za koje je obvezan upis u Sortnu listu, sadržaj sortne liste i dosjea sorte, uvjeti i postupak za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu, uvjeti za utvrđivanje prihvatljivosti imena sorte, nadzor nad održavanjem sorte te sadržaj i način vođenja evidencije o održavanju sorte.

Upis u Sortnu listu obvezan je za sljedeće skupine bilja: žitarice, krmno bilje, repe, povrtne vrste, krumpir, uljarice i predivo bilje. U Nacionalnu sortnu listu mogu upisati sljedeće vrste iz skupina bilja: žitarice, krmno bilje, repe, povrtne vrste, krumpir, uljarice i predivo bilje.

Upis sorti poljoprivrednog bilja i povrtnih vrsta u Sortnu listu

Zahtjev za priznavanje sorte podnosi se Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu na Obrascu 1. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika uz koji se prilaže tehnički upitnik Ureda Zajednice za zaštitu biljnih sorti (skraćeno: CPVO) ili tehnički upitnik Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (skraćeno: UPOV).

Međutim, ako je potrebno prilaže se i punomoć o zastupanju u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja odnosno punomoć o zastupanju održivača za vrijeme održavanja biljne sorte u Republici Hrvatskoj, uz napomenu da je kod podnošenja navedenog zahtjeva informacija o genetički modificiranim organizmima obvezna jer se bez nje zahtjev ne razmatra.

Zahtjev se podnosi u rokovima koji su propisani propisom o provođenju ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte, odnosno priznavanja sorti, kako bi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu elektronskim putem obavijestila podnositelja zahtjeva da je zahtjev potpun i da je sorta uključena u postupak ispitivanja u svrhu priznavanja, s time da je podnositelj zahtjeva dužan podmiriti troškove nastale u prvoj godini ispitivanja.

Obveza predlaganja ime sorte za upis u Sortnu listu

Podnositelj zahtjeva predlaže ime sorte za upis u Sortnu listu u skladu s  pravilima za prihvatljivost imena sorti u skladu s člankom 63. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o zaštiti biljnih sorata Zajednice (SL L 227, 1.9.1994.) i to najkasnije do kraja prve vegetacijske godine ispitivanja u postupku priznavanja Obrascu 7. ovog Pravilnika.

Također, ako je sorta priznata pod određenim imenom u drugoj zemlji ako je moguće treba koristiti isto ime, ako to ime nije svojim smislom ili izričajem uvredljivo ili neprimjereno u hrvatskom jeziku, odnosno ako se sorta u drugoj zemlji stavlja na tržište pod različitim imenom to ime treba biti navedeno u Sortnoj listi kao sinonim.

S obzirom da se prijedlog imena sorte objavljuje u Službenom glasilu Agencije, svatko tko iskaže pravni interes može Agenciji podnijeti prigovor i to najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objave predloženog imena u Službenom glasilu Agencije.

Kako bi se osiguralo in situ očuvanje i održiva upotreba biljnih genskih izvora ratarskog bilja i povrća, u Sortnu listu mogu se upisati sorte koje ne ispunjavaju opće uvjete za priznavanje u pogledu minimalnih karakteristika, s time da se one upisuju u Sortnu listu u statusu »čuvane sorte«, te pripadaju biljnim vrstama iz skupina bilja ratarskog bilja i povrtnih vrsta.

Naime, kao čuvane sorte ratarskog bilja mogu biti priznate lokalne populacije i sorte koje su prirodno prilagođene lokalnim i regionalnim uvjetima i kojima prijeti genska erozija, odnosno kao čuvane sorte povrća mogu biti priznate tradicijske sorte i sorte koje se tradicionalno uzgajaju u određenim područjima i regijama i ugrožene su genskom erozijom, s time da sve čuvane sorte moraju biti od interesa za očuvanje biljnih genskih izvora.

Upis čuvane sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske

Čuvana sorta može biti upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske ako:

– je dovoljno različita, ujednačena i postojana, uzimajući u obzir najmanje karakteristike navedene u tehničkim upitnicima iz ovoga Pravilnika

– međutim, ako se razina ujednačenosti utvrđuje na temelju atipičnih biljaka, primjenjuje se populacijski standard od 10 % i vjerojatnost priznavanja od najmanje 90 %

– nije uključena u Zajednički katalog sorata Europske unije kao sorta koja nije čuvana sorta odnosno sorta razvijena za uzgoj pri određenim uvjetima

– je od brisanja sorte iz Zajedničkog kataloga sorata Europske unije ili isteka razdoblja dozvoljenog trženja nakon brisanja prošlo više od dvije godine

– nije zaštićena oplemenjivačkim pravom Europske unije ili nacionalnim oplemenjivačkim pravom niti je podnesen zahtjev za takvu zaštitu.

Čuvana sorta mora biti označena prihvatljivim imenom, time da se za sorte koje su bile poznate prije 25. svibnja 2000. godine može prihvatiti više od jednog imena ako su takva imena povijesno poznata.

Međutim, čuvana sorta mora biti od interesa za očuvanje biljnih genskih izvora u svojoj regiji podrijetla u kojoj se tradicionalno uzgajala i čijim je lokalnim i regionalnim uvjetima prirodno prilagođena, time da se prilikom priznavanja čuvane sorte utvrđuje njena regija podrijetla.

Također, ako se regija podrijetla osim u Republici Hrvatskoj nalazi i u drugoj državi članici, regija podrijetla se utvrđuje sporazumno.

Službeno ispitivanje čuvane sorte neće se provoditi ako su za donošenje odluke o priznavanju i upisu sorte u Sortnu listu dovoljne sljedeće informacije:

a) opis čuvane sorte i njena denominacija

b) rezultati neslužbenih ispitivanja

c) znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, razmnožavanja i korištenja

d) druge informacije.

Čuvana sorta povrća može biti priznata kao:

– sorta čije sjeme se može ili certificirati kao »certificirano sjeme čuvane sorte« ili odobriti kao »standardno sjeme čuvane sorte« ili

– sorta čije sjeme se može odobriti samo kao »standardno sjeme čuvane sorte«.

Zahtjev za upis podnosi se Agenciji na Obrascu 2. ovoga Pravilnika uz koji se dostavlja uzorak poljoprivrednog reprodukcijskog materijala sorte za ratarsko bilje i povrće te opis sorte, kao i podaci o neslužbenim ispitivanjima i znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, korištenja sjemena i reprodukcijskog materijala sorte te prema potrebi i ostale informacije, s time da zaprimanje zahtjeva nema naknade.

Čuvana sorta neće biti uključena na Sortnu listu:

1. ako je već uključena u Zajedničku katalog sorata Europske unije kao neka druga sorta, a ne kao domaća ili udomaćena sorta, ili ukoliko je brisana iz Zajedničkog kataloga sorata Europske unije u posljednje dvije godine

2. ako je u skladu s propisima kojima se uređuju oplemenjivačka prava dodijeljeno oplemenjivačko pravo ili je zaštićena nacionalnim sustavom zaštite ili je podnesen zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava.

Upis sorti u Nacionalnu sortnu listu

Zahtjev za priznavanje sorte i upis u Nacionalnu sortnu listu podnosi se Agenciji na Obrascu 3. ovoga Pravilnika uz koji se dostavlja uzorak sjemena, odnosno: a) kratki morfološki opis sorte popraćen fotodokumentacijom i njena denominacija , b) znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, razmnožavanja i korištenja i c) druge informacije.

Agencija provodi ispitivanje u polju u trajanju od jedne vegetacijske sezone isto i provjerava sukladnost dostavljenoj dokumentaciji, time da ime sorte ne smije biti identično nekom od imena na Zajedničkom katalogu sorata Europske unije, odnosno Sorta ostaje upisana u Nacionalnu sortnu listu ako je u proizvodnji sjemena bila u posljednjih pet godina.

Sorta koja je upisana u Nacionalnu sortnu listu može biti priznata kao sorta čije sjeme se može odobriti samo kao »standardno sjeme« za biljne vrste iz skupine povrtnih vrsta, a za biljne vrste iz skupine bilja žitarice, krmno bilje, repe, krumpir, uljarice i predivo bilje može biti priznata kao sorta čije sjeme se može odobriti samo kao najniža kategorija.

Obveza dostavlja podataka o promjeni sorte Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Svaka promjena vezana uz održivača sorte, njegovog zastupnika ili sortu za vrijeme dok je sorta upisana u Sortnu listu, mora biti dostavljena Agenciji. Međutim, ako promjene vezane uz održivača sorte ili sortu nisu dostavljene Agenciji do slijedećeg roka za plaćanje naknade za vrijeme dok je sorta upisana u Sortnu listu, sorta će se rješenjem brisati iz pripadajućeg upisnika. Dosje sorte vodi se u Agenciji u elektronskom ili tiskanom obliku i u njemu je pohranjena dokumentacija o sorti, te se čuva još deset godina nakon brisanja sorte iz pripadajućeg upisnika.

Postupak obnavljanja upisa sorte u Sortnu listu

Sorte krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja upisuju se u Sortnu listu za razdoblje od 10 godina. Održivač sorte ili njegov zastupnik mora podnijeti zahtjev za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Agenciji na Obrascu broj 4. Pravilnika i to najkasnije dvije godine prije isteka 10 godina od upisa sorte u Sortnu listu.

Agencija će na kraju svake godine objaviti u Službenom glasilu popis sorti za koje je potrebno u slijedećoj godini podnijeti zahtjev za obnavljanje, s time da se uz zahtjev za obnavljanje dostavlja uzorak sjemena sorte ili hibrida za provjeru da li održivač održava sortu ili hibrid na način da uvjeti različitosti, ujednačenosti i postojanosti na temelju kojih su bili priznati i dalje postoje. Prilikom podnošenja zahtjeva za obnavljanje održivač sorte ili njegov zastupnik dužan je u napomeni navesti mjesto gdje će se sorta održavati slijedećih 10 godina.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakPrerađivačima 19,9 milijuna eura zbog povećanja cijena prirodnog plina i električne energije
Sljedeći članakTrend kretanja cijena maslinovog ulja
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.